Монголбанк: Капитал банк ХХК-д авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

152“Капитал банк” ХХК нь банкны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны зарим шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангаж чадахгүй болсон үеэс эхлэн тус банкийг албадан татан буулгасан үе буюу 2015 оны 10 дугаар сараас 2019 оны 4-р сар хүртэлх хугацаанд Монголбанкнаас зөрчил дутагдлыг арилгах, банкны засаглалыг сайжруулах талаар холбогдох хууль, журмын дагуу шат дараатай, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг тухай бүр авч байв. Үүнд:

 • Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар, өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх хугацаатай үүрэг даалгаврыг өгөх;
 • Tоргууль ногдуулах;
 • Эрсдэлийн сан нэмж байгуулах;
 • Зөрчил шалган шийдвэрлэх хуулийн дагуу зөрчлийн хэрэг үүсгэх;
 • Банкны эрхлэх үйл ажиллагааны зарим зөвшөөрлийг зогсоож, зөрчлийг арилгах хугацаатай үүрэг даалгаврыг өгөх;
 • Банкны удирдлага, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтыг сайжруулж, бэхжүүлэх арга хэмжээ авахыг даалгах;
 • ТУЗ болон Гүйцэтгэх захирлын цалин, урамшууллыг зогсоох;
 • Зээл төлүүлэх, татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй байлгах;
 • Зарим хөрөнгийг худалдах, банкны нэгжийг татан буулгахыг шаардах;
 • Монголбанкны хянагч, тусгай төлөөлөгч томилох;
 • Шаардлагатай гэж үзсэн бусад арга хэмжээ.

Үүний зэрэгцээ ОУВС-гийн Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд тус банкинд олон улсын стандартын дагуу активын чанарын үнэлгээг хөндлөнгийн мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэн, өөрийн хөрөнгийн дутагдлыг тогтоож, дутагдлыг арилгах хугацааг зааж өгч байв. Капитал банк болон бусад бүх арилжааны банкинд активын чанарын үнэлгээг 2017 оны 8-р сараас эхлүүлж, 2018 оны 2 дугаар сард үр дүнгийн талаар мэдээлсэн бөгөөд тус үнэлгээгээр банкуудын зээлийн багцын чанарыг үнэлэхээс гадна тэдгээрийн үйл ажиллагааны бодлого, журам, зээлийн эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоо, барьцаа хөрөнгө, гуравдугаар түвшний хөрөнгө зэргийг үнэлэх ажиллагаа хийгдсэн болно. Түүнчлэн, банкууд өөрийн хөрөнгийн түвшинг 2021 он хүртэлх хугацаанд хангах  талаар бизнес төлөвлөгөөг боловсруулан Монголбанкинд ирүүлэх нийтлэг шаардлагыг тавьж, санхүүгийн үзүүлэлтэд эрсдэлийн сорилын шинжилгээг хийх замаар өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний дутагдлыг тодорхойлсон болно. Капитал банк тус үнэлгээгээр өөрийн хөрөнгийн дутагдалтай гарсан тул 9 сарын хугацаатай үүрэг даалгаврыг Монголбанкнаас өгч,  2018 оны 12 дугаар сард багтаан бүрэн хангасан байх шаардлагыг тавьсан болно.

Капитал банк нь өөрийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх үүрэг даалгаврыг хугацаанд нь биелүүлж чадаагүйгээс гадна, Монголбанкнаас Төв банк (Монголбанк)-ны тухай, Банкны тухай хуулийн дагуу авсан арга хэмжээний биелэлт хангагдаагүй, Банкны тухай хуулийн дагуу Бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээг авах үндэслэлгүй байв. Тус банкны өр төлбөр нь активаасаа 279 тэрбумаар хэтэрсэн, төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа 0.5 хувь болсноор хадгаламж эзэмшигч, харилцагч болон мөнгөн төлбөрийн шаардах эрх бүхий этгээдийн мөнгөн хөрөнгийг анхны шаардлагаар гарган өгч чадахгүй болж, банк хоорондын төлбөр тооцооны гүйлгээг саатуулж, банкны заавал байлгах нөөц, төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар, банкны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангаж чадахгүйд хүрч, цаашид хэвийн үйл ажиллагаа эрхлэх чадваргүй болсон тул дараагийн арга хэмжээг авах шаардлага үүссэн болно.

