Ж.Батхуяг: Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулгаар компаниудын хууль зөрчдөг байдал багасна

12004

Нийслэлийн прокурорын газрын Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд хяналт тавих I хэлтсийн хяналтын прокурор Ж.Батхуягтай шинэчлэн батлагдсан Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн зарим зүйл заалтын талаар ярилцлаа.

-Шинэчлэн батлагдсан Эрүүгийн хууль болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд хуулийн этгээдийг эрүүгийн хэрэгт холбогдуулан шалгах, улмаар ял шийтгэл оногдуулах шинэ зохицуулалт орсон. Энэ талаар мэдээлэл өгөхгүй юү?

-Өмнө нь хүчин төгөлдөр үйлчилж байсан 2002 оны Эрүүгийн хуульд хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх талаар заалт байгаагүй. Харин тус хуульд 2014 онд оруулсан нэмэлтээр уг хуулийн тусгай ангид 3-4 төрлийн гэмт хэрэгт хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээр хуульчилсан байдаг.

Харин өнгөрсөн долоодугаар сарын 1 -нээс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа Эрүүгийн хуулийн есдүгээр бүлэгт “Хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх”, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх хуулийн 20 дугаар бүлэгт “Хуулийн этгээдэд холбогдох эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа” гэж тодорхой бүлэг, заалтаар тусгаж өгсөн. Хууль хэрэглээний явцад дээрх хуульд нэмэлт, өөрчлөлт хийх шаардлага гарахыг үгүйсгэхгүй боловч хуульд орсон томоохон өөрчлөлт, дэвшил гэж харж байна.

Хуулийн байгууллагын зүгээс эрүүгийн хэргийг шалгах явцад хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага тооцох үндэслэлтэй тохиолдол гардаг боловч хууль тогтоомжид тусгагдаагүйгээс хүлээлгэх боломжгүй байсан. Тухайлбал, “аюултай хог хаягдал, химийн хорт, аюултай бодисыг хаях, эрүүл ахуйн шаардлага халгаагүй хүнсний бүтээгдэхүүн худалдах, түгээх, чанар муутай барилга байгууламж ашиглалтад оруулах, байгаль орчныг бохирдуулах, хууль бусаар ашигт малтмал хайх, ашиглах, олборлох” гэх мэт хэрэгт хуулийн этгээдэд зөвхөн захиргааны хариуцлага хүлээлгэх төдийхнөөр арга хэмжээ тооцоод явж байсан.

-Эрүүгийн хэрэгт шалгагдаж байгаа этгээд буюу хүн нь тодорхой эрх эдэлж, үүрэг хүлээж хэрэг мөрдөх ажиллагаанд оролцдог. Гэтэл хуулийг этгээдийг хэрэг шалгах ажиллагаанд хэрхэн яаж оролцуулна гэсэн үг вэ?

-Хуулийн этгээд гэдгийг Иргэний хуульд зааснаар өмчлөлдөө тусгайлсан х, өөрийн нэрээр эрх эдэлж, үүрэг хүлээж байдаг. Үйл ажиллагаанаасаа бий болох үр дагаврыг эд хөрөнгөөрөө хариуцдаг зохион байгуулалтын нэгдэл иж тодорхойлсон байдаг. Мэдээж хуулийн этгээдийн цаана хүн гэж бодгаль бодитоор оршиж байгаа.

Энэ ч утгаараа тухайн олон зүйлийн нэгдлийг ямар нэгэн хүн төлөөллийн зарчмаар хуулийн этгээдийн өмнөөс эрх эдэлж, үүрэг хүлээж эрүүгийн хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцоно. Харин эрүүгийн хариуцлагыг тухайн гэм буруутай хуулийн этгээд хүлээх юм. Өөрөөр хэлбэл, хуулийн этгээдийг эрүүгийн хэрэгт холбогдуулан шалгахад тодорхой эрх бүхий хувь хүн түүнийг төлөөлөн эрх эдэлж, үүрэг хүлээж оролцох боловч төлөөлж байгаа хувь хүн хуулийн этгээдийн өмнөөс ял шийтгэл эдэлнэ гэсэн үг биш.

