Тэгш бус байдалтай үзэн ядалтаар тэмцэх гэж үү

12811

Ерөнхийлөгчийн зүгээс шүүмжлэлийн бай болгоод байгаа 30 гэ