Иймд Төв банк (Монголбанк)-ны тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1 дэх хэсэгт “хадгаламж эзэмшигч, харилцагчийн эрх ашгийг хамгаалах, банкны тогтолцооны найдвартай байдлыг бэхжүүлэх зорилгоор банк байгуулах, үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, банкны өөрийн хөрөнгө, төлбөрийн чадварыг хангуулах, албадлагын арга хэмжээ авах”; 28 дугаар зүйлийн 28.1.2 дахь заалтад “Монголбанкны Ерөнхийлөгч Банкны хяналт шалгалтын хорооны зөвлөмжийг харгалзан шийдвэр гаргах, арга хэмжээ авах”; Банкны тухай хуулийн 68 дугаар зүйлийн 68.1 дэх хэсэгт “банкинд бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээ хэрэгжүүлэх боломжгүй тухай Монголбанкны шийдвэр гаргасан үндэслэлээр банкийг албадан татан буулгах шийдвэр гаргаж, банкны эрх хүлээн авагч томилно” гэснийг тус тус үндэслэн Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 4 дүгээр сарын 8-ны өдрийн А-96 дугаар тушаалаар Капитал банкийг албадан татан буулгах шийдвэр гаргаж, банкны эрх хүлээн авагч томиллоо.

Банкны эрх хүлээн авагч томилогдсоноор Капитал банкны үйл ажиллагааг зогсоон, тус банкны тайлан тэнцэл, хөрөнгийг хүлээн авахаар ажиллаж байгаа бөгөөд харилцах, хадгаламж эзэмшигчдийн нөхөн төлбөр Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль, Банкны тухай хуульд зааснаар шийдвэрлэгдэнэ. 20 сая төгрөгөөс доош дүнтэй харилцах, хадгаламж эзэмшигчдийн нөхөн төлбөрийг ойрын хугацаанд Хаан банкаар дамжуулан олгох ба даатгалын нөхөн төлбөрийг Хадгаламжийн даатгалын сангийн эх үүсвэрээс яаралтай олгохын тулд Хаан банк, Хадгаламжийн даатгалын корпорацитай хамтран ажиллаж байна. Харин 20 сая төгрөгөөс дээш дүнтэй харилцах, хадгаламж эзэмшигчдийн нэхэмжлэлийг Банкны эрх хүлээн авагч удахгүй авч эхлэх бөгөөд мэдээллийг олон нийтэд нээлттэй хүргэнэ.

Капитал банк нь банкны системийн 1.1 хувийг бүрдүүлдэг байсан бөгөөд системийн нөлөө бүхий банк биш тул эдийн засаг дахь санхүүгийн зуучлалд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй. Монголбанк үндсэн зорилтын хүрээнд санхүүгийн зах зээл, банкны тогтолцооны тогтвортой байдлыг ханган ажиллаж байна.

[1] Банкны тухай хуулийн 48.1.Банк нь Банкны тухай хууль тогтоомж, Монголбанкнаас тогтоосон дүрэм, журам, шийдвэрийг зөрчсөн, эсхүл зөрчиж болзошгүй нөхцөл байдал үүссэн, банкны тусгай зөвшөөрлийн шаардлагыг хангаагүй, эсхүл найдваргүй, хэвийн бус үйл ажиллагаа явуулсан бол Монголбанкнаас дараах арга хэмжээг авна:

48.1.1.зөрчил, дутагдлыг арилгах талаар албан шаардлага тавьж, сануулга өгөх;

48.1.2.зөрчил, дутагдлыг арилгах талаар хугацаатай үүрэг, даалгавар өгөх;

48.1.3.тогтворжуулах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварыг тогтоосон түвшинд хүргэхийг даалгах;

48.1.4.банкны өөрийн хөрөнгийг тогтоосон хугацаанд нэмэгдүүлэхийг үүрэг болгох;

48.1.5.банкны удирдлага, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтыг сайжруулж, бэхжүүлэх арга хэмжээ авахыг даалгах;

48.1.6.банкны удирдах албан тушаалтны урамшууллын тогтолцоо нь банкны өөрийн хөрөнгийн хангалттай байх түвшинд сөргөөр нөлөөлнө гэж Монголбанк дүгнэсэн бол цалин, урамшууллыг хязгаарлах;

48.1.7.тодорхой үйл ажиллагаа явуулах, хэлцэл гүйлгээ хийхэд Монголбанкаас урьдчилан зөвшөөрөл авахаар тогтоох;