-Хуулийн этгээдийг төлөөлөх эрх бүхий хүн гэж хэнийг хэлэх вэ?

-Юуны түрүүнд тухайн хуулийн этгээдийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх этгээд, тийм хүн байхгүй бол шүүх, прокурор, мөрдөгчөөс хугацаа өгч өөр этгээдийг хууль ёсны төлөөлөгчөөр томилохыг мэдэгдэнэ. Тогтоосон хугацаанд хуулийн этгээд хууль ёсны төлөөлөгчөө томилоогүй бол шүүх, прокурор хууль ёсны төлөөлөгчийг тухайн хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч, хувь нийлүүлэгч, төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлага дундаас томилж болно.

Шинэ Эрүүгийн хуулиар хуулийн этгээдийн нэрийн өмнөөс, хуулийн этгээдийн ашиг сонирхлын төлөө гэмт хэрэг үйлдсэн хүнд, хуулийн этгээдийн нэрийн өмнөөс, хуулийн этгээдийн ашиг сонирхлын төлөө шийдвэр гаргаж, зөвшөөрөл өгч энэ хуульд заасан гэмт хэргийг бусдаар үйлдүүлсэн этгээдэд, мөн хуулийн этгээдэд нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх боломжтой болсон.

Хуулийн этгээдийг төлөөлөн шийдвэр гаргасан эрх бүхий этгээд, эсхүл шийдвэрийг гүйцэтгэсэн этгээд нь эрүүгийн хэрэгт яллагдагчаар татагдаж, түүнээс оор тухайн хуулийн этгээдийг төлөөлөх хүн байхгүй бол яллагдагч нь хуулийн этгээдийг төлөөлж болно. Үүнээс бусад тохиолдолд хуулийн этгээдийг төлөөлж буй хүн нь тухайн хэргийн яллагдагч байж болохгүй гэсэн үг л дээ.

-Хуулийн этгээдэд ямар ял шийтгэл оногдуулахаар хуульд заасан бэ?

-Дээр дурдсан хуулийн этгээдийг төлөөлөн шийдвэр гаргасан, зөвшөөрөл өгсөн тухайн шийдвэрийг гүйцэтгэсэн этгээдийг торгох, зөрчих эрх хязгаарлах, нийтэд тустай ажил хийлгэх, хорих зэрэг Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид заасан аль гэмт хэргийг үйлдсэн, түүнд ямар ял шийтгэл оногдуулахаар заасан байна тэр хэр хэмжээ, ялын төрлөөр эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэж болно. Харин хуулийн этгээдийн хувьд зөвхөн торгох ял ногдуулахаар заасан бөгөөд оногдуулах ял шийтгэл дээр нэмээд эрх хасах, татан буулгах, хуулийн этгээдийн хөрөнгө, орлогыг хураах албадлагын арга хэмжээг авч болно.

-Торгох ялын хэмжээ хуульд зааснаар хэдэн төгрөг байгаа вэ. Мөн хөрөнгө, орлого хураах гэдгийг тодруулбал?

-Эрүүгийн хуульд зааснаар гэмт хэрэг үйлдсэн хүнд торгох ялын хэмжээ нэг зуугаас дөчин мянган нэгж хүртэл байхаар хуульчилсан бол хуулийн этгээдэд оногдуулах тор-гуулийн хэмжээ арван мянгаас дорвон зуун мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөг буюу нэг нэгжийг 1,000 төгрөгөөр тооцож 10 саяас 400 сая төгрөг хүртэл төгрөгөөр торгохоор заасан. Мөн хуулийн этгээдэд торгох ял шийтгэл оногдуулахаас гадна албадлагын арга хэмжээ авч болохыг дээр хэлсэн.

Хуулийн этгээдийн хөрөнгө, орлогыг хураах албадлагын арга хэмжээ гэдэг нь хуульд зааснаар гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө орлогыг, эсхүл бусдад учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх зорилгоор гэмт хэргийн улмаас учруулсан хохиролтой тэнцэх хэмжээний хөрөнгө, орлогыг хуулийн этгээдийн ногдох хөрөнгө, орлогоос албадан гаргуулах гэж хуульд тодорхойлсон байгаа.

-Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын хөрөнгө оруулалттай, компаниудад мөн адил эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэж болох уу?

-Гадаадын хөрөнгө оруулалттай, гадаадын компани эсэхээс үл хамаарч Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт гэмт хэрэг үйлдсэн болох нь тогтоогдвол манай хуулиар эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэнэ.

-Хэрэгт шалгагдаад ирэхээр компаниа бусдын нэр дээр шилжүүлдэг, эсвэл өөр компанид худалддаг зэрэг асуудал гардаг. Үүнийг хуулиар хэрхэн зохицуулсан бэ?

-Эрүүгийн хэргийг шалгах явцад тухайн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл, тусгай зөвшөөрөл, тэдгээртэй адилтгах мэдээллийг өөрчлөхгүй байх, улсын бүртгэлээс хасахгүй байх талаар прокурор, шүүхээс холбогдох байгууллагад мэдэгдэх арга хэмжээг авч болно.

Мөн эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх хуулийн этгээд өөрчлөн байгуулагдсан буюу бусад хуулийн этгээдтэй нийлүүлэн нэг хуулийн этгээд үүсгэсэн бол шинээр бий болсон хуулийн этгээдэд, бусад хуулийн этгээдэд нэгтгэсэн бол нэгтгэж авсан хуулийн этгээдэд,хуваах,тусгаарлах замаар өөр хуулийн этгээд үүсгэн байгуулсан бол тухайн гэмт хэрэгт холбогдох эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн бус эрх, үүрэг, үйл ажиллагааг шилжүүлэн авсан хувь хэмжээгээр нь зохих хуулийн этгээдэд, хуулийн этгээд нь зохион байгуулалтын төрөл, хэлбэр, үндсэн зорилгоо өөрчлөх замаар өөрчлөгдсөн бол тухайн өөрчлөгдөн зохион байгуулагдсан хуулийн этгээдэд, компани нь толгой компани, түүний үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчийн ашиг сонирхлын үүднээс гэмт хэрэг үйлдсэн бол толгой компанид эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэж болохоор хуульчилж заасан.

Бас хуулийн этгээд өөрчлөн байгуулагдахаас өмнө тухайн гэмт хэргийн талаар мэдсэн эсэхээс үл хамаарч эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх, хэргийг шалгах явцад хуулийн этгээдийг эрүүгийн хариуцлагаас зайлсхийх зорилгоор санаатайгаар татан буулгасан тохиолдолд эрүүгийн хариуцлагыг эд хөрөнгө хуваарилагдсан хувьцаа эзэмшигчдэд, үндэслэлгүйгээр аливаа хэлбэр, арга, хэрэгслээр эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн бус эрхийг тухайн хуулийн этгээдээс шилжүүлэн авсан нэгдмэл сонирхолтой этгээд, эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн бус эрхийг хариу төлбөргүйгээр шилжүүлсэн бусад хуулийн этгээдээс нөхөн гаргуулахаар заасан байгаа.

-Шинээр батлагдсан Эрүүгийн хуулиар хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага тооцох боломжтой болсон учир олны анхаарал татсан эрүүгийн хэрэгт холбогдсон хуулийн этгээдэд хариуцлага тооцож болно гэж ойлгож болох уу?

-Эрүү, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулинд өнгөрсөн долоодугаар сарын 1-нээс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн. Гэм буруутай этгээдэд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлага нь тухайн гэмт хэргийг үйлдэх үед дагаж мордож байсан хуулиар тодорхойлогддог тул дээрх хуулиуд үйлчилж эхэлснээс хойш Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид заасан гэмт хэргийг үйлдсэн хуулийн этгээдийг эрүүгийн хэрэгт холбогдуулан шалгах, улмаар эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх боломжтой. Харин дээрх хугацаанаас өмнө үйлдэгдсэн гэмт хэрэгт хуулийн этгээдийг холбогдуулан эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх боломжгүй юм.

-Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлагад татах, ял шийтгэл ногдуулах нь ямар ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа вэ. Ялимгүй зүйл дээр цагдаад шалгуулж, компаниудын үйл ажиллагаанд саад болж байна гэж бодох хүмүүс бас байна?

-Мэдээж хувь хүн, хуулийн этгээд гэдгээс үл хамаарч хуульд заагдсан гэм буруутай бол хариуцлага хүлээлгэх нь шударга ёсны зарчимд нийцнэ. Түүнээс биш Эрүүгийн хуульд тэгж заасан гээд компаниудыг хоморголон шалгаж, хариуцлага тооцон татан буулгах ойлголт биш юм.

Эрүүгийн хууль шинэчлэн батлагдсантай холбоотойгоор компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл, хувьцаа эзэмшигчдийн хяналт сайжрах, гаргаж буй шийдвэр, явуулах үйл ажиллагаа нь хууль тогтоомж зөрчиж буй эсэхийг нягталж шалгадаг болох, компаниудын хууль тогтоомж зорчдог байдал багасаж, хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах зэрэг эерэг үр дүн гарна байх. Хууль боловсруулагчид, эрдэмтэд, судлаачид маань уг асуудлыг нэлээд өргөн хүрээнд хойшдынх нь ач холбогдлыг тооцож, хуульд тусгайлан оруулсан байх.

Сүүлийн үед компанийн ашиг сонирхлын төлөө, компанийн нэрийн өмнөөс эрүүгийн хууль тогтоомж зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдэхүй гаргах явдал улам бүр нэмэгдэх хандлагатай болсон энэ үед Эрүүгийн хууль тогтоомж шинэчлэгдэн батлагдан, хэрэгжиж эхэлсэн нь цаг үеэ олсон шийдвэр гэж үзэж байгаа.
-Шинээр батлагдсан хуулийн талаар мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. Таны цаашдын ажилд амжилт хүсье.

-Баярлалаа. Та бүхний ажилд амжилт хүсье.


URL:

Нэр: http://fiverr.com/eebest8 Огноо: 20 April 2018

“I used to be suggested this website by way of my cousin. I am now not certain whether this submit is written via him as no one else realize such unique about my problem. You’re amazing! Thank you!”

http://fiverr.com/eebest8

Нэр: go to this site Огноо: 6 August 2018

I just want to tell you that I am all new to blogging and honestly enjoyed this web blog. Very likely I’m want to bookmark your site . You absolutely come with good articles. Appreciate it for sharing with us your website page.

Нэр: suba pron Огноо: 13 August 2018

wM8KE1 What a awesome blog this is. Look forward to seeing this again tomorrow.

Нэр: John Deere Service Manuals Огноо: 17 August 2018

I’ll immediately clutch your rss feed as I can not find your email subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you have any? Kindly allow me realize in order that I may subscribe. Thanks.

http://partscatalog.sellload.com

Нэр: Speedtest Огноо: 17 August 2018

Needed to write you the bit of observation to finally give many thanks the moment again on the superb techniques you’ve documented here. This has been really extremely open-handed of you to provide easily precisely what many individuals would’ve offered for an e book to earn some money for their own end, most importantly now that you could possibly have done it in case you desired. These smart ideas as well served to become a great way to fully grasp someone else have the identical dream just as my very own to figure out a lot more on the topic of this issue. Certainly there are many more fun sessions up front for many who read carefully your blog post.

Нэр: viagra generic Огноо: 18 August 2018

How many articles does it take to start a good blog?

https://upharmacy24.com/

Нэр: Streaming knowing brother Огноо: 18 August 2018

I was just searching for this info for some time. After six hours of continuous Googleing, at last I got it in your web site. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this type of informative web sites in top of the list. Generally the top websites are full of garbage.

Нэр: Business & Finance Огноо: 19 August 2018

hello there and thank you for your info – I have definitely picked up anything new from right here. I did however expertise some technical points using this site, as I experienced to reload the web site a lot of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective fascinating content. Make sure you update this again soon..

