Дэлхийн банк: Монгол Улс ядуурал болон хөгжлийн гол гол үзүүлэлтүүдийг үнэн зөвөөр хянаж чадаж байгаа

wdМонгол Улс 2008 оны дэлхийн санхүүгийн хямралд өртөн, хүнд хахир өвөл дараалан тохиосны дараа улс орны эдийн засгийн шинэчлэл, өсөлт эргэн ирсэн.  Монгол Улсын Засгийн газраас зургаан үндсэн чиглэл, өндөр зорилттой хөгжлийн хөтөлбөр бүхий Үндэсний хөгжлийн стратегийг боловсруулсан байдаг. Уг  хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд тоо мэдээлэл ихээр шаардлагатай болсны дээр хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжилтийг хэмжихийн тулд статистикийн тогтолцоог сайжруулах шаардлагатай байсныг Дэлхийн банкны мэдээлэлд онцолсон байна.

Монгол Улс зах зээлийн эдийн засагт шилжиснээс хойш, үндэсний статистикийн тогтолцоонд төлөвлөгөөт эдийн засгийн хэрэгцээнд тохируулсан үйлчилгээнээс хөгжиж буй зах зээлийн эдийн засгийн хэрэгцээнд тохирсон үйлчилгээнд шилжих томоохон өөрчлөлт гарсан. ҮСХ-г шинэчлэн зохион байгуулж УИХ-ын дор бие даасан агентлаг болгосон байдаг.

Аргачлал

ҮСХ-той өмнө хамтран ажиллаж байсан туршлага болон хөгжиж буй бусад орны статистикийн чадавхийг хөгжүүлэх тал дээр туслалцаа үзүүлсэн Дэлхийн Банкны нилээдгүй их туршлагыг харгалзан үзэж Монгол Улсын Засгийн газраас үндэсний статистикийн тогтолцоог бэхжүүлэх, Үндэсний статистикийг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх хүсэлтийг Дэлхийн Банкинд тавьсан. Энэхүү хүсэлтийн дагуу, баримтат суурилсан бодлого боловсруулалтад дэмжлэг үзүүлэх, найдвартай, цагаа олсон тоо мэдээллийг өгөх чадвар бүхий үндэсний статистикийн тогтолцоог бий болгох зорилготой Монгол Улсын үндэсний статистикийн тогтолцоог бэхжүүлэх МОНСТАТ төслийг боловсруулжээ. Энэхүү зорилгыг бодлого, зохицуулалт, байгууллагын цар хүрээг сайжруулж статистикийн бүртгэл стандартыг бэхжүүлэх замаар биелүүлэхээр тусгасан. Төслийн хүрээнд мөн шинээр суурилуулсан дэд бүтэц, олон улсын сайн туршлага дээр тулгуурлан асуулга болон өгөгдөл цуглуулах хөтөлбөр, аргачлалуудыг сайжруулахын зэрэгцээ ажилчдын мэдлэг, чадавхийг бэхжүүлэхийг зорьсон байна. Эцэст нь, төслийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн олон төрлийн шинэчлэлийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх тоног төхөөрөмж, дэд бүтцээр хангав.

Төслийг Холбооны бүгд найрамдах Герман улсын статистикийн консорциум болон Солонгос улсын статистикийн газрын хамтарсан түншлэлтэйгээр хэрэгжүүлсэн нь салбарын мэргэжилтнүүд нэг нэгтэйгээ хялбар холбогдон, туршлага солилцох болон төсөл дууссанаас хойш ч эдгээр байгууллагууд урт хугацаанд тогтвортой хамтран ажиллах боломж бүрдсэн.

Үр дүн

Статистик өгөгдөл хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамж төслийн эхэнд 47% байсан бол төслийн төгсгөлд буюу 2014 оны 10 сард хийсэн эцсийн хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн асуулгаар 71% болж өссөн байна.

Статистикийн бүтээгдэхүүний хүртээмж нэмэгджээ. Төслийн хүрээнд статистикийн тоо мэдээлэл түгээх олон нийтийн www.1212.mn цахим хуудас, ухаалаг гар утас таблетанд зориулсан апликейшн (MONSTAT  болон EzSTAT), брошур, халаасны ном, сар тутмын инфографик болон лавлах утас зэрэг статистик мэдээллийг түгээх төрөл бүрийн үйлчилгээг нэвтрүүлсэн нь бодлого боловсруулалт, хяналтад ашиглах тоо мэдээллийн цар хүрээ, хэрэглээг өсгөөд зогсохгүй статистикийн өгөгдөл мэлээллийн ач холбогдлын талаар ойлголтыг нэмэгдүүлэв.

Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандарт, ангиллуудыг танилцуулсан нь өгөгдлийн чанар болоод хамрах хүрээг нэмэгдүүлсэн. Төслөөс Европын Холбооны чанарын удирдлагын туршлагад суурилсан өгөгдлийн чанарын удирдлагыг нэвтрүүлсэн төдийгүй статистикийн зарим нэг салбарт өгөгдлийн чанарын тайланг боловсруулав. Өрхөд суурилсан асуулгын түүврийн загварчлалыг сайжруулснаар ядуурлын хэмжилт илүү сайжирсан бөгөөд бизнесийн бүртгэлийн тогтолцоог бий болгон баяжуулав. Төслийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн эдгээр үйл ажиллагаа нь 14 судалгааны чанар баталгаажуулалтыг шинэ түвшинд гаргахад тусалсан байдаг. Олон Улсын Валютын Сангийн ажлын хэсэг ҮСХ-г Тусгай өгөгдөл түгээх стандарт гэх олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн статистикийн стандартын бараг бүх техник шаардлагыг хангасан байна хэмээн дүгнэсэн байна.

ҮСХ-ноос өгөгдөл цуглуулахад байгууллага хоорондын уялдаа холбоог сайжруулсан бөгөөд үйлчлүүлэгчийн удирдлагыг тогтолцоог бий болгов. Мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны төвийг 2013 онд байгуулж салбарын яамд, бусад төрийн байгууллага болон өгөгдөл хэрэглэгчдийг сургалтанд хамруулжээ. Хоёр жилд нэг удаа хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааг хийж байгаа бөгөөд ҮСХ-ны цахим хуудсанд бүх тайлан мэдээг тавьж байна.

Орон нутгийн салбаруудыг бэхжүүлэх үүрэг бүхий бодлогын хэрэгжилт зохицуулалтын газрыг ҮСХ-нд шинээр байгуулснаар хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулсан.  Төслийн хүрээнд нийт 4647 ажилтан дотооддоо, 406 ажилтан Европын Холбооны улсуудад сургалтанд хамрагдсан байна. ҮСХ нь өнөөдөр НҮБ-ын Статистикийн хорооны гишүүн, НҮБ-ын Ази номхон далайн бүсийн эдийн засаг нийгмийн хорооны шинжээчийн багийн гишүүн гэдгээр  олон улсад танигдаад байна. Монголын ҮСХ нь байгалийн баялаг ихтэй эдийн засгуудын Улаанбаатар хотын бүлгийн дэд дарга юм. Өдгөө ҮСХ нь бусад орнуудтай өөрийн мэдлэг, сайн туршлагаа хуваалцах зорилгоор бусад орнуудын үндэсний статистикийн газрын төлөөллийг хүлээн авч эхлээд байна.

Бүрэн хэмжээний бизнесийн бүртгэлийн өгөгдлийн сан, удирдлагын тогтолцоо бүхий статистикийн дэд бүтцийг хөгжүүлсэн. Төслийн дэмжлэгтэйгээр ISIC 4.0 болон SNA 2008 зэрэг олон улсын 4 ангилал, 11 аргачлалыг хөгжүүлэн ашиглаж эхэлсэн. Стандарт мастер асуулгыг хөгжүүлж, түүвэр судалгаанд ашиглах болсон төдийгүй 14 түүвэр судалгааг (SNA, ХҮИ, NOE, ӨНЭЗС, ХАА-н тооллого, Байгууламжийн тооллого г.м.) олон улсын стандартад тулгуурлан хийж үр дүнг тараасан байна.

Yндэсний статистикийн тогтолцоог ажиллуулах өгөгдлийн удирдлага, түгээлтийн өндөр хамгаалалт бүхий мэдээллийн технологийн тогтолцоог суурилуулав. ҮСХ-ны болон бүсийн салбаруудын бүх ажилтнууд дүн шинжилгээ хийх, өгөгдлүүдийг харах байдлаар өгөгдлийн санд шууд нэвтрэх боломжтой болсон. Мөн өгөгдөл цуглуулахад таблетийг ашигласнаар байгууллагын үйл ажиллагаа өртөгийн хувьд хэмнэлттэй болсон гэж Дэлхийн банк үзэж байна.

Дэлхийн Банкны дэмжлэгтэйгээр 2009-2014 онд хэрэгжүүлсэн төслөөр үндэсний статистикийн тогтолцооны үр нөлөө, үр ашгийг сайжруулсан гэж үзэж байгаа  аж. Монгол Улсын нийгэм, эдийн засаг үргэлжлэн хөгжиж байгаа энэ үед статистикийн тогтолцоог сайжруулснаар Монгол Улс ядуурал болон хөгжлийн гол гол үзүүлэлтүүдийг үнэн зөвөөр хянаж чадаж байгаа нь баримт нотолгоонд суурилсан бодлого боловсруулахад дэмжлэг болж байна гэж Дэлхийн банк үзэж буй аж.

