Монголд казино байгуулах тавдах удаагийн оролдлого амжилт олох уу

УИХ-ын Хуульзүйн байнгын хорооны өчигдрийн хуралдаанаар Казиногийн хуулийн төслөөр ажлын хэсэг байгуулах асуудлыг хэлэлцэж дэмжсэн. Өмнөх парламентын үед Казиногийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцэхийг дэмжээд завсарласан билээ. Тэгвэл эрх баригчид Эдийн засгийн хүндэрлийг даван туулах, сэргээх хөтөлбөрийг батлахдаа казино байгуулах асуудлыг дахин хөндөж, ийнхүү өмнөх парламентын хэлэлцэхийг дэмжсэн Казиногийн тухай хуулийг судлах Ажлын хэсгийг байгуулав. Энэ нь Монгол Улсад казино байгуулах тав дахь тохиолдолд болж байгаа юм.  Өмнөх хуулиуд бүгд тодорхой шалтгааны улмаас буюу манай улсад казино нь тохирохгүй, олон сөрөг нөлөөтэй, үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлнө гэх шалтаагаанаар унаж байсан. Тэгвэл энэ удаагийн Казино байгуулах хуулийн төсөлд тусгагдсан онцлох 24 баримтыг хүргэж байна.

brlsoht397prqjcqsgaanhd90

Казиногийн тухай хууль манай улсын хөрсөнд ингэж буужээ

Баримт 1. “Казино” гэж энэ хуулиар тогтоосон журмын дагуу тусгай зөвшөөрөл авсан хуулийн этгээдээс зориулалтын байр, танхим  бүхий мөрийтэй тоглоом тоглуулдаг газрыг хэлнэ.

Баримт 2. Улсын Их Хурал казиногийн үйл ажиллагаатай холбоотой төрийн бодлогыг тодорхойлох, хуульд заасан бусад эрхийг эдэлнэ.

Баримт 3. Засгийн газар казиногийн үйл ажиллагаатай холбогдсон хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, казиногийн үйл ажиллагаа явуулах 2 байршлыг тогтоож, тогтоосон байршилд 2 аж ахуйн нэгжид тусгай зөвшөөрөл олгох, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийг сонгон шалгаруулах журам батлах, Зохицуулах хорооны саналыг үндэслэн тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, цуцлах,Зохицуулах хорооны бүтэц, дүрэм, дарга, гишүүдийг томилж, чөлөөлөх журмыг батлах,Зохицуулах хороо байгуулах, гишүүдийг томилох, чөлөөлөх эрх эдэлнэ.

Баримт 4. Казиногийн үйл ажиллагааг Зохицуулах хороо нь казиногийн үйл ажиллагааг зохицуулах, хянах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэгч төрийн захиргааны байгууллага байна.

Баримт 5. Зохицуулах хороо нь тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, сэргээх бүрэн эрхтэй.

Баримт 6. Зохицуулах хороо нь дарга, найман гишүүнтэй байх бөгөөд гишүүдийг зохицуулах хорооны даргын саналыг үндэслэн Засгийн газар томилж, чөлөөлнө. Зохицуулах хорооны дарга, гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа 3 жил байх бөгөөд бүрэлдэхүүний тавин хувиас илүүгүй тооны гишүүнийг нэг удаа улираан томилж болно.

Баримт 7. Казиногийн үйл ажиллагааг Засгийн газраас олгосон тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр эрхэлнэ. Тусгай зөвшөөрлийг өөр бусад этгээдэд шилжүүлэх, барьцаалах, худалдах, бэлэглэхийг хориглоно.

Баримт 8. Тусгай зөвшөөрлийг 10 жилийн хугацаатай олгож, мөн хугацаагаар сунгана.

Баримт 9. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч энэ хууль болон Зохицуулах хорооноос баталсан нөхцөл шаардлагыг удаа дараа зөрчсөн тохиолдолд эрх бүхий албан тушаалтны санал дүгнэлтийг үндэслэн Зохицуулах хороо тусгай зөвшөөрлийг 3 сар хүртэлх хугацаагаар түдгэлзүүлж болно. Тусгай зөвшөөрөл түдгэлзүүлсэн нөхцөл арилсан тохиолдолд уг зөвшөөрлийг Зохицуулах хороо сэргээнэ.