Нэр: http://www.homedesignsandiego.tk Огноо: 23 August 2018

Hello, Neat post. There’s a problem with your web site in web explorer, might test this¡K IE nonetheless is the market chief and a large portion of other folks will omit your fantastic writing because of this problem.

Нэр: Free auto approve list 8-9-2018 Огноо: 24 August 2018

I’ve been having issues with my Windows hosting. It has set me back quite a bit while making the next list. This is the current list that I have. I should add another list in less than a week. I’ll let you all know when the next list is ready. Thank you for your patience.

https://www.freeautoapprovelist.com/free-auto-approve-list-8-9-2018/

Нэр: homedesigntacoma.tk Огноо: 24 August 2018

I wanted to put you that little bit of remark to finally thank you very much again with your remarkable strategies you have discussed above. It is really incredibly generous of you to grant easily precisely what a lot of people could possibly have advertised for an e-book to make some dough for themselves, even more so considering the fact that you could have tried it if you decided. Those pointers likewise served to be a easy way to know that most people have the identical fervor like my very own to know lots more when considering this problem. I believe there are some more pleasant moments up front for people who scan through your website.

Нэр: http://www.homedesignsantaana.tk Огноо: 24 August 2018

you are in reality a excellent webmaster. The site loading pace is amazing. It kind of feels that you’re doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece. you’ve performed a magnificent job in this matter!

Нэр: business administration Огноо: 25 August 2018

I actually wanted to write a simple comment to be able to thank you for all of the wonderful strategies you are writing at this website. My extended internet research has finally been paid with reliable know-how to share with my co-workers. I would claim that many of us website visitors are undoubtedly blessed to exist in a fine website with very many brilliant individuals with helpful basics. I feel really happy to have discovered your entire site and look forward to tons of more excellent times reading here. Thanks a lot again for all the details.

Нэр: viagra generic Огноо: 27 August 2018
Нэр: homedesignwashington.tk Огноо: 31 August 2018

Hello, you used to write magnificent, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your super writings. Past few posts are just a little out of track! come on!

Нэр: increase online sales Огноо: 3 September 2018

Awsome blog! I am loving it!! Will come back again. I am bookmarking your feeds also

Нэр: internet marketing advantages Огноо: 5 September 2018

Great blog here! Also your web site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol

Нэр: Clemente Delfuente gay cam Огноо: 6 September 2018

Perfect! Interesting information over this web. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before. I couldn’t resist commenting. I’ve spent some hours trying to find such infos. I will also share it with a couple of friends interested in it. I’ve just bookmarked this web. Now with the task done, I’ll find some online gay cams. Thanks!! Greetings from Los Angeles!

virtual-cams.webnode.cat

Нэр: seemybed Огноо: 7 September 2018

Great blog here! Additionally your website rather a lot up very fast! What web host are you the use of? Can I am getting your affiliate hyperlink in your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol

Нэр: Burl Degross Огноо: 7 September 2018

With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement? My website has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any methods to help prevent content from being ripped off? I’d truly appreciate it.
Burl Degross https://lavoroabergamo.it/index.php?action=profile;u=25672

Нэр: paykasa Огноо: 7 September 2018

Paykasa, 16 haneli pin kodundan oluşan, daha önce çok yaygın olarak kullanılan bir ön ödemeli kart türüne benzeyen, içerisinde euro bakiyesi olan bir ön ödemeli sanal karttır. İçerisindeki bakiyeler özel olarak üretilemediği için standart kart bakiyeleri 10, 20, 50, 100, 150, 250 tek kart bakiyesi olarak satılmaktadırlar. Tek kullanımlık bir kart olan paykasa kart, kullanılan sitede kartın bakiyesini girmenize gerek kalmadan sadece 16 haneli tek kullanımlık koduyla işlem yapmanıza olanak sağlamaktadır.

Нэр: Likehorny Огноо: 8 September 2018

very good put up, i certainly love this web site, carry on it

Нэр: Ivette Gange Огноо: 8 September 2018

What’s up colleagues, nice article and fastidious arguments commented here, I am actually enjoying by these.
Ivette Gange http://forum.10muhasebe.com/index.php?action=profile;u=9173

Нэр: sky-330 Огноо: 8 September 2018

Great write-up, I’m normal visitor of one’s blog, maintain up the nice operate, and It’s going to be a regular visitor for a long time.