Эх сурвалж: Дэлхийн банк


URL:

Нэр: euromillions Огноо: 6 November 2019

Thanks for this amazing Post admin, I like your blog.

Нэр: IDN Poker Огноо: 7 November 2019

Very good post! We are linking to this great article on our site. Keep up the great writing.|

https://johngrace.hatenablog.com/

Нэр: rabbit vibrator review Огноо: 9 November 2019

although internet sites we backlink to beneath are considerably not related to ours, we really feel they may be really worth a go through, so possess a look

Нэр: 123movies Огноо: 10 November 2019

always a massive fan of linking to bloggers that I like but really don’t get a great deal of link really like from

Нэр: Satta King Огноо: 11 November 2019

Thanks for the post dear, I like your website.

Нэр: vibrator review Огноо: 11 November 2019

The facts talked about within the report are several of the most beneficial accessible

Нэр: orospu cocuks Огноо: 14 November 2019

I wish to show my gratitude for your kindness for individuals that require guidance on this one subject matter. Your very own dedication to getting the message all around appears to be really good and has in every case empowered ladies much like me to realize their objectives. Your personal invaluable help and advice indicates much to me and somewhat more to my colleagues. Thanks a lot; from all of us.

http://istanbulescortc.com/

Нэр: đông tăng long an lộc Огноо: 15 November 2019

Thanks for some other informative web site. Where else may just I am getting that type of information written in such a perfect method? I have a venture that I’m just now running on, and I’ve been at the glance out for such information.|

http://www.dongtanglong-anloc.com

Нэр: fotohintergründe kostenlos Огноо: 15 November 2019

Hello there, I discovered your blog by means of Google while looking for a similar subject, your site got here up, it appears good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

http://www.yehuna.de

Нэр: No Copyright Music Огноо: 17 November 2019

Nice post. I was checking constantly this weblog and I’m inspired! Very useful info particularly the last section :) I deal with such information much. I was seeking this certain info for a long time. Thanks and good luck. |

https://www.youtube.com/channel/UC7cvUUeJnWQeZqD2xt6P_yg

Нэр: Read my blog Огноо: 19 November 2019

Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.|

https://designbyaic.tumblr.com/

Нэр: sdlskdfdjıfjdfjdufh Огноо: 20 November 2019

I just want to mention I’m all new to blogs and certainly savored you’re web site. More than likely I’m want to bookmark your site . You surely have good writings. Appreciate it for sharing your web page.

http://www.evzap.net/

Нэр: islandwildseafoods Огноо: 20 November 2019

Ahaa, its good dialogue concerning this article here at this webpage, I have read all that, so at this time me also commenting at this place.|

islandwildseafoods.com

Нэр: online kaufen| https://www.coole-moebel-2020.com} Огноо: 21 November 2019

I don’t know if it’s just me or if perhaps everyone else experiencing problems with your website. It appears as if some of the written text in your content are running off the screen. Can someone else please provide feedback and let me know if this is happening to them too? This might be a issue with my internet browser because I’ve had this happen previously. Thanks|

https://www.coole-moebel-2020.com{Möbel

Нэр: McDavid Neopren Performance Hose schwarz online bestellen| http://sport-freizeit.wintersportmode2020.com/mcdavid-neopren-performance-hose-schwarz-online-bestellen/} Огноо: 21 November 2019

I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.|

http://sport-freizeit.wintersportmode2020.com/mcdavid-neopren-performance-hose-schwarz-online-bestellen/{

Нэр: https://indexlink231.blogspot.com/2019/11/taiappmod-backlink.html Огноо: 21 November 2019

I used to be able to find good advice from your blog articles.|

https://indexlink231.blogspot.com/

Нэр: salmon-bay Огноо: 22 November 2019

Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, amazing blog!|

salmon-bay.com

Нэр: شركة تشطيبات و ديكورات Огноо: 25 November 2019

usually posts some pretty exciting stuff like this. If you are new to this site

Нэр: dsksdklskdkdskdsksdksdksdkdskds Огноо: 26 November 2019

thank you admin .

http://www.izmirtel.com/

Нэр: Birou Notarial Londra Огноо: 27 November 2019

It’s enormous that you are getting thoughts from this paragraph as well as from our discussion made here.|

http://www.notary21.co.uk

Нэр: resine epoxy Огноо: 28 November 2019

Excellent article. Keep writing such kind of information on your site. Im really impressed by it.

eporexy.com

Нэр: cbd oil for sleep Огноо: 28 November 2019

although internet websites we backlink to below are considerably not related to ours, we feel they’re actually worth a go as a result of, so have a look

Нэр: youtubing Огноо: 1 December 2019

Free Pro SEO Tools is a bundled assortment of the highest SEO improvement tools to index any web site. We provide all our applications free of charge by signing in , like XML Sitemap Generator, Plagiarism Checker, Article Rewriter, Article Spinner etc.