Баримт 10. Засгийн газар тусгай зөвшөөрлийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 1 жилийн хугацаанд удаа дараа зөрчил гаргасан, Зохицуулах хорооноос цуцлах талаар санал ирүүлсэн,тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь тусгай зөвшөөрлийг бусдад шилжүүлсэн, бэлэглэсэн, худалдсан,татварын зөрчил гаргасан тохиолдолд тусгай зөвшөөрлийг цуцална.

Баримт 11. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь ажлын байр, техник хэрэгсэл, аюулгүй байдлын хангах үүднээс казиногийн үйл ажиллагаа эрхлэх байрны нийт талбайн 85 хувиас доошгүй нь казиногийн бус, олон улсын стандарт, шаардлагад нийцсэн зохистой дэд бүтэц бүхий аялал жуулчлал, амралт, соёл урлаг, бусад олон нийтийн үйлчилгээнд зориулагдсан, казиногийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд зориулан тоноглосон дуу болон дүрс бичлэгийн төхөөрөмж суурилуулсан ажлын болон уулзалт, амралтын өрөөтэй байх шаардлагыг биелүүлэх ёстой аж.

Баримт 12. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нь Засгийн газраас тогтоосон хэмжээнд хүрсэн байна. Мөн Монгол Улсын арилжааны банкинд харилцах данстай байна.

Баримт 13. Казинод болон түүний орчинд галт зэвсэг, тэсэрч дэлбэрэх бодис, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөлөх  бодис үйлдвэрлэх, худалдах, хадгалах, хэрэглэх, биеэ үнэлэх, садар самуун явдлыг зохион байгуулах, сурталчлах, үйлчлүүлэхийг хориглоно.

Баримт 14. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, казиногийн албан тушаалтан, ажилтан  зохицуулах хорооны зөвшөөрөлгүйгээр тоглоомын төхөөрөмжийг засварлах, зөөвөрлөх, лацыг хөдөлгөх, тоглогчийг мэхлэх үүднээс тоглоомын үр дүнг өөрчлөх, тоглоомын төхөөрөмжийн эд ангийг өөрчлөх, солих, тоглоомын төхөөрөмж болон программ хангамжийн хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулах, хожсон тоглогчид хожлын төлбөрийг төлөхөөс зайлсхийх, татгалзах, тоглогчийг үргэлжлүүлэн тоглохыг ятгахыг хориглоно.

Баримт 15. Казиногийн тоглогч нь гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүн байна.

Баримт 16. Хуульд 21 насанд хүрээгүй этгээд, Монгол Улсын иргэн казино тоглохыг хориглоно хэмээн заажээ.

Баримт 17. Улсын байцаагч нь казиногийн тухай хууль тогтоомж зөрчсөн үйлдлийг хянан шалгах явцад болон эцсийн шийдвэр гараагүй байхад тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр хүндэд харш аливаа мэдээ, мэдээллийг тараахыг хориглоно.

Баримт 18. Казиногийн тухай хууль тогтоомжийг зөрчигчид эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол улсын байцаагч, Зохицуулах хороо зөрчлийн шинж байдал, хохирлын хэмжээг харгалзан дараах захиргааны шийтгэл ногдуулна. Мөн тусгай зөвшөөрөлгүйгээр казиногийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн этгээдийн хууль бусаар олсон орлогыг хураан улсын орлого болгож, 500 сая төгрөгөөр торгоно.

Баримт 19. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн үйл ажиллагаанд илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаас тавьсан хууль ёсны шаардлагыг биелүүлээгүй гэм буруутай албан тушаалтныг 10 сая төгрөгөөр торгоно.

Баримт 20. Энэхүү хуультай холбогдуулан Эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулж, Казиногийн тухай хууль зөрчиж зөвшөөрөлгүйгээр казиногийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн, мөрийтэй тоглоом тоглосон, түүнийг зохион байгуулсан бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг таваас тавь дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл нэгээс гурван сар хүртэл хугацаагаар баривчлах ял шийтгэнэ” гэж өөрчилсүгэй хэмээн заажээ.

Баримт 21. Казино байгуулахаар тусгай зөвшөөрлийг 10 жилийн хугацаатай авахад 35 тэрбум төгрөг төлнө.

Баримт 22. Казиног хоёр байршилд байгуулна гэж хуулийн төсөлд заасан байна. Тухайлбал, Замын-Үүдийн чөлөөт бүсэд нэгийг нь байгуулах санал явж байгаа аж.

