Бензиний эдийн засаг ба “цагаан заан”

433ddbf773553d69d4d6d6c35c111fe8 (1)Дэлхийн зах зээлийн үнийн өсөлт, дотооддоо хэрэгжүүлсэн онцгой татварын нэмэгдэл, дотоод, гадаад зардлын өсөлт, бензиний үнэ чөлөөт зах зээлийн зарчмаар явдаггүй, төрийн зохицуулалт буюу үнийн комисс шийддэг гэх мэт олон шалтгаанаас бензин импортлогчид үнээ нэмэхийг хүсэв.

Төр та нарт нөөц байна, үнэ өсгөж болохгүй, инфляц нэмэгдэнэ гээд зөвшөөрсөнгүй. Төр юу ч гэж тайлбарлаад бензиний хомсдол туйлын болон харьцангуй утгаараа нэмэгдэж эхлэв. Өөрөөр хэлбэл, нийлүүлэлт багасах эсвэл эрэлт нь нийлүүлэлтээсээ илүү өссөн шалтгааныг төр бий болгосноос бензин хомсдолтой бараа болж байна гэсэн үг.

Хэд хоногийн дараа нэгэнт хэрэглээний тодорхой бараа, үйлчилгээний үнэ нэмэгдсэний дараа төр онцгой татварын зарим төрөлд нь тэглэв. Мэдээж хэрэг үнэ нь өссөн зарим хэрэглээний бараа,  үйлчилгээний үүнийг дагаад буурахгүй нь ойлгомжтой. Нөгөө талаар бензин бол эрэлтийн уян чанар нь доогуур буюу үнэ өссөн ч эрэлт нь дагаж буураад байдаггүй эсвэл орлуулах бүтээгдэхүүн бараг байдаггүй.

Хэрэглээний тодорхой бараа, үйлчилгээний үнэ нэмэгдсэний дараа төр онцгой татварын зарим төрөлд нь тэглэв.

Бензиний үнэ тэгэхээр “зайлшгүй байдал”, “орлуулах (бараг) боломжгүй байдал”, “эдийн засаг, улс төрийн орчин” гэсэн 3 хүчин зүйл, дээр нь тухайн улс “үнэ тогтоогч” уу, “үнэ хүлээн авагч” уу гэдгээс хамаарах асуудал.

Түүхий нефтийн дэлхийн зах зээлийн үнийн түүхэн хандлага ямар байсныг товчхон авч үзье. Хамгийн түрүүнд тэмдэглэх зүйл бол энэ зах зээл бол зөвхөн эдийн засгийн хүчин зүйлүүд төдийгүй улс төр, соёл, газар зүй, хүн амын гэх мэт олон хүчин зүйлээр нөхцөлддөг.

Тиймээс энэ зах зээлийн судалгаа нь политэкономын шинжтэй судалгааг шаарддаг. Дээр дурьдсан олон хүчин зүйлсийн үр дүнд тогтоож ирсэн үнийн ерөнхий хандлага дараах байдалтай байна.

НЭГ. 1995-2017 оны хооронд Brent, WTI, Dubai Fateh-ын сарын дундаж үнэ дээр суурилсан түүхий нефтийн зах зээлийн дундаж үнийн түүхэн хөдөлгөөнийг харахад 23 жил буюу 276 сарын 110 сард нь түүхий нефтийн үнэ буурчээ.

166 сард нь өссөн түүхэн хандлагатай байна. Энэ 23 жилийг дотор нь 5 хувааж үзвэл 1995-1999 онд буюу 60 сарын 27 сард нь үнэ буурч, 33 сард нь өсөж, 1 бареллийн дундаж үнэ нь 24,5$-38,1$ хооронд хэлбэлзэж байсан бөгөөд 1998 оны 1-р сард үнэ хамгийн их буюу 12,8% буурч 1999 оны 4-р сард хамгийн их 22,4% өсөж байв.

ХОЁР. 2000-2004 онд дундаж үнэ нэмэгдэж 45,6$-70,6$ хооронд хэлбэлзэж нийт 60 сарын 38 сард нь үнэ өсөж 2000 оны 12 сард үнэ 22% буурсан, 2002 оны 3 сард 18,5% өссөн нь энэ 5 жилийн рекорд болсон.

ГУРАВ. 2005-2009 он. 2005 онд дундаж үнэ анх удаа 100$ болж дараах жилүүдэд нь өссөөр 2008 он 182$ болсон нь энэ үеийн хамгийн өндөр өсөлттэй жил байв. 60 сараас 38-д нь үнэ өссөн хандлагатай байв.

ДӨРӨВ. 2010-2014 онд дундаж үнэ 148,5$-198$ хооронд хэлбэлзэж ерөнхийдөө үнэ өссөн сарууд нийт хугацааны туршид давамгайлж байсан ч 2014 оны 12 сараас 8 сард нь үнэ буурсан байжээ. 2014 оны 12 сард үнэ 12,3% буурсан, 2011 оны 3 сард 11% өссөн нь энэ 5 жилийн хамгийн их бууралт, өсөлт байв.

ТАВ. 2015-2017 оны эхний хагас жил. 2015 онд өмнөх жилтэй харьцуулахад 12 сарын 7-д нь үнэ буурч, 2015 оны 1 сард 21,7% буурсан нь хамгийн их бууралт болов. Харин 2016 онд нийт 9 сард нь үнэ өсөж ирснээр 2015 онтой харьцуулахад бууралт харьцангуй саарч, 2016 оны 3 сард үнэ 20% нэмэгдсэн нь жилийн рекорд өсөлт болов. 2017 оны эхний 6 сарын 3-т нь үнэ өсөж 3-т нь буурсан бөгөөд 6 сард үнэ 8% буурсан нь хамгийн өндөр болсон.   2017 он дуустал үнийн өсөлттэй сарууд давамгайлж ирсэн бөгөөд 2017 оны 3-р улирлын байдлаар түүхий нефтийн (brent) үнэ 1,6% дунджаар $50,20/bbl болсон нь 2016 оны мөн үетэй харьцуулахад 25%-ийн өсөлт юм. Дэлхийн банкны хамгийн сүүлийн үеийн төсөөллөөр 2018 онд $56/bbl байхаар байна.

2. МОНГОЛ УЛСЫН БЕНЗИН, ДИЗЕЛЬ ТҮЛШНИЙ ХИЛИЙН БОЛОН ДОТООДЫН ҮНИЙН ТҮҮХЭН ӨӨРЧЛӨЛТ.

Хүснэгт 1-т хилийн үнийн өсөлтийг бусад үзүүлэлтийн өсөлтийн хурдацтай харьцуулан тавьсан бөгөөд эндээс:

а. түүхий нефтийн болон бензин, дизелийн хилийн дундаж үнийн өсөлт нэг ижил хандлагатай байсан эсэх.
б. нэг литр дотоодын үнийн өсөлтийн хандлага хилийн үнийн болон автобензин, дизелийн түлшинд оногдуулж ирсэн онцгой татварын өсөлттэй (бусад төрлийн татваруудыг үл оролцуулан) хэрхэн уялдаж ирсэн.
с. нийт хугацааны (1995-2017 он) үеүдэд долларын жилийн дундаж ханшийн нэрлэсэн болон бодит өөрчлөлт ямар хандлагатай явж ирсэн (мэдээж хэрэг ханш сулрах нь нефть импортлогчдод ашиггүй, чангарах нь ашигтай гэсэн ерөнхий ойлголтын хүрээнд)
d. нийт хугацааны туршид инфляцийн хандлага буюу төгрөгийн үнэ цэнэ, худалдан авах чадвар ямархуу байдалтай явж ирсэн (нефть импортлогчид дотоод зах зээлээс төгрөгөөр доллар сольж бензин, дизель авах тул) болон эцэст нь энэ бүх хугацааны туршид ДНБ-тэй харьцуулсан төсвийн алдагдал ямархуу байсныг харж болно. (Хүснэгт 1.)

Хүснэгт 1.Түүхий нефть, бензиний дэлхийн зах зээл, хилийн болон дотоодын хэрэглээний үнийн түүхэн өөрчлөлт (%, өмнөх жилтэй харьцуулснаар)
Он Түүхий нефтийн дэлхийн зах зээлийн жилийн дундаж үнийн өсөлт % Тонны дундаж хилийн үнэ (%) Авто бензин, дизелийн онцгой татвар (1 тонн-д) төг 1 литрийн дотоодын үнийн өсөлт % Долларын жилийн дундаж ханшийн өсөлт (%) Инфляц, жилийн эцэст, % Төсвийн алдагдал/ДНБ %
Авто бензин (%) Дизель (%) Дүн (мян.төг) Өсөлт % А80 А92 Дизель Нэрлэсэн Бодит
1995 - (-5.+7) - - 10.8 - - - - - - 53.4 -1.9
1996 118.3 (-5.+7) 114.0 119.1 12.4 114.8 - - - 121.3 128.5 44.6 0.1
1997 94.7 (-8.+4) 106.8 97.6 22.9 184.7 145.8 - - 145.4 174.4 20.5 -7.0
1998 67.8 (-7.+5) 90.4 87.8 27.8 121.4 100.0 - - 106.4 120.9 6.0 -10.8
1999 137.7 (-2.+10) 101.8 99.2 25.0 89.9 121.4 - - 121.6 117.2 10.0 -8.8
2000 156.9 (-4.+8) 137.0 151.7 33.9 135.6 137.2 - - 105.3 107.2 8.1 -6.4
2001 86.2 (-7.+5) 105.2 113.9 37.4 110.3 102.6 103.6 - 102.0 102.1 8.0 -8.8
2002 102.6 (-3.+9) 92.5 84.2 42.1 112.6 93.0 96.3 - 101.2 107.5 1.6 -4.7
2003 115.7 (-3.+9) 114.0 116.8 44.8 106.4 123.6 116.7 - 103.3 100.2 4.7 -2.9
2004 130.4 (-5.+7) 135.8 136.1 47.0 104.9 127.6 127.1 - 103.4 97.5 11.0 -1.7
2005 141.7 (-5.+7) 134.2 152.6 47.9 101.9 127.9 130.0 - 101.7 103.1 9.5 2.4
2006 120.67 (-5.+7) 129.5 113.8 44.4 92.7 115.4 116.0 - 97.9 100.9 6.2 3.1
2007 110.7 (-3.+9) 110.6 106.0 39.9 89.9 105.0 109.4 102.2 99.3 89.5 17.8 2.7
2008 136.4 (-5.+7) 143.0 156.4 25.3 63.4 145.9 138.8 151.4 99.6 96.1 22.1 -4.5
2009 63.8 (-4.+8) 69.9 60.2 45.3 179.0 88.7 90.3 83.0 123.3 144.5 4.2 -5.2
2010 127.9 (-4.+8) 116.4 121.0 117.4 259.2 111.3 114.5 106.2 93.7 86.4 13.0 0.4
2011 131.9 (-5.+7) 133.8 139.8 50.0 42.6 106.3 107.6 120.9 93.9 97.5 8.9 -5.8
2012 101.1 (-5.+7) 113.2 102.8 16.0 32.0 117.8 109.8 109.6 116.6 111.4 14.0 -6.8
2013 99.0 (-4.+8) 94.9 99.5 39.3 245.6 105.4 101.7 102.5 103.3 104.7 12.5 -1.2
2014 92.4 (-8.+4) 88.4 84.0 20.0 50.9 99.9 101.0 100.4 119.3 121.6 10.4 -3.9
2015 52.8 (-7.+5) 61.8 60.1 256.4 1282.0 100.0 100.1 100.7 108.4 117.4 1.9 -5.0
2016 84.2 (-3.+9) 79.2 80.6 343.6 134.0 94.1 93.4 92.8 108.9 109.8 1.1 -15.3
2017 (I-VI) 119.7 (-3.+3) - - - - 104.3 104.3 103.0 113.7 108.0 6.4
Эх сурвалж: Дэлхийн банк, 1212.mn, mongolbank.mn, зохиогчийн тооцоо
*-хаалтан дотор тухайн онуудад түүхий нефтийн дундаж сарын үнэ жилийн нийт хэдэн сард буурч (-), хэдэн сард өсөж (+) байсныг харуулсан болно.

Нийт 21 жилийн (1996-2016 он) 14 жилд нь хилийн дундаж үнэ өмнөх жилтэйгээ харьцуулахад өсөж ирсэн байна. Өсөлтийн энэ хандлага нь түүхий нефтийн дэлхийн зах зээлийн үнийн хандлагатай ерөнхийдөө нийцтэй явж ирсэн бөгөөд 8 жилд хилийн дундаж үнийн өсөлт нь түүхий нефтийхээс доогуур өсөлттэй байжээ.

Өөрөөр хэлбэл, Оросууд л монопольдоод өндөр үнэ тулгаад тэрийг нь Монголчууд хүлээж авахаас өөр аргагүй байдаг гэсэн бидний тархинд шингээсэн уламжлалт ойлголт буруу байна, зах зээлийн зарчмаар л үнээ тохирч гэрээ контрактаа хийж ирсэн байна. Оросууд ах нар ч биш, монопольчлогч ч биш, дэлхийн нефтийн зах зээлийн том тоглогчийн хувьд дэлхийн үнэ бүрдэлтэнд тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж байдаг Орос гэдэг нефть экспортлогч улсаас Монгол гэдэг нефть импортлогч улс олон улсын худалдааны зарчмаар бензин, дизель авч хөрш орнуудын хувьд Засгийн газрууд нь үе үе Москва явж лобби хийж ирсэн л гэсэн үг.