Нэр: free download for windows 10 Огноо: 1 December 2019

here are some hyperlinks to web-sites that we link to due to the fact we feel they may be really worth visiting

Нэр: adam and eve bullet vibrator Огноо: 2 December 2019

Here is a good Weblog You might Come across Interesting that we Encourage You

Нэр: how to use a dildo Огноо: 2 December 2019

the time to study or take a look at the material or sites we’ve linked to beneath the

Нэр: Translation service in dubai Огноо: 2 December 2019

Thanks for the post dear, I like your website.

Нэр: asmr unboxing Огноо: 3 December 2019

Every when inside a though we pick blogs that we read. Listed beneath are the most recent internet sites that we select

Нэр: VIRAL SEX Огноо: 4 December 2019

Here is a superb Weblog You may Come across Exciting that we Encourage You

Нэр: places to eat Огноо: 5 December 2019

Here are some of the sites we advocate for our visitors

Нэр: porno Огноо: 5 December 2019

This piece of writing is actually a good one it helps new internet people, who are wishing for blogging.|

https://giris.tempobeta.com

Нэр: walmartone login Огноо: 5 December 2019

we prefer to honor quite a few other internet web pages around the internet, even if they aren

Нэр: Naijaloaded Огноо: 6 December 2019

that will be the end of this report. Here you

Нэр: Google Огноо: 10 December 2019

Usually posts some really interesting stuff like this. If you are new to this site.

Нэр: legionella test Огноо: 10 December 2019

the time to study or pay a visit to the material or web pages we’ve linked to beneath the

Нэр: 우리카지노 Огноо: 10 December 2019

although websites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we really feel they may be actually really worth a go via, so possess a look

Нэр: website vulnerabilities Огноо: 11 December 2019

I am truly thankful to the holder of this website who has shared this fantastic article at here.|

https://www.hidden-process.com/firstweek-coding-flaws/

Нэр: VIAGRA AMAZON Огноо: 13 December 2019

always a massive fan of linking to bloggers that I really like but don

Нэр: stroker toy Огноо: 13 December 2019

although internet websites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we feel they may be really worth a go via, so have a look

Нэр: Google Огноо: 15 December 2019

the time to study or go to the content material or sites we have linked to beneath the

Нэр: translate french to norwegian Огноо: 16 December 2019

Thanks for this amazing Post admin, I like your website.

Нэр: anal sex toy Огноо: 16 December 2019

we came across a cool website that you just might appreciate. Take a appear when you want

Нэр: bunny ear vibrator Огноо: 16 December 2019

Sites of interest we’ve a link to

Нэр: soundtrack Огноо: 16 December 2019

Thanks for this amazing Post admin, I like your website.

Нэр: CHEAP VIAGRA Огноо: 17 December 2019

Every when in a though we opt for blogs that we read. Listed beneath would be the newest sites that we opt for

Нэр: PORN DOWNLOAD Огноо: 17 December 2019

below you will uncover the link to some sites that we feel it is best to visit

Нэр: PORN VIDEOS ONLINE Огноо: 18 December 2019

the time to read or take a look at the content material or web sites we’ve linked to beneath the

Нэр: mom anal Огноо: 18 December 2019

usually posts some quite interesting stuff like this. If you

Нэр: https://www.isaacroyston.com/ Огноо: 19 December 2019

below you will discover the link to some web pages that we feel you should visit

Нэр: best rc plane transmitter Огноо: 20 December 2019

just beneath, are quite a few entirely not associated websites to ours, even so, they’re surely worth going over

Нэр: ketamine for sale online Огноо: 20 December 2019

The data mentioned within the article are some of the very best offered

Нэр: 메이저놀이터 Огноо: 22 December 2019

Title

[...]Sites of interest we have a link to[...]

Нэр: king pen Огноо: 23 December 2019

Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated data, nevertheless really really worth taking a search, whoa did one find out about Mid East has got additional problerms as well

Нэр: 먹튀폴리스 업체 Огноо: 23 December 2019

Title

[...]below you’ll uncover the link to some web sites that we feel you should visit[...]

