Гишүүдийг ажилд нь ирүүлэх гэж хууль батлахаас илүү чухал ажил бий