Хилийн дундаж үнийн өсөлтөөс гадна 1 литрийн дотоод үнийн өсөлт, бууралтанд шатахууны онцгой татвар (бусад татваруудыг үл оролцуулан) шууд нөлөөлж ирсэн нь харагдаж байна. 1 тоннд оногдох онцгой албан татварын хэмжээг 1995-2016 оноор тооцож үзвэл 17 жилд энэ татвар өсөж бензин, дизелийн 1 литрийн жижиглэнгийн үнийг нэмэгдүүлж ирэв. Жижиглэнгийн үнийг хамгийн их буулгах бололцоотой жилүүдэд онцгой татварын хэмжээг нэмэгдүүлэх замаар хэрэглэгчдийн хүртэж болох үнийн бууралтын үр шимийг төр нь онцгой татвараар дамжуулан төсөвт авч байсан гэсэн хэрэг.

Тухайлбал, 2013-2016 онд түүхий нефтийн дэлхийн зах зээлийн үнийн дундаж өсөлт 100%-иас доошоо орсон, хилийн дундаж үнийн өсөлт ч мөн энэ хандлагын дагуу өөрчлөгдөж байсан жилүүдэд 1 литр бензиний үнийн өсөлт энэ хандлагыг дагаж буурч болох байсан ч энэ жилүүдэд онцгой татварын өсөлт эрс нэмэгдэж 2015 онд бүр 1282% өсөж байв. Ийм байхад бензин импортлогчидыг үнээ бууруулаагүй гэж чичлэх нь хаягаа андуурсан хэрэг болох бөгөөд харин ч энэ 4 жилд бензин дизелийн 1 литрийн үнэ тогтвортой байж 2016 онд өсөлт буурч байв. 2008 оноос хойш 10 жилд онцгой татварын хэмжээнд 40 удаа өөрчлөлт оруулсан нь жилд 4 удаа өөрчилж байсан гэсэн хэрэг юм.

Бензин, дизелийн жижиглэнгийн үнэд нөлөөлдөг өөр нэг чухал хүчин зүйл бол валютын, тухайлбал, долларын ханш буурах, чангарах байдал юм. 1996-2017 онд буюу 22 жилийн 17 жилд нь төгрөгийн доллартай харьцах нэрлэсэн болон бодит ханш суларч байсан нь нефть импортлогчдын хувьд 17 жилийн турш долларын ханшийн болон инфляцийн өсөлтөнд идэгдсэн төгрөгөөр доллар худалдаж авч байсан гэсэн үг бөгөөд энэ хугацаанд бензин, дизелийн тоо хэмжээ буураагүй, харин өсөж ирсэн байна. Ингэхлээр ханшийн бууралт болон инфляцийн өсөлт 1 литр бензин, дизелийн жижиглэнгийн зах зээлд сөргөөр нөлөөлж ирсэн байна. Дээрх хугацааны ихэнх онын туршид долларын бодит ханш нэрлэсэн ханшнаасаа илүү байгаа нь инфляцийн нөлөөлөл өндөр байсныг харуулж байгаа бөгөөд нэг оронтой бага түвшинтэй инфляцийн орчин бензиний жижиглэнгийн үнэ бүрдэлтэнд чухал нөлөөтэйг харуулж байна.

Долларын ханшийн хөдөлгөөн 22 жилийн ихэнхэд нь төгрөгийн сулруулж чангарсан үед нь онцгой татвараар үр нөлөөг сулруулж иржээ. Хүснэгт 2-т буй тоонуудыг ашиглан уян хатан чанар, мэдрэмжийн болон шилжих үр нөлөөний судалгааг гүнзгийрүүлж хийж болох ч нэгэнт ойлгомжтой, тодорхой байгаа анатомийн бүтэцтэй үед нэг их бодлогын судалгааны шаардлагагүй бизээ. Ямар ч гэсэн бензин, дизелийн жижиглэнгийн үнэ өсөнгүүт бусад бүх бараа, үйлчилгээний үнэ дагаад өсдөг гэсэн уламжлалт ойлголт тэр бүр зөв биш, гол нь дэлхийн зах зээл дээрх түүхий нефтийн үнийн хөдөлгөөн, үүнийг дагасан хилийн үнийн өөрчлөлт болон төрөөс бий болгож буй татварын орчин, түүний дотор онцгой татварын бодлого ямар байхаас хамаарч ирсэн нь тодорхой байна. Мэдээж хэрэг инфляц нам дор, ханш чангардаггүй юм гэхэд хэт их хэлбэлзэж сулардаггүй бодлогын орчин бүх импортлогчид түүний дотор нефтийн бүтээгдэхүүн импортлогчдод чухал.

Түүнчлэн нийт 23 жилийн 17 жилд нь төсвийн алдагдал, ДНБ-ий харьцаа хасах хувь хэмжээтэй байдаг улсад онцгой болон бусад татварын зорилго нь бизнесийг дэмжих, эдийн засгийн зохистой орчин, хүртээмжтэй өгөөжийг бий болгох гэхээсээ илүү төсвийн үрэлгэн зарлагаа нөхөх харалган бодлогын тусгал болж байдгийг мартаж болохгүй. Бензиний эдийн засгийн анатомийн бүтэц ийм л байна. Бензиний үнэ нэмэгдэх нь түүний харьцангуй үнэ буюу бусад бараа, барааны бүлэгтэй харьцуулсан үнэ нь нэмэгдэж байна гэсэн үг. Гэхдээ үүнийг дагаад шууд инфляц өсчихнө гэсэн үг бас биш. Монголбанк инфляцийг онилох бодлого хэрэгжүүлдэг ба 2018 онд 8% орчимд байлгана гээд УИХ-аас “үүрэг авчихсан” байгаа.

Монголбанк нийлүүлэлтийн гаралтай инфляцийн өсөлтөнд хариу үйлдэл үзүүлэхгүй гэдгээ мөн зарлачихсан. Бензиний үнийн өсөлтөнд Монголбанк хариу үйлдэл үзүүлж бодлогын хүүгээ нэмэх, багасгахын алинд ч эдийн засагт сөрөг нөлөөтэй. Тиймээс нейтрал байр суурьтай байх нь дээр. Гэхдээ энэ нь нийлүүлэлтийн шинжтэй цочролоос хол хөндий бай гэсэн хэрэг огт биш. Учир нь энэ 2 төрлийн инфляц харилцан сүлэлдэж, харилцан нөлөөлж байдаг нь ойлгомжтой. Гэтэл 2017 оны эцэст инфляц 6% давчихсан байгаад л байдаг. Суурь инфляц буюу эрчим хүч болон хүнсний нөлөөллийг хасаж тооцдог инфляц 2014 оноос 2016 оны эцэс хүртэл ерөнхий инфляциасаа өндөр байж байгаад 2017 оны эхнээс ерөнхий инфляц нь их болж ийм байдалтай 2017 оныг үдсэн. 2018 онд энэ хандлага үргэлжлэх бололтой. Эрчим хүчний бараа хэрэглээний сагсны бүтцэд бага хувь эзэлдэг ч тодорхой хугацааны дараа бензиний үнийн өсөлт инфляцийг тодорхой хэмжээгээр (гэхдээ гол биш) нэмэгдүүлдэг. Гэхдээ энэхүү шилжих үр нөлөөний (pass through effect) далайц нь инфляцийн хүлээлт эерэг эсвэл сөрөг байхаас ихээхэн хэмжээгээр хамаардаг нь ажиглагдсан. Тиймээс хэрэглэгчдийн инфляцийн хүлээлтийг сөрөг байлгахгүй байх нь чухал. Энэ бол зөвхөн Монголбанкны хийх ажил биш, засгийн газар инфляцийг өдөөхгүй байх нь чухал. Яг одоогийн байдлаар төрийн хийж буй үйлдэл нь инфляцийн хүлээлтийг сөрөг болгож хүмүүс бензиний үнэ нэмэгдэхээр бусад бүх бараа дагаад өсчихдөг гэсэн тоо баримт дээр суурилсан гэхээсээ илүү сэтгэл зүйн таамаглал, зовнил дээр суурилсан авир төрхтэй болж байна. Хэдэн жил тогтвортой тайван байсны дараа шүү. Ийм үед ямар шийдэл хэрэгтэй вэ? Бодлогын хэд хэдэн сонголт байна. Үүнд:

1.Яг одоогийнх шиг нефть импортлогчдыг шахаад тулгаад ямар ч үед үнээ өсгөж болохгүй гэсэн хувилбар. Энэ хувилбар үргэлжилсээр байх юм бол эцсийн дүндээ хомсдолтой бензиний үнийн бусад барааны үнэд шилжих үр нөлөө нь хурдсана, инфляц нэмэгдэнэ, нэг оронтой тооноос давж гарна. 2017 оны эхнээс арайхийж нэмэх утгатай болсон ч эмзэг хэвээр байгаа өрхийн бодит орлого буурна. Монголбанк мөнгөний бодлогоо чангалахаас өөр аргагүй болж эдийн засгийн идэвхижил эргээд буурна. ДНБ-ий 2017 онд бий болсон 4%-ийн өсөлтийн хүртээмжтэй чанар нь буурна, хурдац нь ч буурна. Илбэ шидийн юм л тохиолддоггүй юм бол. (2017 оны 4,0% өсөлт үнэн хэрэгтээ зарим “хөөсийг” хасвал үүнээс бага гарах ба найдвартай бус өсөлт.)

2.Бензиний үнийг бүрэн чөлөөлж зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийн зарчмаар явуулах. Хамгийн либерал хандлага ч богино хугацаанд эрэлтийн огцом цочрол үүсгэх эрсдэлтэй учир инфляц, ханш, үйлдвэрлэлд сөрөг нөлөө үзүүлж энэ нь дунд хугацаанд тогтвортой байдлыг алдагдуулах эрсдэлтэй. Монгол улс бол ямар ч бараа, түүхийн эдийн үнийг тогтоогч биш үнийг хүлээн авагч улс. Бензиний хувьд манай улсын хувьд цөөхөн нийлүүлэгч улстай. Нийлүүлэгч улсуудын тоо нэмэгдэж, Оросын нэг компаний хэлсэн үнээр явдаг байснаа больж Сингапурын зах зээлийн үнэд суурилах болсон нь хэдхэн жилийн өмнөх багахан дэвшил. Бензиний үнэ Монгол улсын хилээр орж ирэх хүртэл зах зээлийн зарчмаар явна, хилээр орж ирснээс хойш төрийн зохицуулалтаар явж ирсэн. Захиргааны хяналт, үнийн хяналт, татварын зохицуулалтаар олон жил явж ирсэн. Харин төрийн ийм зохицуулалт хэр үр ашигтай, хэр зэрэг зах зээлийн мэдрэмжтэй вэ гэдэг нь томоос том асуудал. Энэ хандлагаар цаашид хэдэн жил явах вэ, дотооддоо 1 тэрбум доллараар нефтийн үйлдвэр барих нь авралын гол гарц, шийдэл мөн үү? Бензиний үнийг нефть импортлогчдыг хэвийн ашигтай ажиллуулах, хомсдол үүсгэхгүй байж нийлүүлэлт хэвийн горимд оруулах зорилгоор тодорхой хэмжээгээр, хэлэлцээрийн үндсэн дээр аажмаар нэмж, шилжих үр нөлөөг нь минимум хэмжээнд байлгахаар зохицуулах. Төр дарангуйлж дээрэлхэж биш. Онцгой татварын нөлөөлийн механизмаа ч зөвхөн төсвийн орлого талаас нь харж байнга нэмдэг хууль батлахаа эргэн харах ёстой. Энэ зах зээлд орох, өрсөлдөх бүх сувгийг нээж өгөх ёстой. Тусгай зөвшөөрлөө цуцал. Гэхдээ энэ бүхнийг үнийн комисс гэгч “институцээр” бодитой, хэн нэгэн давуу эрх эдлэхгүй зөвшилцсөний дараа хуулийн дагуу эрх нь олгогдсон Эрчим хүчний зохицуулах хороо хийвэл зохино. Монголбанк инфляцид шилжих үр нөлөөг нь мөнгөний бодлого талаас нь үнэлж дүгнэж Эрчим хүчний зохицуулах хороотой хамтран импортлогчдын санал, тооцооллыг харгалзан үзсэний үндсэн дээр шаардлагатай бол зөв зохицуулж байдаг зохицуулалтай зах зээлийн хэлбэрт орвол зохино. Учир нь хүссэн хүсээгүй Монголбанк эрэлтийн төдийгүй нийлүүлэлтийн гаралтай инфляцтай нүүр тулах л болно. Дээр нь Монголбанк гадаад валютын албан нөөцийг эзэмшиж удирддаг. Түүний гол шалгуур нь импортын тодорхой тооны сарын нөөцөөр хэмждэг. Тиймээс шатахууны нөөц сайтай байхад нь нефть импортлогчдод бодлогын дэмжлэг үзүүлж байвал хаа хаанаа хэрэгтэй. Инфляцийн зорилтот түвшингээ хангаж чадаагүй бол УИХ дээр эрэлтээр өдөөгдсөн, нийлүүлэлтийн гаралтай инфляц гэж ялгаж салгахгүй адилхан л асууж таарна. Энэ бол өнөөгийн нөхцөлд хэрэгжиж болох хамгийн прагматик хувилбар. “Laissez-faire” эдийн засаг зөвхөн сурах бичигт л байдаг. “Москва руу явах” лобби үйл ажиллагааны хувьд буюу Оростой харилцах эдийн засаг, улс төрийн дипломат үйл ажиллагаа зөвхөн бензин төдийгүй олон асуудалд чухал хэрэгтэй нь ойлгомжтой бөгөөд Монгол улсын хувьд Шанхайн хамтын ажиллагааны гэрээний үйл ажиллагааг “ажиглаад” л суух биш 2 хөршийнхөө итгэлийг нэмэгдүүлэх, анхаарлыг нь төвлөрүүлэх чиглэлтэй хэлбэрт оруулах, Оросын гаалийн холбооны сүлжээний давуу талыг ашиглах арга замыг идэвхитэй хайвал зохистой юм.