Нэр: wand massagers 2019 Огноо: 23 December 2019

Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated data, nevertheless really really worth taking a search, whoa did a single study about Mid East has got much more problerms too

Нэр: 우리카지노 Огноо: 24 December 2019

Title

[...]one of our guests not long ago encouraged the following website[...]

Нэр: Sign company Sarasota Огноо: 24 December 2019

What’s up, all the time i used to check blog posts here early in the morning, because i enjoy to learn more and more.|

https://www.signsrusllc.com/

Нэр: official website Огноо: 24 December 2019

very handful of web-sites that come about to become detailed below, from our point of view are undoubtedly very well worth checking out

Нэр: Nurse Assistant Training Online (Patient Care Technician) Огноо: 26 December 2019

Thanks for this amazing Post admin, I like your website.

Нэр: boat loans Огноо: 26 December 2019

Thanks for the post admin, I love your website.

Нэр: Agen Sbobet Terpercaya Огноо: 27 December 2019

Please let me know if you’re looking for a writer for your weblog. You have some really good posts and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested. Cheers!|

https://dunia-bola88.com/

Нэр: best cbd oil for pain Огноо: 28 December 2019

we prefer to honor quite a few other online web pages on the net, even if they aren

Нэр: 부스타빗 Огноо: 28 December 2019

No matter if some one searches for his vital thing, thus he/she desires to be available that in detail, therefore that thing is maintained over here.|

https://www.graph-game.com/bustabit

Нэр: best cbd oil for anxiety Огноо: 28 December 2019

below you will discover the link to some web pages that we assume you ought to visit

Нэр: https://www.graph-game.com Огноо: 28 December 2019

Hello! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My website covers a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you! Terrific blog by the way!|

http://yahuaxiang.com

Нэр: best cbd capsules Огноо: 28 December 2019

below you

Нэр: how to get more instagram followers Огноо: 28 December 2019

Title

[...]Here are a number of the web sites we suggest for our visitors[...]

Нэр: convertitore basi Огноо: 28 December 2019

Here is a great Blog You may Discover Exciting that we Encourage You

Нэр: best rolex fakes Огноо: 29 December 2019

Hi, all is going well here and ofcourse every one is sharing information, that’s in fact good, keep up writing.|

http://scubadivingtarkarli.com/wp-content/uploads/2019/10/Best-Fake-Rolex-Gift-For-Woman.html

Нэр: Fashion Store Огноо: 29 December 2019

Thanks for the post dear, I love your website.

Нэр: what is semechki Огноо: 29 December 2019

Sites of interest we’ve a link to

Нэр: gute online casinos Огноо: 29 December 2019

Thanks for the post dear, I like your website.

Нэр: 카지노사이트 Огноо: 30 December 2019

Title

[...]just beneath, are quite a few entirely not related web-sites to ours, nevertheless, they’re surely really worth going over[...]

Нэр: Umziehen Огноо: 31 December 2019

usually posts some pretty exciting stuff like this. If you are new to this site

Нэр: Palmiter Огноо: 1 January 2020

Title

[...]usually posts some quite intriguing stuff like this. If you’re new to this site[...]

Нэр: replica watches Огноо: 2 January 2020

Title

[...]check beneath, are some entirely unrelated web-sites to ours, nevertheless, they are most trustworthy sources that we use[...]

Нэр: Gatwick to Brighton chauffeur Огноо: 2 January 2020

Title

[...]Here are a number of the sites we recommend for our visitors[...]

Нэр: deep tissue Огноо: 3 January 2020

Thanks for this amazing Post admin, I like your blog.

Title

[...]always a big fan of linking to bloggers that I appreciate but do not get a great deal of link adore from[...]

Нэр: Daftar Poker Огноо: 4 January 2020

Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any responses would be greatly appreciated.|

http://www.situspoker7.com/

Нэр: Jobs in Punjab Огноо: 6 January 2020

Thanks for this amazing Post admin, I love your website.

Нэр: best cbd capsules Огноо: 7 January 2020

Title

[...]Here is a great Weblog You might Obtain Fascinating that we Encourage You[...]

Нэр: Jada Leef Огноо: 7 January 2020

Good articles, everyone should pay more attention to bloggers.

Нэр: pocket male masturbator Огноо: 7 January 2020

below you will discover the link to some web sites that we think you should visit

Нэр: NIPT Test Огноо: 12 January 2020

Thanks for this amazing Post admin, I love your blog.

Нэр: Danny Garciaa Огноо: 12 January 2020

You beget a bloody attractive website. I like the occupied poop that you provide with every article.

You can hamper my website here : https://xbodyvitan.blogspot.com/

What do you contemplate ?

Нэр: End Time Огноо: 13 January 2020

Thanks for the post admin, I like your website.