Нэр: employment agencies Огноо: 8 September 2018

Good write-up, I¡¦m regular visitor of one¡¦s blog, maintain up the excellent operate, and It is going to be a regular visitor for a long time.

Нэр: https://www.4youhotels.com Огноо: 8 September 2018

I simply desired to say thanks yet again. I do not know what I could possibly have made to happen in the absence of the entire solutions shown by you regarding my situation. It had become an absolute frustrating crisis in my circumstances, nevertheless spending time with the professional fashion you managed that made me to cry over gladness. I am just happy for the advice and in addition sincerely hope you know what an amazing job you were putting in educating most people all through your web site. I know that you have never encountered any of us.

Нэр: eskişehir escort Огноо: 10 September 2018

It is in reality a great and useful piece of info. Thanks for sharing. :)

http://www.eskisehirhentbol.com/

Нэр: FirstClassPlaY Огноо: 10 September 2018

Hello there! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My blog goes over a lot of the same topics as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!

Нэр: garden fence Огноо: 10 September 2018

Excellent weblog here! Also your web site quite a bit up fast! What web host are you the use of? Can I am getting your affiliate link on your host? I want my web site loaded up as quickly as yours lol

Нэр: Nathanial Ransier Огноо: 10 September 2018

Why visitors still make use of to read news papers when in this technological globe the whole thing is accessible on net?
Nathanial Ransier http://bbs.cnyuan.com.cn/home.php?mod=space&uid=492841&do=profile&from=space

Нэр: porno Огноо: 10 September 2018

Major thanks for the blog article.Really looking forward to read more. Really Great.

http://www.jakobstube.com/

Нэр: ClubWarp Огноо: 10 September 2018

Can I just say what a aid to search out somebody who truly knows what theyre speaking about on the internet. You undoubtedly know the right way to carry an issue to mild and make it important. Extra folks must learn this and perceive this side of the story. I cant consider youre no more in style since you definitely have the gift.

Нэр: Automotive Огноо: 11 September 2018

I do agree with all of the concepts you have presented on your post. They are really convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are very short for starters. May just you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

Нэр: Wantclip Огноо: 11 September 2018

I like what you guys tend to be up too. This kind of clever work and coverage! Keep up the good works guys I’ve included you guys to blogroll.

Нэр: Automotive Огноо: 11 September 2018

I enjoy you because of all of your hard work on this web page. Kim delights in conducting investigation and it’s really obvious why. A number of us know all relating to the lively ways you deliver rewarding tips and tricks via your web blog and therefore inspire contribution from some other people on that content so our princess is undoubtedly understanding a whole lot. Take advantage of the rest of the year. You’re the one carrying out a stunning job.

Нэр: Pets & Animal Огноо: 11 September 2018

Hi there very nice blog!! Man .. Excellent .. Superb .. I will bookmark your blog and take the feeds additionally¡KI’m happy to seek out numerous useful information right here within the put up, we need develop more strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

Нэр: JAV Огноо: 12 September 2018

Attractive section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

Нэр: August Mouldin gay cam Огноо: 12 September 2018

Cool one! Interesting information over this web. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.| I could not resist commenting. I have spent 2 hours searching for such informations. I will also share it with some friends interested in it. I’ve just bookmarked this website. Done with the search done, I’ll watch some online homo cams. Thank you very much!!Greetings from Miami!

virtual-cams.webnode.cat

Нэр: home design inspiration Огноо: 12 September 2018

Very well written story. It will be valuable to anyone who employess it, as well as myself. Keep up the good work – looking forward to more posts.

Нэр: Heyzo Огноо: 12 September 2018

I have recently started a web site, the info you offer on this web site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work.