3. “ЦАГААН ЗААН” БА НЕФЬТ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР

“Цагаан заан” гэдэг ойлголт нь Зүүн өмнөд Азийн нилээд улсаас гаралтай түүхэн ойлголт бөгөөд эдгээр улсын хаант засгийн үед цагаан заан нь эрх мэдэл, шударга ёсны бэлэгдэл болж цагаан заантай байх нь хөгжил цэцэглэлт, энх тайван байдлыг авчирдаг гэж бэлэгддэг байснаас угшилтай ойлголт. Гэхдээ нэгэнт цагаан заан нь ариун дагшин амьтан учир ямар нэг хөдөлмөр хийлгэхгүй зөвхөн тэжээж арчлан тахин шүтэх нь маш их зардалтай байж. Тиймээс “цагаан заан” гэдэг ойлголтыг орчин үед өмчлөгч нь асар их зардал, түүний дотор ашиглалт, үйл ажиллагааны зардлыг нь дааж чаддаггүй, өндөр үнэ өртгөөр хийгдсэн бизнесийн төсөл, хөрөнгө оруулалтыг зүйрлэж хэлдэг.

Иймэрхүү “цагаан заан” төсөл, хөрөнгө оруулалтууд эдийн засгийн зохистой байдал, үр ашгийн шалгуурууд гэхээсээ илүү улс төрийн амбиц, төрийн буруу бодлого эсвэл улс орныхоо хөгжлийг битүү цагиргын хүрээнд анклав байдлаар сэтгэдэг улс орнуудын хувьд ихэвчлэн тохиолддог байна. Монгол улсын хувьд “байгалийн” буюу заяагдмал өгөгдөл нь жижиг, нээлттэй эдийн засгийн загвартай улс. Онолын ч, практикийн хувьд ч тийм. Ийм эдийн засгийн загвартай улсын хувьд олон улсын худалдаанд хамгийн идэвхитэй оролцох замаар түүний үр шимийг хүртэж, өөртөө таарсан, дааж чадах үйлдвэржилтийн бодлого хэрэгжүүлж чаддаг, түүнийх нь гол чиглэл нь “урагшаа харсан”, экспортын баримжаатай олон салаатай эдийн засагтай байх нь хөгжлийн гол үзэл номлол нь.

Мэдээж хэрэг ийм эдийн засагт импорт орлох үйлдвэржилт тодорхой хэмжээгээр хэрэгжих бөгөөд гэхдээ энэ нь хөгжлийн гол чиглэл биш, тодорхой хэмжээний хязгаартай. Импорт орлох бизнесийн төслүүдийг хувийн хэвшил голчлон санаачилж зах зээлийн мэдрэмж, тооцооныхоо дагуу хөрөнгө оруулалт хийж байдаг, ийм үйл явц ч Монгол улсад хэрэгжиж ирсэн. Гэхдээ энэ үйл явцад төр голлож санаачлагыг гартаа аваад эхэлбэл үр ашиг, зохистой байдлын зах зээлийн шалгуурууд алдагдаж “цагаан заан” маягийн төсөл, хөтөлбөрүүд хэрэгжих эрсдэл нэмэгддэг. Өөр нэг сэтгэл зүйн гэмээр нэг сонин үзэгдэл гардаг нь жижиг эдийн засагтай улсын улс төрчид мега байдлаар сэтгэж, хөгжлийн бодлогын сэтгэлгээ нь мега шинжтэй болж эхэлдэг. Ийм мега сэтгэлгээ давамгайлаад ирвэл мега төслүүдийг тойрсон политэконом үүсэж хөгжлөө мега төсөөлөх бага үндэстний улс төрчдийн том синдром үүснэ. Үүнийг угшлаар нь үзвэл “хүн ам зүйн хараал” гэж нэрлэж болох бөгөөд энэ нь “баялагийн хараалтай” хослохоороо “ихэр хараал” тусах болой…. Монгол улс маань ийшээ л яваад байх шиг….. Энэтхэгийн засгийн газрын 1 тэрбум ам.долларын зээлээр дотооддоо нефть боловсруулах үйлдвэр барих “мега” төсөл хүчээ авч одоо зөвхөн ТЭЗҮ-г хүлээн эцсийн шийдвэр гаргахаар зэхэж байх шиг байна.

Гол үндэслэл нь жил бүр гадагш “алдаад” байгаа нефтийн бүтээгдэхүүний 1 тэрбум долларын импортыг орлож эх орондоо нефтийн үндэсний үйлдвэрлэгчтэй болох. Хятад руу одоо гаргаад байгаа түүхий нефтээ боловсруулах үйлдвэрийнхээ түүхий эд болгоод (тэр нь дэлхийн зах зээлийн үнээр нийлүүлэгдэнэ.) бензин болон бусад бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ, дагалдаад химийн үйлдвэрүүд байгуулагдана, ингээд Монголын хүнд аж үйлдвэрийн хүчирхэг багана бий болно. (өөр баганууд бас бий) Маш гоё сонсогдож байгаа биз? Зээлийн өр нэмэгдэх, 2020 оноос хойш Монгол улсын хувьд өрийн дефолт defacto дахин үүсэх өндөр магадлал байгаа гэх мэтийг орхиё, ОУВС, бусад улс дахиад л аврана биз гэж бодоод орхичихоё. Тэр ч бүү хэл ТЭЗҮ нь эдийн засгийн хувьд зохистой биш, үр ашиггүй гарлаа ч нэгэнт дээр өгүүлсэн бодлогын сэтгэлгээ үүсчихсэн улсад улс төрийн шийдэл давамгайлж нефть боловсруулах үндэсний үйлдвэртэй боллоо гэж бодоё. Яг энэний дараа л “цагаан зааны” асуудлууд гарч ирэх бөгөөд тэдгээрийг шийдэхэд харин улс төр яаж ч чадахгүй, эдийн засаг ч мухардсан байдалд орох өндөр эрсдэлтэй юм. Хүснэгт 2-т 1980 оноос эдүүгээ хүртэлх түүхий нефтийн дэлхийн үйлдвэрлэл, хэрэглээ, түүний дотор асар том зах зээлийг нь бид бүрэн ашиглаж давуу талаа гаргаж чадахгүй л байгаа 2 хөршийн үйлдвэрлэл, хэрэглээний байдлыг харуулав. Бүхэл бүтэн 37 жилийн түүхэн хандлага нь юм шүү дээ….

Хүснэгт 2. Түүхий нефтийн дэлхийн үйлдвэрлэл, хэрэглээ

Түүхий нефть (өдөрт 1000 баррель)
1 Үйлдвэрлэл
Дэлхий   62.958 65.384 74.934 - 83.251 86.606 88.826 91.704 92.150
АНУ   10.170 8.914 7.732 - 7.549 10.073 11.779 12.757 12.354
Саудын Араб   10.270 7.105 9.47 - 10.075 11.393 11.505 11.986 12.349
ОХУ   - 10.342 6.584 - 10.367 10.780 10.838 10.981 11.227
Хятад улс   2.122 2.778 3.257 - 4.077 4.216 4.246 4.309 3.999
2 Хэрэглээ
Дэлхий   61.436 66.650 76.946 - 88.722 92.114 93.025 95.003 96.558
АНУ   17.062 16.988 19.701 - 19.180 18.961 19.106 19.531 19.631
Хятад улс   1.707 2.297 4.697 - 9.436 10.734 11.209 11.986 12.381
ОХУ   - 5.042 2.540 - 2.878 3.135 3.299 3.137 3.203
Эх сурвалж: World commodity Outlook, October, 2017, World Bank, World bureau of metal statistics

Хүснэгтээс харахад манай 2 хөрш улсын хувьд үйлдвэрлэл, хэрэглээний тэнцлийн ялгаа харагдаж байгаа бөгөөд нефть боловсруулах өөрийн үйлдвэртэй болсон Монгол улсын хувьд экспортын зах зээл зөвхөн Хятад улс байгаа бөгөөд (онолын хувьд шүү) иймээс уг үйлдвэр маань зөвхөн дотоод зах зээлээ одоо импортоор авч буй бензин, дизелээс илүү хямд, илүү чанартай өрсөлдөх чадвартай үнээр хангана гэсэн хэрэг. Хэрэглэгчийн хувьд энэ л гол шалгуур юм. ТЭЗҮ-ээр энэ л гол нь гарч ирсэн байх ёстой. Ийм байж чадахгүй бол Монгол улс томоос том “цагаан заантай” болно гэсэн үг. (VIII-р Богдын үед ямар өнгөтэйг нь мэдэхгүй, заантай байсан шиг санагдаж байна.)

Австралийн түүхий нефтийн дундаж үнийн өсөлт Дэлхийн банкны сүүлчийн төсөөллөөр 2018 онд 70$/bbl, 2020 онд 55$/bbl, 2025 онд 57,9$/bbl, 2030 онд 60$/bbl гэсэн хэтийн төлөвтэй байгаа орчинд ТЭЗҮ хийгдэж, үйлдвэр баригдаж, үйл ажиллагаагаа явуулна гэж бодох юм бол “цагаан заан” битгий болчихоосой, битгий болгочихоосой гэсэн л ерөөл хэлэх үлдэж байна. Бурзай, бурзай.

Эдийн засагч С.Дэмбэрэл


URL:

Нэр: Barneyxcq Огноо: 18 February 2018
Нэр: Barneyxcq Огноо: 19 February 2018
Нэр: Barneyxcq Огноо: 19 February 2018
Нэр: website link Огноо: 26 February 2018

I simply want to tell you that I am very new to blogs and honestly savored your page. Most likely I’m going to bookmark your site . You amazingly come with amazing writings. Regards for sharing your blog site.

Нэр: http://effortlessrun.com Огноо: 2 March 2018

I as well as my friends appeared to be checking the great key points found on your web blog and then instantly came up with a terrible feeling I had not thanked the website owner for them. Those ladies came as a consequence thrilled to see all of them and now have seriously been taking advantage of those things. Thanks for truly being simply thoughtful and for making a choice on this kind of remarkable subjects millions of individuals are really desperate to discover. Our sincere regret for not expressing appreciation to you sooner.

Нэр: http://www.cupe403.com Огноо: 3 March 2018

Thank you a lot for sharing this with all people you really understand what you are talking about! Bookmarked. Please additionally discuss with my site =). We can have a hyperlink exchange agreement among us!

Нэр: blast cube Огноо: 3 March 2018

Whats Going down i am new to this, I stumbled upon this I have found It positively helpful and it has aided me out loads. I’m hoping to give a contribution & help other users like its aided me. Good job.

Нэр: blackfloortiles.com Огноо: 3 March 2018

It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

Нэр: что привезти из доминиканы Огноо: 5 March 2018

Wonderful work! That is the kind of information that should be shared around the web. Shame on the seek engines for not positioning this publish higher! Come on over and discuss with my website . Thanks =)

http://caribbeantraveler.webs.com/apps/blog/show/44422282-family-vacations

Нэр: guardianassetadvisor.com Огноо: 6 March 2018

Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is fantastic blog. A great read. I will certainly be back.

Нэр: http://www.leimariadapenha.info Огноо: 6 March 2018

Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is excellent blog. A fantastic read. I’ll definitely be back.

Нэр: http://minneapolisseoservice.org Огноо: 6 March 2018

you’re really a excellent webmaster. The site loading pace is amazing. It seems that you are doing any distinctive trick. Also, The contents are masterpiece. you’ve done a wonderful task on this matter!

Нэр: http://poia.info Огноо: 7 March 2018

Wow! Thank you! I continuously wanted to write on my site something like that. Can I take a portion of your post to my site?

Нэр: blast cube Огноо: 7 March 2018

What i don’t understood is in fact how you are not really much more well-appreciated than you might be now. You are very intelligent. You realize therefore considerably in the case of this matter, made me in my view consider it from numerous numerous angles. Its like women and men aren’t involved except it’s something to accomplish with Girl gaga! Your individual stuffs nice. At all times maintain it up!

Нэр: http://www.rim1.org Огноо: 7 March 2018

Awsome blog! I am loving it!! Will come back again. I am taking your feeds also

Нэр: Christy Reichman Огноо: 8 March 2018

If you happen to be still on the fence: seize your favored earphones, brain down towards a Perfect Acquire and request toward plug them into a Zune then an iPod and view which a single appears better to your self, and which interface helps make your self smile extra. Then you can expect to notice which is straight for oneself.

http://www.lawlegalresources.org

Нэр: Clash Royale Cheats Огноо: 9 March 2018

Thanks for publishing this awesome article. I’m a long time reader but I’ve never been compelled to leave a comment. I subscribed to your blog and shared this on my Twitter. Thanks again for a great post!

https://sway.com/5HzwDEag0JHraZtW

Нэр: Clash Royale Free Gems Огноо: 12 March 2018

Thank you for writing this awesome article. I’m a long time reader but I’ve never been compelled to leave a comment. I subscribed to your blog and shared this on my Twitter. Thanks again for a great post!

https://www.npmjs.com/package/cr-resources

Нэр: Home Improvement Огноо: 20 March 2018

Somebody necessarily lend a hand to make significantly articles I’d state. That is the very first time I frequented your web page and up to now? I surprised with the research you made to create this actual submit amazing. Excellent process!

Нэр: Home Improvement Огноо: 20 March 2018

Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such fantastic information being shared freely out there.