Нэр: tops Огноо: 13 January 2020

I just want to say I am very new to blogs and truly savored you’re web site. More than likely I’m likely to bookmark your website . You amazingly come with superb articles and reviews. Regards for sharing your webpage.

http://www.izmirtur.net/

Нэр: soin naturel Огноо: 14 January 2020

Thanks for the post admin, I like your website.

Нэр: crazy bulk Огноо: 15 January 2020

Title

[...]we came across a cool website that you just could possibly appreciate. Take a look in the event you want[...]

Нэр: Freelance web designer Огноо: 16 January 2020

WOW just what I was looking for. Came here by searching for keyword|

https://www.marketinghubsites.com/

Нэр: hairdresser birmingham Огноо: 16 January 2020

Thanks for the post dear, I like your website.

Нэр: viagra Огноо: 16 January 2020

Title

[...]Sites of interest we’ve a link to[...]

Нэр: viagra Огноо: 17 January 2020

Title

[...]below you will locate the link to some web pages that we assume it is best to visit[...]

Нэр: www.scarletblue.com.au Огноо: 19 January 2020

Title

[...]here are some links to web sites that we link to since we consider they are really worth visiting[...]

Нэр: 검증사이트 Огноо: 20 January 2020

Title

[...]very couple of sites that occur to become in depth beneath, from our point of view are undoubtedly very well really worth checking out[...]

Нэр: Men's & Women's clothes Огноо: 22 January 2020

Thanks for the post dear, I love your website.

Нэр: Agen Poker Online Огноо: 23 January 2020

Hello, i think that i saw you visited my website so i came to “return the favor”.I am attempting to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!|

https://panenroyal.net/

Нэр: Giani Dencou Огноо: 24 January 2020

Rather satisfactory article . I couldn’t accord more on the poop provided.

What do you reflect on close to my plot ? physical sunscreen uk

Нэр: my blog Огноо: 3 February 2020

After looking over a few of the blog posts on your site, I really like your way of blogging. I book marked it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Please check out my web site too and tell me how you feel.|

https://en.gravatar.com/de07ck#pic-1

Нэр: Johnny Shovo Огноо: 5 February 2020

This is a bleeding interesting post. Report register my purlieus best cbd oil for depression

Нэр: my blow address Огноо: 5 February 2020

What i don’t understood is if truth be told how you’re not really much more smartly-appreciated than you may be now. You’re so intelligent. You know thus significantly relating to this topic, made me personally consider it from numerous varied angles. Its like women and men don’t seem to be interested until it is something to accomplish with Girl gaga! Your personal stuffs excellent. At all times handle it up!|

old.reddit.com/r/news/comments/ew0b97/professional_gutter_cleaning/

Нэр: Cannabis Oil Огноо: 5 February 2020

check beneath, are some absolutely unrelated websites to ours, nevertheless, they are most trustworthy sources that we use

Нэр: Dan Pulica Огноо: 6 February 2020

This is a very interesting post. Report register my locate Royal CBD’s capsules

Нэр: zilis cbd hemp oil Огноо: 6 February 2020

although web-sites we backlink to below are considerably not related to ours, we really feel they’re essentially worth a go through, so have a look

Нэр: Stuart Mccollum Огноо: 11 February 2020

spray cleaning air conditioning apartment

https://youtu.be/XGMmN_0JMCc

Нэр: apps download for pc Огноо: 11 February 2020

Here are a few of the internet sites we advise for our visitors

Нэр: remote panty Огноо: 12 February 2020

we came across a cool website that you just could take pleasure in. Take a search for those who want

Нэр: apk download for pc Огноо: 12 February 2020

Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated data, nonetheless really worth taking a appear, whoa did a single learn about Mid East has got extra problerms also

Нэр: https://superfastmoney.org/ Огноо: 13 February 2020

we came across a cool internet site that you simply may take pleasure in. Take a search for those who want

Нэр: Health Cafe Perth Огноо: 13 February 2020

The data mentioned inside the article are some of the top obtainable

Нэр: pussy888 apk download 2020 Огноо: 13 February 2020

I really love your website.. Excellent colors and theme. Did you build this web site yourself? Please reply back as Im wanting to create my own personal site and would like to know where you got this from or what the theme is called. Thank you!

