Хэт өөдрөг төсөөлөл өрийг өрөөр дарах сонголтод хүргэх үү