Нэр: Health Огноо: 21 March 2018

I have not checked in here for a while because I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend :)

Нэр: Eugene Kirchbaum Огноо: 22 March 2018

I really intend to tell you that I am new to posting and thoroughly liked your site. Probably I am likely to save your blog post . You really have excellent article content. Acknowledge it for telling with us your current site write-up

http://www.interactivekiosk1.info

Нэр: Home Improvement Огноо: 22 March 2018

I like this post, enjoyed this one thank you for putting up. “The world is round and the place which may seem like the end may also be only the beginning.” by George Baker.

Нэр: cheap cialis Огноо: 22 March 2018

Needed to send you that little observation to help give many thanks the moment again on the beautiful methods you’ve documented at this time. It is simply particularly generous with you in giving openly all a few people would have marketed for an e book to help with making some profit on their own, chiefly considering the fact that you might well have tried it in the event you wanted. The good tips likewise served like the good way to fully grasp that the rest have a similar interest the same as my personal own to learn more related to this matter. I’m certain there are thousands of more enjoyable sessions up front for those who take a look at your blog.

Нэр: News Огноо: 22 March 2018

I am just writing to let you understand what a great discovery my child obtained going through your site. She noticed several details, including how it is like to have a marvelous giving nature to get the rest without hassle gain knowledge of specified very confusing matters. You truly surpassed visitors’ expectations. Thanks for distributing such precious, dependable, informative and even cool thoughts on that topic to Ethel.

Нэр: Fashion Огноо: 24 March 2018

But wanna input on few general things, The website layout is perfect, the subject material is real superb : D.

Нэр: Yuette Scholin Огноо: 27 March 2018

I just intend to inform you that I am new to wordpress blogging and genuinely cherished your site. More than likely I am going to bookmark your blog post . You seriously have excellent article information. Truly Appreciate it for sharing with us your current web page

http://www.interactivekiosk4.info/new-york-interactive-kiosk/

Нэр: Fortnite hack Огноо: 29 March 2018

Thanks for writing this awesome article. I’m a long time reader but I’ve never been compelled to leave a comment. I subscribed to your blog and shared this on my Facebook. Thanks again for a great post!

http://www.haydayreview.sitew.us/

Нэр: Web Design Огноо: 31 March 2018

You have brought up a very superb details , regards for the post.

Нэр: Travel Огноо: 3 April 2018

Great write-up, I’m normal visitor of one’s web site, maintain up the nice operate, and It is going to be a regular visitor for a long time.

Нэр: Johnie Katcsmorak Огноо: 3 April 2018

Howdy there, just turned out to be familiar with your blog site through Bing, and discovered that it’s genuinely interesting. I will be grateful if you continue this informative article.

http://www.magicdigitalsignage.top

Нэр: Shopping Online Sites Огноо: 4 April 2018

I was just searching for this information for a while. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your site. I wonder what’s the lack of Google strategy that don’t rank this type of informative websites in top of the list. Normally the top websites are full of garbage.

Нэр: Home Improvement Огноо: 5 April 2018

You are my inhalation , I possess few blogs and infrequently run out from to post .I believe this internet site contains some very good info for everyone. “Few friendships would survive if each one knew what his friend says of him behind his back.” by Blaise Pascal.

Нэр: motor trend Огноо: 6 April 2018

Whats Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively helpful and it has aided me out loads. I am hoping to contribute & help other customers like its helped me. Great job.

Нэр: Web Design Огноо: 6 April 2018

Hey, you used to write wonderful, but the last few posts have been kinda boring… I miss your great writings. Past few posts are just a little out of track! come on!

Нэр: FIFA Mobile 18 Cheats Огноо: 6 April 2018

Thank you for publishing this awesome article. I’m a long time reader but I’ve never been compelled to leave a comment. I subscribed to your blog and shared this on my Facebook. Thanks again for a great article!

http://fifamobilesoccerguides.weebly.com/

Нэр: Home Improvement Огноо: 7 April 2018

I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Keep up the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my site :) .

Нэр: Travel Огноо: 9 April 2018

I have recently started a blog, the info you provide on this web site has helped me greatly. Thank you for all of your time & work. “Everyone is responsible and no one is to blame.” by Will Schutz.

Нэр: Travel Огноо: 13 April 2018

Great blog here! Also your web site loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

Нэр: Ministry of Finance Огноо: 16 April 2018

I as well as my guys came reading the great suggestions located on the blog and then unexpectedly developed a horrible feeling I never expressed respect to you for those strategies. All the people were for this reason stimulated to read them and have now extremely been using these things. Many thanks for turning out to be so thoughtful and for opting for variety of outstanding areas millions of individuals are really desperate to be informed on. My sincere apologies for not expressing appreciation to you earlier.

Нэр: pozycjonowanie stron gorzĂłw Огноо: 17 April 2018

What i do not realize is if truth be told how you are not actually much more well-liked than you might be right now. You’re so intelligent. You understand thus considerably with regards to this topic, produced me in my opinion imagine it from a lot of varied angles. Its like women and men are not fascinated except it is one thing to accomplish with Woman gaga! Your personal stuffs excellent. All the time take care of it up!

http://www.inaton.pl/

Нэр: reklama sklepowa gorzĂłw Огноо: 18 April 2018

I gotta bookmark this internet site it seems very beneficial handy

http://www.inaton.pl/

Нэр: https://twitter.com/nayem9296/status/975565435591471104 Огноо: 19 April 2018

Major thankies for the article post.Really looking forward to read more. Fantastic.

https://twitter.com/nayem9296/status/975565435591471104

Нэр: Fashion Огноо: 19 April 2018

You have noted very interesting points ! ps nice site. “‘Tis a sharp medicine, but it will cure all that ails you. — last words before his beheadding” by Sir Walter Raleigh.

Нэр: acesse o blog Огноо: 22 April 2018
Нэр: kennewick richland pasco property management Огноо: 22 April 2018

I really like and appreciate your blog article.Really looking forward to read more. Really Cool.

http://www.tri-cityherald.com/news/local/news-columns-blogs/article31757694.html

Нэр: insurance broker Огноо: 25 April 2018

Really appreciate you sharing this article.Really looking forward to read more.

https://life-insurance-law.com/

Нэр: horsepower Огноо: 25 April 2018

This is one awesome blog.Much thanks again. Really Cool.

http://ogdemcrossing.blogspot.se/2018/04/juniper-of-power.html

Нэр: pe bible sign in Огноо: 27 April 2018
Нэр: enlarge penis Огноо: 27 April 2018
Нэр: Pozycjonowanie Gorzow Wielkoposki Огноо: 27 April 2018

you are really a excellent webmaster. The website loading speed is amazing. It seems that you are doing any distinctive trick. Also, The contents are masterwork. you’ve performed a great process in this matter!

https://www.grupa-tense.pl/pozycjonowanie/gorzow-wielkopolski/

Нэр: projektowanie stron gorzow Огноо: 28 April 2018

Whats up very nice web site!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your blog and take the feeds additionally…I am satisfied to seek out so many helpful info here in the post, we’d like work out extra techniques on this regard, thanks for sharing.

http://www.inaton.pl/

Нэр: John Deere Technical Manuals Огноо: 28 April 2018

there are so many careers to choose from but the unemployment rate these days have risen::

http://repairloader.net/

Нэр: you could try this out Огноо: 29 April 2018

Really informative article post.Thanks Again. Keep writing.

http://griffithzone.com/UserProfile/tabid/61/userId/23304071/Default.aspx

Нэр: projektowanie zielona gora Огноо: 1 May 2018

Simply wanna input on few general things, The website pattern is perfect, the subject material is real good : D.

http://www.kowal24.pl/

Нэр: Traditional Lakota Foods Огноо: 1 May 2018

A big thank you for your blog. Great.

http://delishably.com/meat-dishes/lakota-traditional-foods

Нэр: penis professor exposed Огноо: 4 May 2018

Really informative article post.Much thanks again. Much obliged.

http://smartmews.hospitalathome.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=404912

Нэр: software Огноо: 4 May 2018

Great article post. Will read on…

https://servicehandal.com/

Нэр: tworzenie stron Огноо: 5 May 2018

I was looking at some of your blog posts on this site and I think this internet site is rattling informative! Retain posting.

https://www.virtualnetia.com/

Нэр: penis professor growth Огноо: 7 May 2018

Appreciate you sharing, great article post.Really thank you! Really Great.

https://www.theverge.com/users/lowrie2b

Нэр: John Deere Technical Manuals Огноо: 7 May 2018

Can I recently say thats a relief to seek out a person that really knows what theyre dealing with on the net. You certainly know how to bring an issue to light and produce it crucial. The best way to need to check out this and fully grasp this side in the story. I cant think youre not more well-liked because you absolutely develop the gift.

http://repairmanuals.net

Нэр: وبلاگ Огноо: 8 May 2018

I am so grateful for your article.Really thank you! Really Great.

https://vue-forums.uit.tufts.edu/user/profile/575187.page

Нэр: pennis enlargement tablets Огноо: 8 May 2018
Нэр: #marriageproblems Огноо: 8 May 2018
Нэр: Delhi escorts service Огноо: 16 May 2018

Im grateful for the blog article. Awesome.

http://www.ankita-sharma.biz/delhi-escorts-pics/

Нэр: adam and eve massager Огноо: 16 May 2018

Say, you got a nice post.Thanks Again. Fantastic.

https://www.youtube.com/watch?v=J9-FRB4RoHY

Нэр: http://www.businessincharlotte.ga Огноо: 18 May 2018

I wish to convey my respect for your generosity for individuals that have the need for help with this important study. Your real commitment to getting the solution up and down appears to be especially valuable and have regularly empowered some individuals just like me to arrive at their desired goals. Your useful advice signifies this much to me and somewhat more to my peers. Warm regards; from each one of us.

Нэр: http://www.businessinaustin.ga Огноо: 18 May 2018

I was just looking for this information for a while. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your web site. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this type of informative websites in top of the list. Normally the top web sites are full of garbage.

Нэр: businessinboston.tk Огноо: 18 May 2018

You actually make it seem so easy along with your presentation but I in finding this matter to be really one thing that I think I might never understand. It kind of feels too complicated and very large for me. I’m having a look ahead to your subsequent put up, I will try to get the grasp of it!

Нэр: Learn how to program in C++ Огноо: 18 May 2018

wow, awesome blog article. Really Great.

https://www.tutorialcup.com/cplusplus

Нэр: carros en california Огноо: 20 May 2018

Thanks for the article.Really thank you!

http://www.layarmovie21.info/nonton?v=WMiaR6EFDGs

Нэр: Blechgaragen Hersteller Огноо: 21 May 2018

“Out of my observation, shopping for consumer electronics online can for sure be expensive, nevertheless there are some guidelines that you can use to help you get the best offers. There are generally ways to obtain discount deals that could make one to have the best gadgets products at the smallest prices. Great blog post.”

https://3dartistonline.com/user/bochgar1ages

Нэр: http://www.businessinchicago.tk Огноо: 23 May 2018

I have not checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend :)

Нэр: Insurance investment banking Огноо: 24 May 2018

“Wow, this article is nice, my sister is analyzing these kinds of things, therefore I am going to tell her.”

http://www.pusha.se/medlemmar/maser4vicess

Нэр: businessindetroit.ga Огноо: 24 May 2018

Great write-up, I¡¦m regular visitor of one¡¦s site, maintain up the nice operate, and It is going to be a regular visitor for a long time.

Нэр: http://www.businessindenver.tk Огноо: 24 May 2018

You are a very intelligent person!

Нэр: what kind of lube to use Огноо: 26 May 2018

Really appreciate you sharing this blog article.Thanks Again.

http://www.youtube.com/watch?v=IEnKmpfYekg

Нэр: businessinindianapolis.tk Огноо: 30 May 2018

I was recommended this blog by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You are amazing! Thanks!

Нэр: businessinjacksonville.ga Огноо: 30 May 2018

Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

Нэр: Pearl Sferrazza Огноо: 30 May 2018

Spot on with this write-up, I actually suppose this website wants rather more consideration. I’ll most likely be once more to read much more, thanks for that info and also visit our site for zero liquid discharge

ufocd.org

Нэр: businessinindianapolis.ga Огноо: 30 May 2018

Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely helpful info specially the last part :) I care for such information a lot. I was looking for this certain info for a long time. Thank you and best of luck.

Нэр: SaunaQuast Огноо: 31 May 2018

“Very informative post. Awesome.”

http://www.studiopress.com/forums/users/saunaste4ine

Нэр: thrusting rabbit toy Огноо: 1 June 2018

Muchos Gracias for your post.Really thank you! Want more.

https://www.youtube.com/watch?v=UJsba7tOMc8

Нэр: cmwy54tygvnegmicwv53ec Огноо: 1 June 2018

Title

[...]always a huge fan of linking to bloggers that I like but don’t get quite a bit of link love from[...]