Нэр: dildo for beginners Огноо: 14 February 2020

we came across a cool website that you simply may well enjoy. Take a search should you want

Нэр: israel day tours from tel aviv Огноо: 16 February 2020

we came across a cool website which you might enjoy. Take a look in case you want

Нэр: buy CBD Огноо: 16 February 2020

Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, amazing blog!|

https://royalcbd.com/

Нэр: CBD products Огноо: 16 February 2020

check below, are some absolutely unrelated web-sites to ours, on the other hand, they’re most trustworthy sources that we use

Нэр: xe88 ios Огноо: 18 February 2020

Wow, incredible blog structure! How lengthy have you ever been blogging for? you made running a blog glance easy. e-918kiss.com The overall look of your web site is magnificent, as neatly as the content material!

Нэр: mega888 player Огноо: 19 February 2020

Wow, incredible blog structure! How lengthy have you ever been blogging for? you made running a blog glance easy.The overall look of your web site is magnificent, as neatly as the content material!

Нэр: pizzeria czechowice Огноо: 19 February 2020

WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. ;) ?

https://restauracjaturkusowa.pl/

Нэр: what does cbd do Огноо: 23 February 2020

please check out the websites we follow, including this one, because it represents our picks through the web

Нэр: code Огноо: 24 February 2020

usually posts some quite exciting stuff like this. If you are new to this site

Нэр: https://5starlegitdocuments.com/counterfeit-money/ Огноо: 25 February 2020

Here is an excellent Blog You may Discover Interesting that we Encourage You

Нэр: MILF Огноо: 26 February 2020

the time to study or pay a visit to the subject material or internet sites we have linked to beneath the

Нэр: Apostle Joshua Selman Sermons Огноо: 27 February 2020

we like to honor lots of other world-wide-web sites on the internet, even when they aren

Нэр: Buy Best Smartphone Batteries Online Огноо: 27 February 2020

Title

[...]Sites of interest we’ve a link to[...]

Нэр: hockey pro league results Огноо: 28 February 2020

I’m gone to say to my little brother, that he should also pay a visit this website on regular basis to obtain updated from newest gossip.|

http://lukasqixk32985.thezenweb.com/Top-player-football-Secrets-32356488

Нэр: RoyalCBD Огноо: 29 February 2020

Title

[...]the time to study or stop by the subject material or sites we’ve linked to beneath the[...]

Нэр: where to buy CBD oil near me Огноо: 1 March 2020

Title

[...]Every once inside a although we select blogs that we study. Listed beneath would be the latest internet sites that we opt for [...]

Нэр: CBD oil for pain Огноо: 1 March 2020

Title

[...]check beneath, are some totally unrelated web sites to ours, having said that, they’re most trustworthy sources that we use[...]

Нэр: usa mastercard Огноо: 4 March 2020

below you will discover the link to some sites that we consider you need to visit

Нэр: dax history Огноо: 4 March 2020

we came across a cool internet site which you may appreciate. Take a look when you want

Нэр: hurtownia elektryczna Огноо: 4 March 2020

Hurtownia elektryczna to miejsce gdzie kupisz wszystkie produkty elektryczne jakie będziesz potrzebować. W hurtowni elektrycznej oprócz żarówek led, gniazdka elektryczne kontakt simon, lampy, lampki biurowe, przedłużacze.

https://myanimelist.net/profile/krysiax1

Нэр: TRADE Огноо: 5 March 2020

Title

[...]we came across a cool internet site that you simply could enjoy. Take a appear in case you want[...]

Нэр: low carb meal prep Огноо: 6 March 2020

Title

[...]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated information, nevertheless genuinely really worth taking a search, whoa did 1 find out about Mid East has got more problerms at the same time [...]

Нэр: Best CBD Oil Огноо: 6 March 2020

Title

[...]Sites of interest we’ve a link to[...]

Нэр: prepaid sim Огноо: 7 March 2020

Title

[...]Here is a good Weblog You may Find Interesting that we Encourage You[...]

Нэр: nude live Огноо: 7 March 2020

here are some links to web-sites that we link to for the reason that we believe they’re worth visiting

Нэр: weekend yoga teacher training singapore Огноо: 8 March 2020

Title

[...]the time to read or go to the subject material or web sites we have linked to below the[...]

Нэр: v nova comprar Огноо: 9 March 2020

Title

[...]one of our visitors just lately advised the following website[...]

Нэр: Juul pods near me Огноо: 9 March 2020

please check out the web pages we adhere to, such as this 1, because it represents our picks in the web

Нэр: https://royalcbd.com/product/cbd-oil-500mg/ Огноо: 10 March 2020

very couple of internet sites that happen to be comprehensive below, from our point of view are undoubtedly properly worth checking out

Нэр: https://royalcbd.com/product/cbd-roll-on-gel/ Огноо: 11 March 2020

Title

[...]Every after inside a whilst we select blogs that we read. Listed below would be the most recent internet sites that we decide on [...]

