“Дайчилгааны эдийн засгийг ухаалаг хэрэгжүүлсэн улс цойлон гарч ирдэг”