Нэр: how to use a suction cup dildo Огноо: 2 June 2018

Major thanks for the article post.Thanks Again. Fantastic.

https://www.youtube.com/watch?v=qZSjLZzfnxA

Нэр: hotmail live sign in Огноо: 2 June 2018
Нэр: pink vibrator Огноо: 2 June 2018

Awesome blog article.Thanks Again. Much obliged.

https://www.youtube.com/watch?v=WRu7h7ATyZw

Нэр: high end vibrators Огноо: 3 June 2018

Major thanks for the article. Really Cool.

https://www.youtube.com/watch?v=dlgXMd5N9f8

Нэр: best g spot stimulator Огноо: 4 June 2018

Thanks-a-mundo for the post. Awesome.

https://www.youtube.com/watch?v=hf1oTRVQl_4

Нэр: Clone a Penis Kit Огноо: 4 June 2018

Very informative article.Really looking forward to read more. Cool.

https://www.youtube.com/watch?v=xKDBj02rK6A

Нэр: thrusting rabbit toy Огноо: 4 June 2018

Very neat article post.Really looking forward to read more. Want more.

https://www.youtube.com/watch?v=UJsba7tOMc8

Нэр: rechargeable thrusting rabbit toy Огноо: 5 June 2018

Really appreciate you sharing this article post.Thanks Again. Great.

https://www.youtube.com/watch?v=UJsba7tOMc8

Нэр: diesel dildo Огноо: 5 June 2018

Im thankful for the article. Fantastic.

https://www.youtube.com/watch?v=eP8-LPySeiM

Нэр: how to use a male masturbator Огноо: 6 June 2018

Say, you got a nice blog post.Really thank you! Want more.

https://www.youtube.com/watch?v=rhwchI1amWk

Нэр: businessinnashville.tk Огноо: 6 June 2018

Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

Нэр: read more Огноо: 8 June 2018

Thanks a lot for the blog.Really looking forward to read more. Great.

https://notakaki.com/nota/profile.php?section=personality&id=268067

Нэр: businessinphoenix.tk Огноо: 10 June 2018

Great amazing things here. I¡¦m very happy to look your post. Thanks so much and i’m taking a look forward to contact you. Will you kindly drop me a e-mail?

Нэр: https://tinyurl.com/howtogetapatent84572 Огноо: 11 June 2018

A big thank you for your blog.Really thank you! Great.

https://tinyurl.com/howtogetapatent84572

Нэр: businessinsanfrancisco.ga Огноо: 12 June 2018

Hello there, I found your blog by way of Google at the same time as searching for a similar subject, your website got here up, it appears to be like good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

Нэр: businessinsanjose.ga Огноо: 12 June 2018

Hello, you used to write magnificent, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your tremendous writings. Past few posts are just a little out of track! come on!

Нэр: pegging for beginners Огноо: 12 June 2018

Im obliged for the article post.Much thanks again. Really Cool.

https://www.youtube.com/watch?v=-3S9ar7zOh4

Нэр: vibrator finger Огноо: 13 June 2018

“Nice blog here! Also your site loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol”

https://www.youtube.com/watch?v=PMrf0ATDSCQ

Нэр: Dildo Gay Огноо: 13 June 2018

Thank you for posting this awesome article. I’m a long time reader but I’ve never been compelled to leave a comment. I subscribed to your blog and shared this on my Facebook. Thanks again for a great post!

https://gamecubex.net

Нэр: bam dildos Огноо: 13 June 2018

“My brother suggested I might like this blog. He was totally right.”

http://www.youtube.com/watch?v=qZSjLZzfnxA

Нэр: Sous Vide Garer Огноо: 14 June 2018

“Just what I was looking for, thankyou for putting up.”

http://www.folkd.com/user/ueche4nprofi

Нэр: Atlaskorrektur Charlottenburg Огноо: 16 June 2018

“Hi there. I discovered your web site by way of Google even as looking for a similar topic, your website got here up. It seems great. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.”

https://www.eventbrite.com/o/beckham-miller-17470971675

Нэр: Atlaskorrektur Berlin Charlottenburg Огноо: 17 June 2018

“Hi! I could have sworn I’ve been to this website before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!”

https://www.artfire.com/ext/people/tlasko5rrekt

Нэр: cheap plane tickets Огноо: 19 June 2018

I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this website. Thanks , I¡¦ll try and check back more frequently. How frequently you update your web site?

Нэр: homeopathic medicine Огноо: 19 June 2018

Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch!

Нэр: medicine Огноо: 19 June 2018

This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I’ve shared your website in my social networks!

Нэр: businessinsanfrancisco.tk Огноо: 19 June 2018

I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this web site. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming also. Actually your creative writing skills has encouraged me to get my own web site now. Really the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a great example of it.

Нэр: real feeling dildo Огноо: 20 June 2018

Thanks a lot for the post.Thanks Again. Great.

https://www.youtube.com/watch?v=MNCuI9XyC8A

Нэр: businessinseattle.ga Огноо: 20 June 2018

Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such excellent information being shared freely out there.

Нэр: businessinseattle.tk Огноо: 21 June 2018

Hiya, I am really glad I’ve found this info. Today bloggers publish just about gossips and web and this is actually annoying. A good site with interesting content, that’s what I need. Thanks for keeping this website, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

Нэр: Health Огноо: 22 June 2018

My brother recommended I might like this web site. He was totally right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

Нэр: kitchen remodel cost Огноо: 22 June 2018

hi!,I like your writing very much! proportion we keep in touch extra about your article on AOL? I need an expert in this house to unravel my problem. Maybe that is you! Looking ahead to look you.

Нэр: health magazine Огноо: 22 June 2018

Good write-up, I¡¦m normal visitor of one¡¦s blog, maintain up the nice operate, and It’s going to be a regular visitor for a lengthy time.

Нэр: online fashion shopping Огноо: 22 June 2018

You made some clear points there. I looked on the internet for the subject matter and found most people will consent with your site.

Нэр: cool tech gadgets Огноо: 22 June 2018

I’ve been surfing on-line greater than 3 hours these days, but I never found any attention-grabbing article like yours. It is pretty value sufficient for me. In my view, if all site owners and bloggers made just right content material as you did, the net will probably be a lot more helpful than ever before.

Нэр: bathroom remodel cost Огноо: 22 June 2018

I actually wanted to construct a simple message so as to express gratitude to you for those wonderful suggestions you are showing at this site. My extended internet lookup has at the end of the day been compensated with beneficial suggestions to share with my good friends. I would claim that we site visitors actually are unequivocally fortunate to live in a very good site with very many marvellous individuals with good tips and hints. I feel really privileged to have discovered your entire webpage and look forward to tons of more awesome times reading here. Thank you once again for all the details.

Нэр: Boxen MГјnchen Огноо: 26 June 2018

“Here are a few of the web-sites we suggest for our visitors”

http://club.kedo.gov.cn/home.php?mod=space&uid=505600&do=profile&from=space

Нэр: Coaching MГјnchen Огноо: 26 June 2018

“Pretty! This was an extremely wonderful article. Many thanks for providing this information.”

http://ddsv.hueuni.edu.vn/member.php?5850-rsona4lcoa

Нэр: Apple servis ZlГ­n Огноо: 26 June 2018

“Thanks a lot for the article post.Much thanks again. Keep writing.”

http://prime.ece.mtu.edu/wiki/index.php?title=User:Ones7ervis

Нэр: Gay Fuck Огноо: 27 June 2018

Thank you for writing this awesome article. I’m a long time reader but I’ve never been compelled to leave a comment. I subscribed to your blog and shared this on my Twitter. Thanks again for a great post!

https://fifa-cheater.de/english

Нэр: e-learning Огноо: 28 June 2018

I’m very happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

Нэр: online education Огноо: 28 June 2018

Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he just bought me lunch as I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thank you for lunch!

Нэр: rhinoplasty procedure Огноо: 1 July 2018

Greetings from Florida! I’m bored to death at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break. I enjoy the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised at how quick your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, amazing blog!

https://www.youtube.com/watch?v=OnTZLwWr2HE

Нэр: best rated rhinoplasty procedure steps plano texas Огноо: 2 July 2018

I was suggested this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty. You are incredible! Thanks!

https://www.youtube.com/watch?v=OnTZLwWr2HE

Нэр: Gay Fuck Огноо: 3 July 2018

Thanks for posting this awesome article. I’m a long time reader but I’ve never been compelled to leave a comment. I subscribed to your blog and shared this on my Facebook. Thanks again for a great article!

http://fortnitemobilehack.club/

Нэр: mechanic Огноо: 3 July 2018

Lovely site! I am loving it!! Will be back later to read some more. I am taking your feeds also

Нэр: online electronics store Огноо: 3 July 2018

Somebody essentially lend a hand to make critically posts I would state. That is the very first time I frequented your website page and so far? I surprised with the analysis you made to create this particular put up amazing. Magnificent task!

Нэр: rhinoplasty plano Огноо: 8 July 2018

The very crux of your writing whilst appearing agreeable initially, did not sit well with me after some time. Someplace throughout the paragraphs you were able to make me a believer unfortunately only for a short while. I still have got a problem with your jumps in logic and you would do nicely to fill in those breaks. When you actually can accomplish that, I will surely end up being fascinated.

https://www.youtube.com/watch?v=uUBISFyaQ_w

Нэр: entertainment news Огноо: 13 July 2018

Hey, you used to write magnificent, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your great writings. Past several posts are just a bit out of track! come on!

Нэр: science Огноо: 13 July 2018

As a Newbie, I am permanently exploring online for articles that can help me. Thank you

Нэр: http://www.homedesignakron.tk Огноо: 16 July 2018

I needed to send you that very small note so as to thank you yet again for your striking concepts you’ve documented on this site. This is quite particularly generous with people like you in giving extensively precisely what most people could have marketed for an e book in order to make some profit on their own, precisely considering the fact that you might have done it if you ever considered necessary. These guidelines likewise served as a fantastic way to realize that other individuals have the identical interest the same as mine to know many more when it comes to this issue. I believe there are some more enjoyable periods ahead for people who find out your blog.

Нэр: homedesigncary.tk Огноо: 16 July 2018

Hi there, You have done a great job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends. I am sure they’ll be benefited from this site.

Нэр: homedesignarvada.tk Огноо: 16 July 2018

I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

Нэр: Cellular Blinds Online Огноо: 17 July 2018

In the great scheme of things you’ll get a B- with regard to effort and hard work. Exactly where you misplaced me personally was in your particulars. You know, it is said, the devil is in the details… And that could not be much more correct right here. Having said that, allow me say to you what exactly did do the job. The writing is definitely rather convincing and that is probably why I am taking the effort to opine. I do not make it a regular habit of doing that. Secondly, even though I can notice the leaps in reasoning you come up with, I am definitely not sure of how you seem to unite your details which inturn produce the actual conclusion. For now I shall subscribe to your position however trust in the future you actually link your facts better.

http://movies.mozviral.com/view/6YdEoUqRicU/Cellular-Blinds-Onlines-official-video.html

Нэр: #1 seo expert Огноо: 17 July 2018

Along with every little thing that appears to be building within this particular subject matter, a significant percentage of perspectives happen to be fairly refreshing. However, I appologize, but I can not subscribe to your whole plan, all be it exhilarating none the less. It would seem to everyone that your opinions are generally not entirely rationalized and in simple fact you are generally your self not even fully certain of your assertion. In any case I did enjoy examining it.

http://www.angolanembassy.org/videos/video/fLbuHDjaSa8

Нэр: best rated blinds Огноо: 21 July 2018

I am typically to running a blog and i actually respect your content. The article has actually peaks my interest. I am going to bookmark your web site and preserve checking for new information.

https://m.youtube.com/watch?v=6YdEoUqRicU

Нэр: triple cellular blinds Огноо: 21 July 2018

hey there and thank you for your info – I’ve certainly picked up something new from right here. I did on the other hand expertise some technical points the usage of this site, since I skilled to reload the site lots of times previous to I could get it to load correctly. I had been puzzling over if your web host is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances instances will often impact your placement in google and could injury your high-quality score if advertising and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Anyway I’m including this RSS to my email and could look out for much more of your respective interesting content. Ensure that you replace this again very soon..

http://topdownbottomupshades.ebook-123.com/post/southwestern-beauty-easily-delivered-by-cosmetic-window-treatments

Нэр: https://www.youtube.com/embed/0FFarSL0n8A Огноо: 22 July 2018

Great website! I am loving it!! Will come back again. I am taking your feeds also.

https://www.youtube.com/embed/0FFarSL0n8A

Нэр: http://www.homedesigncolorado.tk Огноо: 23 July 2018

Whats Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively helpful and it has aided me out loads. I hope to give a contribution & help other users like its aided me. Great job.

Нэр: http://www.homedesignclinton.tk Огноо: 23 July 2018

Great blog here! Also your web site quite a bit up fast! What host are you using? Can I get your associate hyperlink to your host? I desire my web site loaded up as fast as yours lol

Нэр: homedesignedison.tk Огноо: 25 July 2018

Keep working ,terrific job!

Нэр: homedesigndowney.tk Огноо: 25 July 2018

This is very interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

Нэр: abogados translation Огноо: 27 July 2018

Valuable information. Lucky me I found your web site by accident, and I am shocked why this accident didn’t happened earlier! I bookmarked it.

https://www.youtube.com/watch?v=-7YXzlXO0xw

Нэр: rhinoplasty plano texas Огноо: 28 July 2018

Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam feedback? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me mad so any help is very much appreciated.

http://www.blendtheworld.com/saved/uUBISFyaQ_w/rhinoplasty-plano-rhinoplasty-surgeons-plano-tx.html

Нэр: http://www.homedesigngarland.tk Огноо: 30 July 2018

I think other web-site proprietors should take this site as an model, very clean and magnificent user friendly style and design, let alone the content. You’re an expert in this topic!

Нэр: http://www.homedesignhayward.tk Огноо: 30 July 2018

Nice blog here! Also your website loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

Нэр: http://www.homedesignfrisco.tk Огноо: 30 July 2018

Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a bit, but other than that, this is magnificent blog. An excellent read. I’ll certainly be back.

Нэр: http://www.homedesignmacon.tk Огноо: 2 August 2018

excellent points altogether, you just received a logo new reader. What could you recommend about your publish that you simply made some days ago? Any positive?