Нэр: https://royalcbd.com/product/cbd-oil-1000mg/ Огноо: 11 March 2020

Title

[...]Sites of interest we’ve a link to[...]

Нэр: https://royalcbd.com/product/cbd-gummies-25mg/ Огноо: 12 March 2020

just beneath, are a lot of absolutely not associated web pages to ours, nevertheless, they are certainly worth going over

Нэр: https://royalcbd.com/ Огноо: 12 March 2020

Title

[...]Here are several of the sites we advise for our visitors[...]

Title

[...]that will be the end of this write-up. Here you will locate some web sites that we assume you’ll appreciate, just click the links over[...]

Нэр: coinchomp Огноо: 12 March 2020

Sites of interest we have a link to

Нэр: Candy Pulica Огноо: 14 March 2020

This is a jolly compelling post. Report register my site get more info

Нэр: free download for windows Огноо: 28 March 2020

Every as soon as in a while we select blogs that we read. Listed below would be the latest sites that we decide on

Нэр: software development Огноо: 28 March 2020

always a massive fan of linking to bloggers that I appreciate but do not get a great deal of link like from

Нэр: best male masturbator Огноо: 28 March 2020

please pay a visit to the web-sites we follow, including this one, as it represents our picks in the web

Нэр: Deep Spin Poster Огноо: 29 March 2020

that would be the finish of this article. Here you will discover some sites that we assume you

Нэр: liputanbuspariwisata.com Огноо: 30 March 2020

I are curious to find away what blog system you aren’t using?

https://www.kickstarter.com/profile/2135713923/about

Нэр: CBD soft gels Огноо: 31 March 2020

Here are a number of the web pages we suggest for our visitors

Нэр: Marijuana Strains Огноо: 31 March 2020

that may be the end of this post. Right here you

Нэр: how to make pocket pussy Огноо: 1 April 2020

very couple of web sites that occur to be comprehensive below, from our point of view are undoubtedly effectively worth checking out

Нэр: Glock 19 Огноо: 2 April 2020

Here is a good Weblog You might Locate Interesting that we Encourage You

Нэр: barbering scissors Огноо: 2 April 2020

that is the finish of this post. Here you will obtain some sites that we consider you will appreciate, just click the hyperlinks over

Нэр: adam and eve g gasm Огноо: 4 April 2020

The data mentioned within the post are some of the very best available

Нэр: free download for laptop Огноо: 6 April 2020

Every when in a when we pick blogs that we study. Listed beneath are the latest sites that we choose

Нэр: free windows app download Огноо: 6 April 2020

below you

Нэр: free download for windows Огноо: 6 April 2020

although web-sites we backlink to below are considerably not connected to ours, we feel they’re basically really worth a go by means of, so possess a look

Нэр: virtual card with cryptocurrency Огноо: 7 April 2020

that will be the end of this article. Here you will find some sites that we consider you

Нэр: Retirement Planning Omaha Огноо: 8 April 2020

below you will come across the link to some sites that we consider you ought to visit

Нэр: CBD gummies Огноо: 15 April 2020

The details talked about in the report are some of the very best obtainable

Нэр: dank vapes Огноо: 16 April 2020

we came across a cool website that you just may possibly love. Take a appear for those who want

Нэр: Gladys Bartelt Огноо: 17 April 2020

My partner and i loved your blog. Thanks All over again. Really Great.

https://lyricbail2.tumblr.com/post/615525543994114048/helping-you-with-your-organic-yard-consider-these

Нэр: CHM Огноо: 17 April 2020

Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was curious about your situation; we have developed some nice methods and we are looking to trade methods with others, be sure to shoot me an email if interested.

http://www.gestalttherapy.net/cgi-bin/cougalinks.cgi?direct=https://cekhargamaterial.com/

Нэр: Kymberly Huish Огноо: 22 April 2020
Нэр: Chang Hendrie Огноо: 23 April 2020

Thanks-a-mundo for the blog. Actually thank you! Wish a lot more.

https://ello.co/pakistan12/post/anlrylaafvszykchs_paoa

Нэр: xw3cr4342w3er4w234 Огноо: 20 August 2020

Title

[...]although websites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we feel they’re essentially really worth a go as a result of, so have a look[...]

Нэр: jkhkhjkmiuhu Огноо: 24 August 2020

Title

[...]one of our guests lately recommended the following website[...]

Нэр: hklhhdfincvinis Огноо: 27 August 2020

Title

[...]although web sites we backlink to below are considerably not related to ours, we feel they may be really really worth a go by, so possess a look[...]

Нэр: Birthday Girl Face Mask Made In USA Огноо: 5 September 2020

Title

[...]Sites of interest we’ve a link to[...]

Сэтгэгдэл бичих