48.1.8.тухайн банкны нэг улирлын нийт активын дундаж хэмжээ нь өмнөх улирлын нийт активын дундаж хэмжээнээс хэтрэхгүй байх, эсхүл активыг төрөлжүүлэхийг даалгах;

48.1.9.хөрөнгө  худалдан авах, банкны нэгж байгуулахыг хориглох;

48.1.10.банкны үйл ажиллагаа явуулахыг хэсэгчлэн болон бүхэлд нь хязгаарлах, түдгэлзүүлэх;

48.1.11.хөрөнгө худалдах, банкны нэгжийг татан буулгахыг шаардах;

48.1.12.банкны гүйцэтгэх удирдлагыг албан тушаалаас түдгэлзүүлэх, чөлөөлөх;

48.1.13.төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх, дуусгавар болгох, чөлөөлөх;

48.1.14.энэ хуулийн 48.1.1-48.1.13-т заасан арга хэмжээг банк биелүүлээгүй бол нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчийн саналын эрхийг түдгэлзүүлэх;

48.1.15.нөхцөлт удирдлагын арга хэмжээ авах;

48.1.16.Монголбанкнаас шаардлагатай гэж үзсэн бусад арга хэмжээ.

Энд дарж үзнэ үү

МОНГОЛБАНК


URL:

Нэр: Going Here Огноо: 24 November 2019

I just want to tell you that I am beginner to blogging and certainly savored your web page. Almost certainly I’m likely to bookmark your website . You absolutely come with fantastic well written articles. Thanks a lot for sharing your webpage.

Нэр: Laureen Golinski Огноо: 2 December 2019

I’m amazed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s both educative and interesting, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The issue is something not enough men and women are speaking intelligently about. I am very happy that I found this in my search for something relating to this.

Нэр: i99bet Огноо: 3 December 2019

Your style is very unique in comparison to other folks I have read stuff from. I appreciate you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just bookmark this blog.

Нэр: i99bet Огноо: 4 December 2019

A fascinating discussion is worth comment. I think that you ought to write more about this issue, it may not be a taboo matter but generally folks don’t speak about such subjects. To the next! Cheers!

Нэр: semsi Огноо: 4 December 2019

I’m more than happy to discover this web site. I wanted to thank you for your time for this wonderful read!! I definitely savored every bit of it and I have you saved to fav to check out new stuff in your blog.

Нэр: Encontros de Sexo Огноо: 5 December 2019

An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who has been conducting a little research on this. And he actually ordered me breakfast simply because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this matter here on your site.

Нэр: udaipur escorts Огноо: 6 December 2019

hello!,I love your writing so so much! percentage we communicate extra about your post on AOL? I require an expert on this area to resolve my problem. May be that’s you! Looking ahead to see you.

Нэр: 3d design Огноо: 6 December 2019

You are my inspiration , I have few blogs and rarely run out from to post .

Нэр: Furniture assembly team Огноо: 6 December 2019

hi!,I like your writing so much! proportion we keep up a correspondence more about your article on AOL? I need a specialist in this space to resolve my problem. May be that is you! Taking a look ahead to peer you.

Нэр: Delta installation Огноо: 7 December 2019

Pretty nice post. I simply stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed surfing around your weblog posts. In any case I’ll be subscribing to your rss feed and I’m hoping you write once more soon!

Нэр: installation concepts Огноо: 7 December 2019

There are some interesting deadlines in this article but I don’t know if I see all of them heart to heart. There is some validity but I’ll take hold opinion till I look into it further. Good article , thanks and we wish more! Added to FeedBurner as well

Нэр: UFABET Огноо: 8 December 2019

Everything is very open with a really clear description of the issues. It was truly informative. Your site is extremely helpful. Thank you for sharing.

Нэр: Furniture installation Огноо: 8 December 2019

I am usually to blogging and i actually respect your content. The article has actually peaks my interest. I am going to bookmark your website and maintain checking for brand new information.

Нэр: Furniture assembly help Огноо: 8 December 2019

I truly appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thank you again!

Нэр: i99BET Огноо: 8 December 2019

Greetings! Very useful advice within this post! It is the little changes that will make the most important changes. Thanks for sharing!

Нэр: i99BET Огноо: 9 December 2019

I blog frequently and I really thank you for your content. Your article has truly peaked my interest. I am going to book mark your website and keep checking for new details about once a week. I opted in for your Feed as well.