Нэр: homedesignmidland.tk Огноо: 2 August 2018

Thank you for sharing excellent informations. Your site is very cool. I am impressed by the details that you¡¦ve on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched everywhere and just could not come across. What an ideal website.

Нэр: http://www.homedesignmiami.tk Огноо: 2 August 2018

What i do not realize is actually how you’re now not actually much more smartly-appreciated than you might be right now. You’re very intelligent. You understand thus significantly on the subject of this matter, made me in my view consider it from so many numerous angles. Its like women and men don’t seem to be interested unless it¡¦s something to accomplish with Girl gaga! Your individual stuffs nice. At all times handle it up!

Нэр: Gayyy Огноо: 4 August 2018

Thank you for writing this awesome article. I’m a long time reader but I’ve never been compelled to leave a comment. I subscribed to your blog and shared this on my Facebook. Thanks again for a great article!

https://mobilegamingboss.com

Нэр: Free auto approve list 7-27-2018 Огноо: 4 August 2018

I added a new list. As you’ll see it’s bigger than most of them. I hope you all have had a great week!

https://www.freeautoapprovelist.com/free-auto-approve-list-7-27-2018/

Нэр: http://www.homedesignoxnard.tk Огноо: 9 August 2018

obviously like your website however you have to check the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I in finding it very bothersome to tell the reality nevertheless I¡¦ll definitely come back again.

Нэр: homedesignontario.tk Огноо: 9 August 2018

My brother recommended I might like this blog. He was entirely right. This post truly made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

Нэр: c3j8vb5w4dxctv36cxct5x4wd Огноо: 12 August 2018

Title

[...]below you will discover the link to some sites that we believe it is best to visit[...]

Нэр: homedesignpeoria.tk Огноо: 15 August 2018

You really make it seem so easy with your presentation but I in finding this topic to be really one thing which I think I might by no means understand. It sort of feels too complex and very wide for me. I’m looking forward on your subsequent publish, I¡¦ll try to get the hold of it!

Нэр: php seo Огноо: 19 August 2018

PHP SEO: Search Engine Optimization
php seo uzmanı olarak şirketimiz php seo hizmeti vermektedir günümüz ortamında site sahiplerinin php bilgisi nekadar iyi olsada php seo metotları arama motorlarında optimize edilmesi gereken hususlardan bir tanesi web siteniz nekadar iyi olsada arama motorlarına duyarlı olmasına özen gösterin. php seo uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

Нэр: ankara deha nakliyat Огноо: 21 August 2018

ankara deha nakliyat firmansı. ankara evden eve nakliyat ev ofis taşımacılığı, şehiriçi şehirler arası nakliyat, eşya depolana hizmetlerini kusursuz olarak uzman kadromuzla 7/24 hizmetimizdeyiz ankara deha nakliyat firması…

Нэр: Tomoko Burgener   Огноо: 24 August 2018

Have you ever considered creating an ebook or guest authoring on other blogs? I have a blog based upon on the same information you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my audience would value your work. If you’re even remotely interested, feel free to send me an email.

https://youtu.be/YV-LbX36bWc

Нэр: antalya transfer clk Огноо: 25 August 2018

Antalya havaalanı transfer, alanında hizmet veren Antalya Transfer CLK Firması transfer servis araçlarıyla konforlu ve güvenli yolculuğu hesaplı fiyat politikasıyla beraber müşterilerine en iyi şekilde sunmaktadır.

Araç filomuza kattığımız hem VIP hemde STANDART servis araçlarımızla misafirlerimizi Antalya havalimanından alarak istedikleriyle lokasyona transferlerinde hizmetinizdeyiz. Antalya havalimanı transferinde saat ve zaman önemli olduğu için misafirlerimiz asla beklemezler ve randevularına geç kalmazlar.
Antalya Transfer CLK Firması olarak mutlu tatiller dileriz

Нэр: rhinoplasty tx Огноо: 25 August 2018

Spot on with this write-up, I actually suppose this website needs much more consideration. I’ll most likely be once more to learn much more, thanks for that info.

https://njmusicsociety.org/video/rhinoplasty-cost-plano-tx-2kChJ6uL-04

Нэр: braiding with kanekalon hair Огноо: 28 August 2018

That is really fascinating, You’re an overly professional blogger. I have joined your feed and sit up for looking for extra of your fantastic post. Also, I’ve shared your site in my social networks
braiding with kanekalon hair http://almahdinovin.ir/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=102545

Нэр: short to medium haircuts Огноо: 28 August 2018

Hi, i believe that i saw you visited my weblog so i came to return the want?.I’m attempting to find issues to enhance my website!I suppose its good enough to make use of some of your ideas!!
short to medium haircuts http://t-nails.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1732427

Нэр: Corina Cheyne Огноо: 30 August 2018

certainly like your website but you need to take a look at the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I in finding it very bothersome to inform the truth nevertheless I’ll certainly come back again.
Corina Cheyne http://tvcweb.com.br/userinfo.php?uid=1449492

Нэр: cgw4ym5cx754c7tn75twct5wg Огноо: 31 August 2018

Title

[...]very couple of internet websites that transpire to become in depth below, from our point of view are undoubtedly effectively worth checking out[...]

Нэр: スーパーコピー代引き安心 Огноо: 31 August 2018

I am sure this article has touched all the internet people, its really really fastidious piece of writing on building up new blog.
スーパーコピー代引き安心 http://www.oumma.be/contact

Нэр: スーパーコピー サイト ランキング Огноо: 31 August 2018

I am regular reader, how are you everybody? This article posted at this website is in fact pleasant.
スーパーコピー サイト ランキング https://www.hsq.de/index.php/en/

Нэр: how to build links to my website Огноо: 5 September 2018

I want to start a blog, which camera is the best ?

https://www.fiverr.com/s2/55cd4f4ebb

Нэр: Raphael Powless gay cam Огноо: 7 September 2018

Good one! Interesting article over here. It is pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before. I couldn’t refrain from commenting. I’ve spent 1 hour looking for such infos. I’ll also share it with some friends interested in it. I’ve just bookmarked this web. Finished with the work done, I’ll find some live sexy men cams. Thank you very much!! Greetings from San Francisco!

virtual-cams.webnode.cat

Нэр: kolay gitar akorları Огноо: 11 September 2018

thank you admin. nice article

http://www.akorlar.org

Нэр: paykasa al Огноо: 14 September 2018

Paykasa yüzbinlerce platformda alışverişlerde kullanabileceğiniz ön ödemeli bir karttır.
Paykasa kart kullanıcıları basit işlem yapmak ve güvenli alışveriş için online alışverişlerde paykasa kartı tercih etmektedirler. paykasa al firması olarak bizlerden güvenli bir şekilde satın alanilirsiniz.

Нэр: insta saver Огноо: 19 September 2018

I’m seriously enjoying the design of your weblog. Do you come across any kind of browser interface issues? A lot of the website visitors have lamented about my omega xl pills website not operating appropriately in Explorer yet looks excellent in Chrome. Do you have any ideas to assist fix the issue?

https://www.instasaver.org/

Нэр: Archie Traylor Огноо: 19 September 2018

you’re really a good webmaster. The website loading speed is amazing. It seems that you are doing any unique trick. In addition, The contents are masterpiece. you’ve done a magnificent job on this topic!

Нэр: Lucienne Ellenbecker Огноо: 21 September 2018

You could definitely see your expertise in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always follow your heart.

Нэр: Denis Demarzio Огноо: 21 September 2018

whoah this weblog is great i like reading your articles. Keep up the good paintings! You realize, many people are searching round for this info, you could aid them greatly.

Нэр: Google Огноо: 21 September 2018

Always a major fan of linking to bloggers that I appreciate but do not get quite a bit of link really like from.

Нэр: Alexa Grace Огноо: 22 September 2018

I like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite certain I’ll learn plenty of new stuff right here! Best of luck for the next!

Нэр: Elena Koshka Огноо: 22 September 2018

Hey! Do you know if they make any plugins to assist with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share. Thanks!

Нэр: Ali Creary Огноо: 23 September 2018

Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossips and web and this is really frustrating. A good blog with interesting content, that’s what I need. Thank you for keeping this site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

Нэр: Handjob Огноо: 23 September 2018

I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100% certain. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Kudos

Нэр: Japanese Огноо: 24 September 2018

I’m extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog like this one these days..

Нэр: Mohammed Sarchett Огноо: 24 September 2018

Hello There. I found your weblog the use of msn. That is a really smartly written article. I will be sure to bookmark it and come back to learn extra of your useful info. Thank you for the post. I’ll definitely return.

Нэр: i beauty line Огноо: 24 September 2018

This is having a bit further more subjective, however I a lot prefer the Zune Sector. The interface is colorful, consists of further aptitude, and some awesome options like ‘Mixview’ that enable you out of the blue check out very similar albums, new music, or other buyers identical towards what you’re listening towards. Clicking upon one of these will center on that product or service, and one more fixed of “neighbors” will appear into see, allowing your self toward navigate over looking into by means of equivalent artists, music, or people. Speaking of buyers, the Zune “Social” is too Good fun, allowing for yourself find others with shared preferences and starting to be buddies with them. Oneself then can hear in the direction of a playlist intended centered on an amalgamation of what all your good friends are listening in the direction of, which is moreover remarkable. People concerned with privacy will be relieved in direction of realize your self can keep away from the general public versus viewing your unique listening behavior if oneself so decide on.

https://www.101beauty.co

Нэр: Parfum vergelijken Огноо: 25 September 2018

the time to study or visit the content or web pages we’ve linked to below the

Нэр: Tawny Skretowicz Огноо: 25 September 2018

Thank you a bunch for sharing this with all people you really know what you’re speaking approximately! Bookmarked. Kindly also discuss with my web site =). We could have a hyperlink exchange agreement among us!

Нэр: فیلم سکسی ایرانی Огноо: 26 September 2018

please go to the internet sites we stick to, such as this a single, because it represents our picks from the web

Нэр: beauty protector Огноо: 27 September 2018

Zune and iPod: Greatest individuals review the Zune towards the Touch, still when watching how slim and surprisingly tiny and gentle it is, I contemplate it to be a instead exceptional hybrid that combines properties of both equally the Touch and the Nano. It is really extremely vibrant and lovely OLED show is marginally smaller sized than the contact screen, nevertheless the player itself feels reasonably a little bit smaller and lighter. It weighs concerning 2/3 as much, and is substantially smaller sized in width and peak, despite the fact that staying particularly a hair thicker.

https://www.101beauty.co/become-stunningly-beautiful-by-following-these-tips.html

Нэр: youtube downloader mp4 Огноо: 27 September 2018

always a large fan of linking to bloggers that I enjoy but do not get lots of link adore from

Нэр: ww88 Огноо: 28 September 2018

Every as soon as inside a when we pick blogs that we study. Listed below would be the newest sites that we pick out

Нэр: sa Огноо: 28 September 2018

Thank you for your blog article.Really looking forward to read more. Will read on…

http://www.kasim.net/

Нэр: search engine optimization kristopher b jones Огноо: 29 September 2018

The Zune concentrates upon staying a Moveable Media Player. Not a website browser. Not a video game machine. Possibly in just the long term it’s going to do even far better inside those areas, nevertheless for previously it really is a Good course towards set up and hear to your music and films, and is without peer within that respect. The iPod’s strengths are its web going to and purposes. If these good much more persuasive, potentially it is your best alternative.

https://www.1searchengineoptimization.co

Нэр: sex toys Огноо: 30 September 2018

please pay a visit to the websites we stick to, such as this a single, because it represents our picks in the web

Нэр: male sex toys Огноо: 2 October 2018

usually posts some very interesting stuff like this. If you are new to this site

Нэр: sa Огноо: 3 October 2018

I cannot thank you enough for the post.Really looking forward to read more. Cool.

http://www.icpep.org

Нэр: sa Огноо: 5 October 2018

I appreciate you sharing this blog article. Much obliged.

http://www.aciksahne.com

Нэр: USB Flash Drive Огноо: 7 October 2018

one of our visitors lately proposed the following website

Нэр: Reflow oven manufacturer Огноо: 7 October 2018

Here are a few of the websites we suggest for our visitors

Нэр: Lynda Leonpacher Огноо: 8 October 2018

Amazing! This blog looks just like my old one! It’s on a entirely different topic but it has pretty much the same layout and design. Outstanding choice of colors!

Нэр: la discesa agli inferi eneide parafrasi Огноо: 8 October 2018

we prefer to honor several other online web sites around the web, even if they aren

Нэр: Bradford Holtzclaw Огноо: 8 October 2018

I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I’m looking to create my own blog and would like to know where u got this from. many thanks

Нэр: Janee Pizzitola Огноо: 8 October 2018

I simply could not leave your website prior to suggesting that I extremely enjoyed the standard info a person provide in your visitors? Is gonna be back continuously in order to inspect new posts

Нэр: Tyson Vangieson Огноо: 8 October 2018

Hi, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the want”.I am trying to find issues to improve my site!I guess its adequate to use some of your concepts!!

Нэр: Lizbeth Worst Огноо: 9 October 2018

Virtually all of the things you assert is supprisingly accurate and it makes me wonder the reason why I had not looked at this in this light before. Your article really did switch the light on for me personally as far as this specific topic goes. However there is one issue I am not too cozy with and whilst I try to reconcile that with the core theme of your position, allow me observe what the rest of the subscribers have to point out.Well done.

Нэр: how to earn money Огноо: 9 October 2018

Apple by now is made up of Rhapsody as an app, which is a outstanding start off, nevertheless it is at the moment hampered by the incapacity towards shop regionally upon your iPod, and incorporates a dismal 64kbps little bit value. If this modifications, then it will relatively negate this advantage for the Zune, but the Ten music for every month will continue to be a massive furthermore in Zune Pass’ favor.

