Хуудуутай хуулиа засахгүй бол хүүхэд хохирсоор байна