Нэр: Pool table installation Огноо: 9 December 2019

My brother recommended I might like this web site. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

Нэр: Furniture assembly help Огноо: 9 December 2019

I’m no longer certain where you’re getting your information, but great topic. I needs to spend some time studying more or working out more. Thanks for excellent information I used to be on the lookout for this information for my mission.

Нэр: house cleaning Las Vegas Огноо: 9 December 2019

Thanks for your personal marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you can be a great author.I will make sure to bookmark your blog and will eventually come back down the road. I want to encourage continue your great job, have a nice day!

Нэр: house cleaning Las Vegas Огноо: 9 December 2019

Hi! I understand this is kind of off-topic but I needed to ask. Does managing a well-established website such as yours require a large amount of work? I am brand new to writing a blog but I do write in my journal daily. I’d like to start a blog so I will be able to share my personal experience and thoughts online. Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for brand new aspiring bloggers. Appreciate it!

Нэр: Hotel Amenities Огноо: 10 December 2019

My spouse and i have been so thrilled when Raymond could finish up his inquiry using the ideas he made through your web site. It is now and again perplexing to simply find yourself offering procedures some others might have been selling. Therefore we see we’ve got the blog owner to give thanks to for this. The entire illustrations you’ve made, the simple site menu, the friendships you can make it easier to engender – it is many fabulous, and it’s really facilitating our son and our family recognize that the idea is cool, which is extremely serious. Many thanks for everything!

Нэр: dresser assembly service Огноо: 10 December 2019

Throughout the great scheme of things you’ll secure an A just for effort. Exactly where you lost everybody was in your particulars. You know, people say, details make or break the argument.. And it could not be more accurate right here. Having said that, permit me inform you just what exactly did give good results. The authoring is definitely very persuasive and that is possibly the reason why I am making the effort to opine. I do not make it a regular habit of doing that. Second, whilst I can notice the jumps in reasoning you come up with, I am not confident of exactly how you appear to unite your details which in turn produce the conclusion. For now I shall yield to your point but wish in the near future you connect the facts better.

Нэр: Bed assembly service Огноо: 10 December 2019

I think other website proprietors should take this website as an model, very clean and great user genial style and design, let alone the content. You’re an expert in this topic!

Нэр: cashmere wrap Огноо: 10 December 2019

Terrific paintings! This is the kind of information that are meant to be shared across the web. Disgrace on Google for now not positioning this submit higher! Come on over and discuss with my site . Thanks =)

Нэр: Desk assembly service Огноо: 10 December 2019

An added important component is that if you are a senior citizen, travel insurance with regard to pensioners is something you should make sure you really consider. The more mature you are, greater at risk you happen to be for getting something awful happen to you while in most foreign countries. If you are definitely not covered by some comprehensive insurance plan, you could have a number of serious difficulties. Thanks for revealing your guidelines on this blog site.

Нэр: fascia Огноо: 11 December 2019

I am usually to blogging and i actually recognize your content. The article has actually peaks my interest. I am going to bookmark your web site and preserve checking for brand spanking new information.

Нэр: BeTransformed Огноо: 11 December 2019

Very good write-up. I absolutely appreciate this website. Keep writing!

Нэр: G-String Огноо: 11 December 2019

Very nice design and superb content material , nothing else we want : D.

Нэр: web development Огноо: 11 December 2019

One other issue is when you are in a predicament where you don’t have a co-signer then you may genuinely wish to try to wear out all of your educational funding options. You can get many grants and other scholarships and grants that will give you money to help you with education expenses. Thanks for the post.

Нэр: Amateur Porn Огноо: 11 December 2019

I like this post, enjoyed this one regards for posting. “‘I have done my best.’ That is about all the philosophy of living one needs.” by Lin Yutang.

Нэр: IELFACE Огноо: 12 December 2019

I blog frequently and I seriously thank you for your information. This article has really peaked my interest. I am going to book mark your site and keep checking for new information about once per week. I opted in for your RSS feed as well.

Нэр: Pool table assembly service Огноо: 12 December 2019

I’ve learn some just right stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting. I wonder how a lot attempt you put to create the sort of fantastic informative web site.

Нэр: Smart Start Collective Огноо: 12 December 2019

I’m amazed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s equally educative and engaging, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The issue is an issue that too few men and women are speaking intelligently about. I’m very happy that I found this in my search for something relating to this.

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд FACT.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 9318-5050 утсаар хүлээн авна.