Нэр: app download for windows 8 Огноо: 9 October 2018

although websites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we feel they may be in fact really worth a go via, so possess a look

Нэр: hoods Огноо: 9 October 2018

just beneath, are quite a few totally not connected internet sites to ours, on the other hand, they may be certainly worth going over

Нэр: sa Огноо: 10 October 2018

I cannot thank you enough for the post.Really looking forward to read more. Cool.

http://www.ysbsq.com

Нэр: custom usb flash drive Огноо: 11 October 2018

check below, are some totally unrelated internet sites to ours, having said that, they’re most trustworthy sources that we use

Нэр: Hang Mccurren Огноо: 12 October 2018

There are some attention-grabbing deadlines in this article but I don’t know if I see all of them heart to heart. There is some validity but I will take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and we wish more! Added to FeedBurner as nicely

Нэр: computer services information Огноо: 12 October 2018

I am going to products this research in direction of Two versions of us citizens: current Zune house owners who are contemplating an up grade, and people today making an attempt toward choose amongst a Zune and an iPod. (There are other avid gamers truly worth looking at out there, such as the Sony Walkman X, but I anticipate this delivers by yourself ample data toward crank out an knowledgeable selection of the Zune vs gamers other than the iPod line as nicely.)

Нэр: Eli Chamberland Огноо: 12 October 2018

F*ckin’ amazing things here. I am very glad to see your post. Thanks a lot and i’m looking forward to contact you. Will you kindly drop me a e-mail?

Нэр: reflow oven manufacturer Огноо: 12 October 2018

please pay a visit to the web sites we comply with, like this one particular, because it represents our picks through the web

Нэр: reflow oven Огноо: 13 October 2018

Sites of interest we have a link to

Нэр: Mauro Angilletta Огноо: 15 October 2018

Awsome website! I am loving it!! Will be back later to read some more. I am bookmarking your feeds also.

Нэр: w88 thai Огноо: 15 October 2018

please pay a visit to the web-sites we follow, such as this 1, because it represents our picks in the web

Нэр: leaflet delivery Огноо: 15 October 2018

we came across a cool web-site that you just may delight in. Take a look should you want

Нэр: Aron Stmartin Огноо: 16 October 2018

Hi there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay. I’m definitely enjoying your blog and look forward to new posts.

Нэр: advance house renovation Огноо: 17 October 2018

The new Zune browser is surprisingly very good, however not as superior as the iPod’s. It functions well, nonetheless just isn’t as prompt as Safari, and incorporates a clunkier interface. If by yourself occasionally application upon utilizing the web browser that’s not an issue, still if you happen to be designing to read through the web alot towards your PMP then the iPod’s larger sized display screen and far better browser may well be considerable.

Нэр: Dave's Original Mild Chili Recipe Огноо: 17 October 2018

check below, are some totally unrelated internet sites to ours, having said that, they’re most trustworthy sources that we use

Нэр: Moving company in Annapolis Огноо: 17 October 2018

check below, are some totally unrelated web sites to ours, nonetheless, they are most trustworthy sources that we use

Нэр: Euna Merlan Огноо: 17 October 2018

Hey, you used to write magnificent, but the last few posts have been kinda boring… I miss your great writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

Нэр: Property Listings in Singapore Огноо: 17 October 2018

Here is an excellent Weblog You might Come across Exciting that we Encourage You

Нэр: Suzette Ballintyn Огноо: 17 October 2018

This site is mostly a walk-by way of for the entire data you needed about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and also you’ll definitely uncover it.

Нэр: computer services information Огноо: 17 October 2018

I will gear this study towards Two models of These: latest Zune property owners who are contemplating an upgrade, and men and women striving in the direction of make a decision amongst a Zune and an iPod. (There are other gamers really worth contemplating out there, together with the Sony Walkman X, still I be expecting this provides yourself more than enough facts toward crank out an conscious preference of the Zune vs gamers other than the iPod line as effectively.)

Нэр: Thad Cohee Огноо: 18 October 2018

I have read a few good stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you put to create such a excellent informative web site.

Нэр: Carter Verrell Огноо: 18 October 2018

Someone essentially assist to make seriously posts I would state. This is the first time I frequented your website page and so far? I surprised with the analysis you made to create this actual submit extraordinary. Fantastic job!

Нэр: karmen karma Огноо: 18 October 2018

Hello. magnificent job. I did not anticipate this. This is a great story. Thanks!

Нэр: buy cc online shop Огноо: 18 October 2018

the time to study or pay a visit to the content or internet sites we have linked to beneath the

Нэр: Hipolito Polito Огноо: 19 October 2018

I’ve been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Reading this information So i’m happy to convey that I have a very good uncanny feeling I discovered just what I needed. I most certainly will make certain to don’t forget this web site and give it a glance regularly.

Нэр: Gene Mahajan Огноо: 19 October 2018

Hello.This article was really fascinating, particularly because I was browsing for thoughts on this topic last Tuesday.

Нэр: lunnyj kalendar na fevral 2018 Огноо: 19 October 2018

very couple of internet sites that take place to be in depth beneath, from our point of view are undoubtedly very well worth checking out

Нэр: sa Огноо: 19 October 2018

I cannot thank you enough for the post.Really looking forward to read more. Cool.

http://www.hkwtb.com/

Нэр: domain registration Огноо: 19 October 2018

very couple of sites that transpire to become detailed below, from our point of view are undoubtedly very well worth checking out

Нэр: Lana Cieloha Огноо: 20 October 2018

Hey there would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a hard time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!

Нэр: Wade Littlefield Огноо: 20 October 2018

Can I simply say what a aid to seek out somebody who really knows what theyre speaking about on the internet. You undoubtedly know how to bring a difficulty to mild and make it important. Extra individuals need to read this and perceive this facet of the story. I cant consider youre not more in style since you definitely have the gift.

Нэр: best baby toys Огноо: 20 October 2018

Involving me and my husband we’ve owned extra MP3 avid gamers earlier mentioned the a long time than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the remaining couple many years I’ve fixed down towards a single line of gamers. Why? Simply because I was delighted in the direction of explore how well-designed and enjoyment in direction of hire the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

Нэр: Odell Stenback Огноо: 21 October 2018

Valuable info. Lucky me I found your site by accident, and I am shocked why this accident didn’t happened earlier! I bookmarked it.

Нэр: Adriana Shulse Огноо: 21 October 2018

Somebody essentially help to make seriously posts I would state. This is the very first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the research you made to create this particular publish extraordinary. Great job!

Нэр: sex toy starter kit Огноо: 21 October 2018

we came across a cool web site that you simply may get pleasure from. Take a look in case you want

Нэр: Chanel Minugh Огноо: 21 October 2018

I am not sure where you’re getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for great information I was looking for this info for my mission.

Нэр: Elisha Mugleston Огноо: 22 October 2018

Awsome post and right to the point. I am not sure if this is truly the best place to ask but do you guys have any ideea where to get some professional writers? Thanks in advance :)

Нэр: situs judi Огноо: 22 October 2018

very couple of internet sites that come about to be in depth below, from our point of view are undoubtedly nicely really worth checking out

Нэр: most recent video games Огноо: 22 October 2018

Hands down, Apple’s app keep wins as a result of a mile. It truly is a significant selection of all styles of apps vs a in its place unsatisfied decision of a handful for Zune. Microsoft incorporates applications, especially inside the realm of video games, yet I am not yes I would require in the direction of guess upon the future if this portion is significant toward by yourself. The iPod is a a lot better determination in just that scenario.

Нэр: Sherrell Rupprecht Огноо: 23 October 2018

Hello there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I truly enjoy reading through your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects? Thank you!

Нэр: 2r34cyrn64tc24t2xw3w3 Огноо: 23 October 2018

Title

[...]although web sites we backlink to beneath are considerably not related to ours, we really feel they’re basically worth a go through, so possess a look[...]

Нэр: Grover Martinon Огноо: 24 October 2018

I’m still learning from you, but I’m making my way to the top as well. I certainly enjoy reading all that is written on your blog.Keep the aarticles coming. I enjoyed it!

Нэр: moving help Огноо: 24 October 2018

always a big fan of linking to bloggers that I appreciate but do not get a whole lot of link enjoy from

Нэр: فني صحي Огноо: 24 October 2018

here are some links to web-sites that we link to mainly because we consider they’re really worth visiting

Нэр: An Belyea Огноо: 25 October 2018

Thanks for sharing superb informations. Your website is very cool. I am impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What an ideal web-site.

Нэр: role play Огноо: 25 October 2018

check beneath, are some completely unrelated internet sites to ours, even so, they are most trustworthy sources that we use

Нэр: Blanche Samons Огноо: 25 October 2018

I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back down the road. Many thanks

Нэр: adam and eve vibrator Огноо: 25 October 2018

Sites of interest we have a link to

Нэр: realistic vibrating dildo Огноо: 25 October 2018

that would be the finish of this post. Right here you will obtain some websites that we assume you

Нэр: sa Огноо: 25 October 2018

A big thank you for your blog article.Thanks Again. Want more.

http://www.taodizmir.com/

Нэр: gorilla playset assembly Огноо: 25 October 2018

Sites of interest we’ve a link to

Нэр: Tashina Okorududu Огноо: 26 October 2018

There are some interesting cut-off dates on this article however I don’t know if I see all of them heart to heart. There’s some validity but I’ll take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and we would like more! Added to FeedBurner as properly

Нэр: Orpha Koppes Огноо: 26 October 2018

magnificent post, very informative. I wonder why the other specialists of this sector don’t notice this. You should continue your writing. I’m confident, you have a great readers’ base already!

Нэр: assembly solutions Огноо: 27 October 2018

we prefer to honor lots of other world-wide-web websites on the net, even if they aren

Нэр: ankara küçük nakliye Огноо: 27 October 2018

Ankara küçük nakliye için gerekli alt yapı ve donanımlara sahip olmamız nedeniyle en uygun fiyatlarla müşterilerimizin karşısına çıkmaktayız. Nakliye kamyonet kiralama hizmetimiz sayesinde ucuz nakliye sunmaktayız. Saatlik nakliye ve taşımacılığı için profesyonel şoförlerimiz kısa sürede adresinizde olarak işinizin yapılmasını sağlarlar. Bu alanda ihtiyaçlarınız için bizlerden teklif almadan lütfen karar vermeyiniz.

Нэр: sa Огноо: 27 October 2018

I cannot thank you enough for the post.Really looking forward to read more. Cool.

http://dovmeciizmir.com/

Нэр: Vince Schermann Огноо: 28 October 2018

Hi, i feel that i saw you visited my site thus i came to “return the prefer”.I’m attempting to to find things to enhance my website!I guess its good enough to use some of your ideas!!

Нэр: Eugenio Mattingly Огноо: 28 October 2018

Good web site! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS which must do the trick! Have a great day!

Нэр: ankara küçük nakliye Огноо: 29 October 2018

Ankara küçük nakliye diğer nakliye hizmetlerine göre daha hızlı yapılması gereken bir işlemdir. Bunu içinde yetenekli ve seri şoförlere sahip olmak gerekir. Bizler personellerimizi seçerken bu konuyu en sık detayınakadar inceleyerek karar veriyoruz. Ankara küçük nakliye araçları ile en aktif şehir içinde taşımacılık hizmeti yürüten firma olma özelliğini bu şekilde yakaladık. Daha fazla müşteriye ulaşmak için uygun tarifeler yapmamızın getirisi oldukça fazla oldu ve olmaya da devam etmektedir.

Нэр: סיפורי סקס Огноо: 29 October 2018

always a huge fan of linking to bloggers that I adore but do not get quite a bit of link appreciate from

Нэр: ᨡÇÒÃì»18+ Огноо: 29 October 2018

Very good blog! Do you have any tips for aspiring writers? I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely overwhelmed .. Any recommendations? Appreciate it!

Нэр: farming simulator 19 mods Огноо: 29 October 2018

that could be the end of this report. Here you

Нэр: etimesgut evden eve nakliyat Огноо: 29 October 2018

Etimesgut bölgesinde sektöre adım atan firmamız kısa sürede Ankara geneli ve üşle geneli çalışmalar yürütmeye başlamıştır. Etimesgut evden eve nakliyat alanında gösterdiğimiz başarılı çalışmalar neticesinde müşteri memnuniyetini ön planda tutarak açlışmalarımıza devam etmekteyiz. Etimesgut nakliyat için en doğru tercih her zaman kuruluşumuz olacaktır. Bizleri aramadan lütfen taşınmaya karar vermeyin.

Нэр: nt54wcm85nvw4t4covtw Огноо: 30 October 2018

Title

[...]please stop by the web sites we adhere to, such as this one, because it represents our picks through the web[...]

Нэр: FIFA bakol Огноо: 31 October 2018

Thanks for writing this awesome article. I’m a long time reader but I’ve never been compelled to leave a comment. I subscribed to your blog and shared this on my Facebook. Thanks again for a great article!

http://www.vegasgamers.org/

Нэр: 2cn48527tbx34cwtv425d Огноо: 31 October 2018

Title

[...]the time to study or pay a visit to the subject material or web-sites we’ve linked to beneath the[...]

Нэр: yenimahalle evden eve nakliyat Огноо: 1 November 2018

Yenimahalle evden eve nakliyat hizmetimiz sayesinde yüzlerce müşteriyi yeni yuvalarına taşımış bulunmaktayız. Bugüne kadar ki yaptığımız işlerin tamamına baktığımızda %100 lük müşteri memnuniyetine sahip olduğumuzu görmekteyiz. Yenimahalle evden eve nakliye alanında sorunsuz hizmet sunan nadir firmalar arasında olmamızın tek nedeni işimize duyduğumuz saygındandır. Taşımacılık ve nakliye alanında ihtiyaçlarınız ortaya çıktığında bizleri aramadan lütfen karar vermeyizni.