Нэр: Health Огноо: 12 September 2018

Needed to compose you that little bit of observation to give many thanks over again regarding the splendid concepts you’ve featured here. It’s so particularly generous with you giving freely all that some people would’ve offered for sale as an e book to help make some money on their own, specifically now that you could possibly have done it if you considered necessary. The suggestions also acted as a fantastic way to be aware that other people online have the identical zeal the same as my personal own to figure out way more in respect of this condition. I believe there are a lot more fun opportunities in the future for those who read carefully your site.

Нэр: sa Огноо: 13 September 2018

I’ve just added a fresh new list. This is by far the biggest list to date. I hope you all are having a great week. Take care and happy link building.

http://www.hafif.net

Нэр: JAV HD Огноо: 13 September 2018

obviously like your web-site but you have to take a look at the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to inform the truth however I will surely come back again.

Нэр: home clip Огноо: 13 September 2018

Thanks for another magnificent article. Where else could anyone get that type of information in such an ideal way of writing? I’ve a presentation next week, and I’m on the look for such information.

Нэр: Career And Jobs Огноо: 14 September 2018

I in addition to my pals were actually looking at the nice strategies found on the blog while quickly I got a terrible suspicion I never expressed respect to the blog owner for those strategies. My men were for this reason warmed to read through all of them and have sincerely been taking pleasure in those things. We appreciate you really being indeed accommodating and then for picking varieties of outstanding subject areas most people are really eager to discover. Our own sincere apologies for not saying thanks to earlier.

Нэр: Wilber Sasala Огноо: 14 September 2018

I like what you guys are usually up too. Such clever work and coverage! Keep up the fantastic works guys I’ve added you guys to our blogroll.

Нэр: Bernita Cendejas Огноо: 14 September 2018

Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason appeared to be at the internet the easiest factor to bear in mind of. I say to you, I certainly get annoyed at the same time as other people think about issues that they plainly do not understand about. You managed to hit the nail upon the highest and also defined out the entire thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be again to get more. Thank you

Нэр: shopping sites Огноо: 14 September 2018

I’m still learning from you, but I’m improving myself. I definitely love reading everything that is written on your blog.Keep the stories coming. I enjoyed it!

Нэр: Erwin Okoniewski Огноо: 15 September 2018

Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such excellent information being shared freely out there.

Нэр: Pamala Maroun Огноо: 16 September 2018

Hi there, I found your web site via Google while looking for a related topic, your web site came up, it looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

Нэр: Web Design Огноо: 16 September 2018

What i do not understood is in reality how you are not actually much more well-favored than you might be now. You are very intelligent. You understand thus considerably in terms of this topic, made me in my opinion believe it from a lot of various angles. Its like men and women are not involved until it’s something to accomplish with Girl gaga! Your personal stuffs great. At all times deal with it up!

Нэр: Knowing Bros BTS Sub Indo Огноо: 16 September 2018

Hello, you used to write great, but the last few posts have been kinda boring¡K I miss your great writings. Past several posts are just a little bit out of track! come on!

Нэр: Carey Caccamise Огноо: 16 September 2018

certainly like your web site but you need to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to tell the truth nevertheless I will surely come back again.

Нэр: Mable Dimauro Огноо: 17 September 2018

I simply wanted to write a quick word in order to appreciate you for all the stunning strategies you are posting here. My long internet investigation has at the end of the day been compensated with really good details to talk about with my contacts. I ‘d suppose that most of us visitors are definitely endowed to exist in a notable network with many special professionals with very beneficial methods. I feel very much privileged to have seen the web page and look forward to some more exciting moments reading here. Thank you again for everything.

Нэр: Velva Eisenhaver Огноо: 17 September 2018

Hey this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

Нэр: Leanora Hermida Огноо: 18 September 2018

Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Thanks

Нэр: Dating Огноо: 18 September 2018

I dugg some of you post as I thought they were invaluable very useful

Нэр: financial quotes Огноо: 19 September 2018

Hello, Neat post. There’s an issue together with your site in web explorer, might test this¡K IE still is the market chief and a large component to other people will pass over your magnificent writing because of this problem.

Нэр: Shopping Огноо: 19 September 2018

I’ve learn a few excellent stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I wonder how so much attempt you put to make this sort of fantastic informative web site.