Баримт 23. Казино байгуулагдсанаар аялал жуучлал нэг сая жуулчнаар, төсвийн орлогыг 74 тэрбумаас 130 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлнэ гэж урьдчилан тооцжээ.

Баримт 24.  Онцгой албан татварыг ширээ болгоноос сард 5,5 сая төг авна.

24tsag.mn 


URL:

Нэр: Cheap pbn backlinks Огноо: 7 November 2019

Here is a good Blog You might Discover Fascinating that we Encourage You

Нэр: buy backlinks ppbn trackback seo blackhat Огноо: 7 November 2019

we like to honor many other online web pages around the web, even when they aren

Нэр: buy cheap seo pbn link Огноо: 8 November 2019

Your way of explaining the whole thing in this article is genuinely good, every one can without difficulty be aware of it, Thanks a lot.|

http://seelevelmarketing.com/

Нэр: elitetorrent Огноо: 8 November 2019

This blog was… how do you say it? Relevant!! Finally I’ve found something which helped me. Appreciate it!|

https://pinkplanetplasencia.es/

Нэр: Donovan Огноо: 8 November 2019

please pay a visit to the web-sites we adhere to, like this one particular, because it represents our picks from the web

Нэр: elitetorrent Огноо: 8 November 2019

Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Appreciate it|

https://pinkplanetplasencia.es/

Нэр: fuck Огноо: 8 November 2019

Hello! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My blog goes over a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!|

http://www.nlcaulking.com/

Нэр: realistic classic vibrator Огноо: 9 November 2019

please check out the web pages we adhere to, such as this a single, because it represents our picks in the web

Нэр: vietnam-health-insurance.com Огноо: 9 November 2019

I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to construct my own blog and would like to know where u got this from. thanks a lot|

https://ten-pac.com/blog/tenzing-pacific-blog-1/post/inpatient-vs-outpatient-9

Нэр: Vintage Rhinestone Tree Огноо: 10 November 2019

Hello my loved one! I wish to say that this post is amazing, nice written and come with approximately all significant infos. I’d like to peer more posts like this .|

https://www.etsy.com/shop/GiftsHomeDecor?ref=seller-platform-mcnav§ion_id=27391898

Нэр: Rhinestones tree Огноо: 10 November 2019

Hi to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this website, and your views are good designed for new users.|

https://www.etsy.com/shop/GiftsHomeDecor?ref=seller-platform-mcnav§ion_id=27407695

Нэр: Vintage Rhinestone Tree Огноо: 10 November 2019

Tremendous things here. I’m very glad to look your article. Thank you so much and I’m looking ahead to contact you. Will you please drop me a e-mail?|

https://www.etsy.com/shop/GiftsHomeDecor?ref=seller-platform-mcnav§ion_id=27407493

Нэр: gali satta Огноо: 11 November 2019

Thanks for this amazing Post admin, I love your blog.

Нэр: gali satta Огноо: 11 November 2019

Thanks for this amazing Post admin, I love your website.

Нэр: 퍼스트카지노 Огноо: 12 November 2019

one of our visitors just lately recommended the following website

Нэр: bbq Огноо: 12 November 2019

that could be the finish of this report. Here you

Нэр: Dog urn Огноо: 13 November 2019

Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your site? My blog site is in the exact same niche as yours and my users would genuinely benefit from some of the information you provide here. Please let me know if this okay with you. Thanks!|

https://pairpoint.com/memorials.html

Нэр: Mya Harrison Огноо: 14 November 2019

Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated information, nevertheless truly worth taking a look, whoa did one understand about Mid East has got additional problerms at the same time

Нэр: Tari Durocher Огноо: 14 November 2019

Thanks for the post admin, I love your blog.

Нэр: Buy house Огноо: 14 November 2019

Hey just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.|

https://thatgirljen.com/2019/08/18/summer-slam-and-the-fiend-bray-wyatt-fire-fly-fun-house/

Нэр: Google Огноо: 14 November 2019

Below you will uncover the link to some sites that we consider you need to visit.

