Хадгалах хугацаа нь дууссан 27 нэрийн 527 ширхэг бүтээгдэхүүн илрүүлжээ