Нэр: Click here Огноо: 19 September 2018
Нэр: kitchen cabinets Огноо: 20 September 2018

Good ¡V I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

Нэр: Home Improvement Огноо: 20 September 2018

I believe this web site has got some rattling wonderful info for everyone :D . “Nothing great was ever achieved without enthusiasm.” by Ralph Waldo Emerson.

Нэр: Edwardo Marca Огноо: 20 September 2018

Good write-up, I’m regular visitor of one’s site, maintain up the nice operate, and It’s going to be a regular visitor for a long time.

Нэр: seo uzmanı Огноо: 20 September 2018

seo uzmanı olarak şirketimiz php seo hizmeti vermektedir günümüz ortamında site sahiplerinin php bilgisi nekadar iyi olsada php seo metotları arama motorlarında optimize edilmesi gereken hususlardan bir tanesi web siteniz nekadar iyi olsada arama motorlarına duyarlı olmasına özen gösterin. php seo uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz sitenizi aramotorlarına duyarlı hale geçirelim.

Нэр: Computer & Technology Огноо: 20 September 2018

Wow! Thank you! I continually wanted to write on my website something like that. Can I take a part of your post to my website?

Нэр: Legal Огноо: 21 September 2018

Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you helped me.

Нэр: Computer & Technology Огноо: 21 September 2018

Normally I don’t learn article on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to check out and do it! Your writing taste has been amazed me. Thanks, quite great article.

Нэр: 1pondo Огноо: 21 September 2018

I and my guys were checking the nice thoughts found on your web blog then quickly I got a terrible suspicion I never expressed respect to the site owner for those tips. These men happened to be consequently happy to read through them and have in effect in reality been taking advantage of them. Appreciate your indeed being so kind and also for using certain fabulous information millions of individuals are really eager to be informed on. Our own sincere regret for not expressing gratitude to sooner.

Нэр: Anabel Pattee Огноо: 21 September 2018

You need to take part in a contest for among the finest blogs on the web. I’ll suggest this site!

Нэр: Alphonse Mascola Огноо: 21 September 2018

I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later. Many thanks

Нэр: web programming Огноо: 21 September 2018

I was recommended this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You are incredible! Thanks!

Нэр: House & Home Improvement Огноо: 22 September 2018

Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I’ll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I will certainly return.

Нэр: Health & Fitness Огноо: 22 September 2018

I¡¦ve been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog posts on this sort of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site. Reading this info So i am happy to convey that I have a very just right uncanny feeling I found out exactly what I needed. I such a lot surely will make certain to don¡¦t overlook this website and give it a glance regularly.

Нэр: Travel & Leisure Огноо: 22 September 2018

Great write-up, I am regular visitor of one¡¦s site, maintain up the nice operate, and It is going to be a regular visitor for a lengthy time.

Нэр: Rupert Decelles Огноо: 22 September 2018
Нэр: Tractor Workshop Manuals Огноо: 22 September 2018

Youre so cool! I dont suppose Ive read anything similar to this just before. So nice to locate somebody with original thoughts on this subject. realy i appreciate you for starting this up. this site are some things that is needed on the web, a person with a bit of originality. valuable problem for bringing something new towards world wide web!

http://www.repairmanuals.net

Нэр: Alexa Grace Огноо: 22 September 2018

Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch!

Нэр: Elena Koshka Огноо: 22 September 2018

I do agree with all of the ideas you’ve presented in your post. They are really convincing and will definitely work. Still, the posts are very short for beginners. Could you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

Нэр: Business Огноо: 22 September 2018

I do believe all the ideas you’ve introduced for your post. They’re very convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are very brief for newbies. Could you please lengthen them a little from subsequent time? Thank you for the post.

Нэр: Elwood Penaflor Огноо: 23 September 2018

Hi! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any tips?

Нэр: Thu Dooley Огноо: 23 September 2018

Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I’ll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

Нэр: van su Огноо: 23 September 2018

Fantastic post. Great.

http://vansu.net/

Нэр: Business Огноо: 23 September 2018

Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! However, how could we communicate?

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд FACT.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 9318-5050 утсаар хүлээн авна.