Нэр: Trula Огноо: 15 November 2019

You’ve impressed us all with that posting!

https://coub.com/rlbcarcare01

Нэр: đông tăng long an lộc Огноо: 15 November 2019

I know this web site provides quality depending articles and additional stuff, is there any other web page which provides these things in quality?|

http://www.dongtanglong-anloc.com

Нэр: dong tang long an loc Огноо: 15 November 2019

Does your blog have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it improve over time.|

http://www.dongtanglong-anloc.com

Нэр: bank / bankowa Огноо: 15 November 2019

we came across a cool web page which you might enjoy. Take a appear in the event you want

Нэр: Healing Огноо: 15 November 2019

Thanks for the post admin, I like your website.

Нэр: clit vibrator Огноо: 15 November 2019

Wonderful story, reckoned we could combine a handful of unrelated information, nevertheless seriously really worth taking a search, whoa did 1 learn about Mid East has got more problerms also

Нэр: indian baby photo shoot Огноо: 16 November 2019

usually posts some very fascinating stuff like this. If you are new to this site

Нэр: hintergründe Огноо: 16 November 2019

You really make it seem really easy along with your presentation however I in finding this topic to be really something that I think I would by no means understand. It kind of feels too complicated and extremely wide for me. I’m looking ahead for your subsequent publish, I will try to get the hang of it!|

http://www.yehuna.de

Нэр: rabbit vibrator Огноо: 16 November 2019

we came across a cool web-site that you simply might enjoy. Take a search when you want

Нэр: Black Latte forum pareri Огноо: 16 November 2019

This design is steller! You obviously know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!|

https://www.facebook.com/black.latte.dimagrante.prezzo.funziona.recensioni/

Нэр: Black Latte recensioni Огноо: 17 November 2019

I was able to find good advice from your content.|

https://www.facebook.com/black.latte.dimagrante.prezzo.funziona.recensioni/

Нэр: Flat Belly Fix Review Огноо: 17 November 2019

I’m really loving the theme/design of your web site. Do you ever run into any browser compatibility issues? A small number of my blog audience have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any solutions to help fix this issue?|

http://www.negladiators.com/the-actual-off-grid-system/

Нэр: Click here Огноо: 18 November 2019

My brother suggested I might like this web site. He was entirely right. This post truly made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!|

https://www.linkedin.com/in/andrew-campbell-inc/

Нэр: Re Edition Magazine Огноо: 18 November 2019

Thanks for the post dear, I like your website.

Нэр: bestbuy coupon Огноо: 18 November 2019

always a major fan of linking to bloggers that I like but do not get a good deal of link really like from

Нэр: phen375 fat burner Огноо: 18 November 2019

please check out the web pages we adhere to, which includes this one particular, because it represents our picks from the web

Нэр: salmonredcaviar Огноо: 20 November 2019

It is in reality a great and helpful piece of info. I’m happy that you shared this useful information with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.|

https://salmonredcaviar.com/

Нэр: islandwildseafoods Огноо: 20 November 2019

This piece of writing is truly a nice one it assists new net users, who are wishing in favor of blogging.|

islandwildseafoods.com

Нэр: islandwildseafoods Огноо: 20 November 2019

Pretty nice post. I simply stumbled upon your blog and wanted to mention that I have really enjoyed surfing around your weblog posts. In any case I will be subscribing in your rss feed and I hope you write once more soon!|

islandwildseafoods.com

Нэр: frozen2 movie Огноо: 20 November 2019

just beneath, are a lot of entirely not connected sites to ours, on the other hand, they are surely really worth going over

Нэр: Andorra Damen Skijacke Performance Insulated Zip Off Hood, Damen, Drak Grey/Light Grey/Teal, Medium jetzt kaufen| http://jacken.wintersportmode2020.com/andorra-damen-skijacke-performance-insulated-zip-off-hood-damen-drak-grey-light-grey-teal-medium-jetzt- Огноо: 21 November 2019

Hi there to every body, it’s my first visit of this blog; this weblog carries remarkable and truly excellent data for readers.|

http://jacken.wintersportmode2020.com/andorra-damen-skijacke-performance-insulated-zip-off-hood-damen-drak-grey-light-grey-teal-medium-jetzt-kaufen/{

Нэр: https://indexlink231.blogspot.com/ Огноо: 21 November 2019

With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of exclusive content I’ve either authored myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the web without my agreement. Do you know any methods to help reduce content from being ripped off? I’d truly appreciate it.|

https://indexlink231.blogspot.com/

Нэр: Roland Огноо: 22 November 2019

Fell out of bed feeling down. This has brightened my day!