Нэр: سكس حيحان Огноо: 3 November 2018

that could be the finish of this write-up. Here you

Нэр: Bert Kisto Огноо: 3 November 2018

HiWhat’s upHi thereHello alleverybodyevery one, here every oneevery person is sharing suchthesethese kinds of experienceknowledgefamiliarityknow-how, sothustherefore it’s nicepleasantgoodfastidious to read this blogweblogwebpagewebsiteweb site, and I used to visitgo to seepay a visitpay a quick visit this blogweblogwebpagewebsiteweb site everydaydailyevery dayall the time.

https://steepster.com/BestWaterGuns

Нэр: clubwarp Огноо: 3 November 2018

Keep functioning ,remarkable job!

Нэр: Reena Stenner Огноо: 4 November 2018

Oh my goodness! a tremendous article dude. Thank you However I’m experiencing problem with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting an identical rss problem? Anybody who is aware of kindly respond. Thnkx

Нэр: sa Огноо: 4 November 2018

Thank you for your blog article.Really looking forward to read more. Will read on…

http://www.mkemne.com

Нэр: sa Огноо: 4 November 2018

I cannot thank you enough for the post.Really looking forward to read more. Cool.

http://www.kauntar.com/

Нэр: upload image Огноо: 5 November 2018

You made some first rate points there. I looked on the internet for the difficulty and located most people will go together with with your website.

Нэр: JAV Огноо: 5 November 2018

An attention-grabbing dialogue is value comment. I think that you need to write extra on this topic, it might not be a taboo subject however usually persons are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers

Нэр: apps for pc download Огноо: 5 November 2018

we came across a cool web-site that you may possibly delight in. Take a appear when you want

Нэр: JAV Streaming Огноо: 6 November 2018

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something informative to read?

Нэр: sa Огноо: 6 November 2018

I appreciate you sharing this blog article. Much obliged.

http://dovmeciizmir.com

Нэр: costumer journey Огноо: 6 November 2018

that may be the finish of this write-up. Here you will uncover some web sites that we believe you

Нэр: Kneipp parfums vergelijken Огноо: 6 November 2018

usually posts some pretty exciting stuff like this. If you

Нэр: Ai Haneda Огноо: 7 November 2018

Wow, fantastic weblog format! How lengthy have you been running a blog for? you made blogging look easy. The overall glance of your site is excellent, as well as the content material!

Нэр: Michaela Garcon Огноо: 7 November 2018

you have got an ideal blog here! would you prefer to make some invite posts on my weblog?

Нэр: sa Огноо: 7 November 2018

I cannot thank you enough for the post.Really looking forward to read more. Cool.

http://www.dizipartner.com/

Нэр: sa Огноо: 7 November 2018

Thank you for your blog article.Really looking forward to read more. Will read on…

http://www.cokucuzasite.com

Нэр: Business software Огноо: 8 November 2018

below you

Нэр: Office Furniture Dallas Огноо: 8 November 2018

that will be the finish of this post. Right here you

Нэр: google seo Огноо: 9 November 2018

the time to study or stop by the content material or internet sites we have linked to beneath the

Нэр: fashion Огноо: 9 November 2018

Every once in a whilst we decide on blogs that we study. Listed below are the most up-to-date sites that we opt for

Нэр: EBOD-662 Огноо: 9 November 2018

Greetings! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a marvellous job!

Нэр: Used Leads for sale in 38|Used-Line Огноо: 10 November 2018

Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated information, nevertheless seriously really worth taking a appear, whoa did a single master about Mid East has got extra problerms too

Нэр: dolce and gabbana Огноо: 11 November 2018

The information and facts mentioned within the post are a number of the ideal obtainable

Нэр: Free Brazzers Videos Огноо: 11 November 2018

Title

[...]The information talked about within the post are several of the very best out there [...]

Нэр: Haroon ur Rasheed columns Огноо: 12 November 2018

Title

[...]The facts mentioned in the write-up are a number of the most beneficial accessible [...]

Нэр: voyance par téléphone Огноо: 12 November 2018

Here is a great Blog You might Obtain Intriguing that we Encourage You

Нэр: credits us Огноо: 12 November 2018

Title

[...]below you will discover the link to some web pages that we consider you ought to visit[...]

Нэр: best selling vibrators Огноо: 12 November 2018

please stop by the sites we follow, including this one particular, because it represents our picks from the web

Нэр: 11 inch dildo Огноо: 13 November 2018

Sites of interest we’ve a link to

Нэр: Dr Garo Kassabian Огноо: 14 November 2018

Sites of interest we’ve a link to

Нэр: ivf specialist doctor in delhi Огноо: 14 November 2018

Title

[...]Here is a good Blog You might Locate Intriguing that we Encourage You[...]

Нэр: Nonton Movie Огноо: 15 November 2018

Title

[...]The information talked about in the write-up are several of the ideal obtainable [...]

Нэр: Demeter Fertility Огноо: 15 November 2018

Title

[...]Here are several of the websites we suggest for our visitors[...]

Нэр: Trivial Pursuit 2000 Огноо: 28 November 2018

here are some hyperlinks to sites that we link to for the reason that we believe they may be really worth visiting

Нэр: vaders Огноо: 29 November 2018

always a large fan of linking to bloggers that I appreciate but don

Нэр: تسليك مجاري الكويت Огноо: 29 November 2018

Sites of interest we have a link to

Нэр: g gasm rabbit Огноо: 30 November 2018

please take a look at the internet sites we follow, including this one, as it represents our picks in the web

Нэр: vibrator challenge Огноо: 30 November 2018

although websites we backlink to beneath are considerably not related to ours, we really feel they may be truly worth a go by, so possess a look

Нэр: 11 inch dildo Огноо: 30 November 2018

we prefer to honor quite a few other net websites around the web, even though they aren

Нэр: adam and eve dual pleasure Огноо: 30 November 2018

we came across a cool site that you may love. Take a look in the event you want

Нэр: ankara şehir içi nakliyat Огноо: 30 November 2018

Ankara şehir içi nakliyat için en iyi firmaları sizin için sergiliyoruz. Bünyemizde görev yapmakta olan kuruluşların tamamı uzun yıllardır gerek sektöre gerek siz değerli müşterilerine hizmet sunmaktadır. Ankara şehir içi nakliyat alanında kalite, güven, memnuniyet hepsi bir arada sizleri bekliyor. Bugüne kadar yaptığınız taşınmalarda oluşan sorunları kenara bırakın ve kusursuz hizmetin tadını çıkarın.

Нэр: egg bullet vibrator Огноо: 30 November 2018

Sites of interest we have a link to

Нэр: Georgine Jasso Огноо: 1 December 2018

Title

[...]the time to study or stop by the content or web pages we’ve linked to beneath the[...]

Нэр: ankara nakliyat firması Огноо: 1 December 2018

Ankara Nakliyat Firması olarak biliyoruzki Evden eve nakliyat zor ve profesyonellik gerektiren bir iştir. Yetiştirilmiş eleman kadrosu, kapalı kasa araçlar, sigortalı taşımacılık, özenle seçilmiş paketleme malzemeleri, ücretsiz expertiz hizmeti, eşyalarınızın demontaj ve montaj işlemleri, tam zamanlı çalışma ve müşteri, memnuniyetini en ön planda tutmak gibi bir çok birikime sahibiz. Biliyoruz ki işinizi en güzel şekilde yerine getirecek firma biziz. Uzman kadromuz ve egitimini almış personellerimiz ile evden eve nakliyat, büro – ofis taşımacılığı, kurumsal nakliyat hizmeti sunmaktayız.

Нэр: clit sucking vibrator Огноо: 1 December 2018

always a massive fan of linking to bloggers that I appreciate but really don’t get quite a bit of link adore from

Нэр: FOREX SIGNALS Огноо: 1 December 2018

Here is a superb Weblog You might Locate Interesting that we Encourage You

Нэр: 伦敦华人微整形 Огноо: 1 December 2018

please take a look at the web sites we follow, including this one, as it represents our picks from the web

Нэр: Legend of electricity bill Огноо: 1 December 2018

Title

[...]always a massive fan of linking to bloggers that I appreciate but really don’t get quite a bit of link love from[...]

Нэр: Classified ads Ghana Огноо: 2 December 2018

just beneath, are many totally not connected web-sites to ours, having said that, they are certainly worth going over

Нэр: Tote bags Огноо: 2 December 2018

Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated information, nevertheless really really worth taking a look, whoa did a single discover about Mid East has got far more problerms at the same time

Нэр: Xavier Огноо: 2 December 2018

I got good info from your blog

http://tinyurl.com/yao5y3jt

Нэр: youwin giris Огноо: 2 December 2018

Title

[...]we like to honor several other net websites around the internet, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages really worth checking out[...]

Нэр: music poster template Огноо: 4 December 2018

Title

[...]Every the moment inside a whilst we opt for blogs that we study. Listed beneath are the newest web pages that we decide on [...]

Нэр: new years opening hours Огноо: 4 December 2018

that will be the end of this write-up. Here you

Нэр: linux administration interview questions Огноо: 4 December 2018

one of our visitors not long ago advised the following website

Нэр: adam and eve massager Огноо: 5 December 2018

Every after inside a whilst we opt for blogs that we read. Listed below would be the most recent internet sites that we pick out

Нэр: Parallel Profits Review Огноо: 5 December 2018

Title

[...]Wonderful story, reckoned we could combine a handful of unrelated information, nevertheless truly really worth taking a search, whoa did one particular master about Mid East has got more problerms at the same time [...]

Нэр: причальная тумба Огноо: 6 December 2018

we like to honor many other web web-sites on the internet, even though they aren

Нэр: Parallel Profits Огноо: 6 December 2018

Title

[...]check below, are some totally unrelated web sites to ours, even so, they are most trustworthy sources that we use[...]

Нэр: door hanger Огноо: 7 December 2018

Title

[...]usually posts some quite interesting stuff like this. If you’re new to this site[...]

Нэр: Trudi Ast Огноо: 7 December 2018

FascinatingNiceAmazingInterestingNeatGreatAwesomeCool blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A designtheme like yours with a few simple adjustementstweeks would really make my blog shinejump outstand out. Please let me know where you got your designtheme. Thanks a lotBless youKudosWith thanksAppreciate itCheersThank youMany thanksThanks

https://uk.pinterest.com/leakhnarithilov/best-gait-belt/

Нэр: sex furniture Огноо: 7 December 2018

Here are a number of the sites we recommend for our visitors

Нэр: best squirting dildo Огноо: 7 December 2018

although web sites we backlink to below are considerably not related to ours, we really feel they’re actually really worth a go as a result of, so have a look

Нэр: best rabbit vibrator review Огноо: 7 December 2018

always a big fan of linking to bloggers that I really like but really don’t get quite a bit of link really like from

Нэр: Rickie Garvin Огноо: 7 December 2018

hello!,I like your writing so much! share we communicate more about your post on AOL? I require an expert on this area to solve my problem. May be that’s you! Looking forward to see you.

Нэр: thrusting rabbit Огноо: 8 December 2018

that may be the finish of this report. Here you will come across some web pages that we believe you will enjoy, just click the hyperlinks over

Нэр: butt plug set Огноо: 8 December 2018

please stop by the web pages we comply with, including this one, because it represents our picks from the web

Нэр: corset strap on harness Огноо: 8 December 2018

very couple of internet websites that come about to be in depth beneath, from our point of view are undoubtedly well really worth checking out

Нэр: Roxanne Hurlock Огноо: 8 December 2018

Title

[...]please go to the web sites we follow, such as this one particular, as it represents our picks through the web[...]

Нэр: http://freemp3y.com Огноо: 8 December 2018

Title

[...]one of our guests recently recommended the following website[...]

Нэр: izmir eskortlari Огноо: 9 December 2018

I appreciate you sharing this blog article. Much obliged.

http://www.kwiklead.net/

Нэр: jual followers instagram Огноо: 10 December 2018

Title

[...]usually posts some extremely intriguing stuff like this. If you’re new to this site[...]

Нэр: lotto Огноо: 10 December 2018

Title

[...]Here is a great Weblog You might Locate Fascinating that we Encourage You[...]

Нэр: JAV HD Streaming Огноо: 10 December 2018

I precisely wanted to thank you very much again. I’m not certain the things I might have gone through without the type of tricks revealed by you regarding such a problem. Previously it was a very alarming situation for me, however , discovering a new skilled manner you dealt with the issue made me to leap over delight. I’m grateful for this support as well as believe you really know what a powerful job you happen to be accomplishing instructing people via a site. Most probably you have never come across all of us.

Нэр: אתרי סקס Огноо: 10 December 2018

please stop by the web sites we comply with, which includes this one particular, as it represents our picks in the web

Нэр: Hosting Penipu Огноо: 10 December 2018

Title

[...]always a large fan of linking to bloggers that I adore but don’t get a lot of link appreciate from[...]

Нэр: s128 Огноо: 11 December 2018

Here is an excellent Weblog You may Obtain Exciting that we Encourage You

Нэр: Free porn Videos Огноо: 11 December 2018

Title

[...]please stop by the web-sites we follow, which includes this one, because it represents our picks from the web[...]

Нэр: twdown Огноо: 11 December 2018

check below, are some absolutely unrelated websites to ours, nonetheless, they may be most trustworthy sources that we use

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд FACT.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 9318-5050 утсаар хүлээн авна.