https://www.mindmeister.com/1370620338/cash-for-junk-cars

Нэр: apps for pc download, Огноо: 22 November 2019

just beneath, are many entirely not associated web sites to ours, even so, they are certainly worth going over

Нэр: salmon-bay Огноо: 22 November 2019

Hey! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to begin. Do you have any points or suggestions? Cheers|

salmon-bay.com

Нэр: salmon-bay Огноо: 22 November 2019

Spot on with this write-up, I honestly feel this amazing site needs much more attention. I’ll probably be back again to read through more, thanks for the information!|

salmon-bay.com

Нэр: robux Огноо: 22 November 2019

The facts talked about within the write-up are some of the ideal readily available

Нэр: Freebet Tanpa Deposit Огноо: 22 November 2019

Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam remarks? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me crazy so any support is very much appreciated.|

https://betsgratis.org/

Нэр: best cbd oil for pain Огноо: 23 November 2019

always a significant fan of linking to bloggers that I really like but really don’t get a good deal of link love from

Нэр: Tattoo Огноо: 23 November 2019

I seriously love your site.. Great colors & theme. Did you make this website yourself? Please reply back as I’m wanting to create my own website and would love to learn where you got this from or exactly what the theme is named. Thank you!|

http://www.redinktattoostudio.com

Нэр: New York City Огноо: 23 November 2019

An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a colleague who has been conducting a little research on this. And he actually ordered me breakfast due to the fact that I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to talk about this subject here on your web page.|

http://www.redinktattoostudio.com

Нэр: Ferdinand Огноо: 24 November 2019

Hurrah, that’s what I was exploring for, what a stuff! existing here at this weblog, thanks admin of this site.|

http://altbookmark.com/story6868946/the-5-second-trick-for-marketing

Нэр: my response Огноо: 24 November 2019

Very rapidly this site will be famous amid all blog viewers, due to it’s good articles or reviews|

https://docs.google.com/drawings/d/1-eTwA5rYrfGdrDhYwKnvCUmgR7-BKxpIF3_IbKLWUQ8/edit?usp=sharing

Нэр: Read More Here Огноо: 24 November 2019

Heya! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no backup. Do you have any methods to prevent hackers?|

http://bit.ly/2qBiAFO

Нэр: over at this website Огноо: 24 November 2019

below you

Нэр: read what he said Огноо: 24 November 2019

I know this site presents quality depending posts and other information, is there any other site which presents such information in quality?|

http://bit.ly/2qAUbA4

Нэр: look at here Огноо: 25 November 2019

I visited multiple web pages but the audio feature for audio songs current at this site is genuinely superb.|

https://www.bloglovin.com/@gsduiattorneyatlaw

Нэр: anal play Огноо: 25 November 2019

one of our guests recently suggested the following website

Нэр: male p spot toys Огноо: 25 November 2019

the time to read or check out the material or internet sites we’ve linked to below the

Нэр: Poker Terbaik Огноо: 26 November 2019

Hello my loved one! I wish to say that this post is amazing, great written and include almost all important infos. I would like to look extra posts like this .|

http://taylorlaurence7.greatwebsitebuilder.com/

Нэр: best penis extender Огноо: 26 November 2019

Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated data, nonetheless actually really worth taking a search, whoa did 1 learn about Mid East has got much more problerms at the same time

Нэр: Notar Londra Огноо: 27 November 2019

If you are going for best contents like me, only pay a quick visit this website every day for the reason that it provides quality contents, thanks|

http://www.notary21.co.uk

Нэр: afu.co.il Огноо: 27 November 2019

Thanks for this amazing Post dear, I like your blog.

Нэр: cbd for depression Огноо: 28 November 2019

Here are a few of the web-sites we suggest for our visitors

Нэр: pest control bradford ontario (647) 988-5034 Огноо: 29 November 2019

check below, are some completely unrelated web-sites to ours, however, they are most trustworthy sources that we use

Нэр: free download for windows 7 Огноо: 30 November 2019

Sites of interest we have a link to

Нэр: apps for pc download Огноо: 30 November 2019

Sites of interest we have a link to

Нэр: games Огноо: 30 November 2019

Thanks for this amazing Post dear, I like your website.

Нэр: alexa rankings of websites Огноо: 1 December 2019

Free Pro SEO Tools is a bundled assortment of the highest SEO improvement tools to index any web site. We provide all our applications free of charge by signing in , like XML Sitemap Generator, Plagiarism Checker, Article Rewriter, Article Spinner etc.

Нэр: pc apps free download Огноо: 1 December 2019

Sites of interest we have a link to

Нэр: Lba Огноо: 1 December 2019

Every after inside a when we opt for blogs that we read. Listed beneath would be the most recent websites that we pick out

Нэр: Translation JLT Огноо: 2 December 2019

Thanks for this amazing Post admin, I love your website.

Нэр: lớp học trang điểm chuyên nghiệp Огноо: 3 December 2019

Sites of interest we’ve a link to

Нэр: male delay ring Огноо: 3 December 2019

check below, are some totally unrelated web sites to ours, on the other hand, they are most trustworthy sources that we use

Нэр: vibrating butt plug Огноо: 4 December 2019

here are some hyperlinks to internet sites that we link to since we feel they’re worth visiting

Нэр: g spot vibrating massager Огноо: 5 December 2019

we came across a cool website that you may well love. Take a search in the event you want

Нэр: bunny sex toy Огноо: 5 December 2019

just beneath, are numerous absolutely not related web pages to ours, however, they are surely really worth going over

Нэр: dollar general near me Огноо: 5 December 2019

the time to study or check out the content material or websites we’ve linked to beneath the

Нэр: sugar paste Огноо: 6 December 2019

Hello there, simply became alert to your blog via Google, and located that it’s really informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll appreciate in case you continue this in future. Lots of people can be benefited from your writing. Cheers!|

sugaringfactory.com

Нэр: Indian Shoe King Огноо: 6 December 2019

Thanks for this amazing Post admin, I like your blog.

Нэр: Emilie Heskett Огноо: 7 December 2019

Right here is the right site for anybody who wants to understand this topic. You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I personally would want to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a topic which has been discussed for years. Excellent stuff, just great!|

http://allbar.org/user/robert0cocoa/

Нэр: ABP 937 Огноо: 9 December 2019

The information and facts mentioned in the report are a number of the most beneficial readily available

Нэр: www.ebonyporn.tube Огноо: 9 December 2019

I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!|

http://ebonyporn.tube/

Нэр: ebony porn tube Огноо: 9 December 2019

What’s up it’s me, I am also visiting this web site daily, this website is really pleasant and the visitors are really sharing nice thoughts.|

http://ebonyporn.tube/

Нэр: terjemahan Огноо: 9 December 2019

we came across a cool website which you may possibly get pleasure from. Take a look if you want

Нэр: women using a rabbit Огноо: 9 December 2019

we like to honor a lot of other online web sites around the internet, even when they aren

Нэр: top bullet vibe Огноо: 11 December 2019

the time to study or visit the material or websites we have linked to beneath the

Нэр: top selling strap on dildos Огноо: 11 December 2019

here are some hyperlinks to web-sites that we link to since we assume they’re worth visiting

Нэр: 더나인카지노 Огноо: 12 December 2019

we came across a cool web-site that you may delight in. Take a look in case you want

Нэр: nude weddings Огноо: 12 December 2019

Thanks for this amazing Post dear, I love your website.

Нэр: waterproofing contractors in kolkata Огноо: 12 December 2019

that could be the end of this article. Right here you

Нэр: wedding nudes Огноо: 12 December 2019

Thanks for this amazing Post admin, I love your blog.

Нэр: 코인카지노 Огноо: 12 December 2019

we like to honor lots of other net websites on the net, even if they aren

Нэр: Can Огноо: 12 December 2019

below you will uncover the link to some websites that we believe you need to visit

Нэр: toys Огноо: 13 December 2019

Thanks for the post dear, I like your blog.

Нэр: suction cup dong Огноо: 13 December 2019

usually posts some very exciting stuff like this. If you

Нэр: ข่าวUFABETแทงบอล Огноо: 14 December 2019

If some one wants expert view concerning blogging and site-building after that i recommend him/her to pay a quick visit this webpage, Keep up the pleasant work.|

http://stormy2f.over-blog.com/

Нэр: Troy Koubek Огноо: 14 December 2019

Thanks for this amazing Post dear, I like your website.

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд FACT.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 9318-5050 утсаар хүлээн авна.