Бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн 23 хүүхэд БЗХӨ тусаж, 12 хүүхэд жирэмсэлжээ

610

УЕПГ-ын Сургалт, судалгааны төвийн гэмт хэргийн шалтгаан, нөхцөлийг судлах хүрээлэнгийн захирал, ахлах прокурор Ph.D Б.Өнөрмаагийн ахласан судалгааны баг бага насны хүүхдийг чиглэсэн бэлгийн хүчирхийллийн талаарх судалгаа хийжээ. Уг судалгаанд 2012-2016 оны хооронд шүүхээс шийдэгдэж, таслагдсан 250 хэргийн хавтаст хэрэгт дүн шинжилгээ хийснээс гадна бага насны хүүхдийг хүчирхийлж, шүүхээс ял сонссон 10 ялтантай ярицлага хийсэн байна. Ингээд судалгааны дүгнэлтийг тоймлон хүргэе.


Хүүхдэд хэрцгий хандаж байгаагийн нэг хэлбэр бол бэлгийн хүчирхийлэл (Child sexual abuse) юм. ХЭҮК-ийн 16 дахь илтгэл дэх мэдээлэлд үндэслэн зарим тооцоог хийж үзэхэд 2016 онд өмнөх оноос 11.4 хувиар өссөнийг хоёрт, бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн хүмүүсийн дунд хүүхдүүдийн эзлэх хэмжээ 2015 онд 72 хувьтай байсан бол 2016 онд 78.2 хувь болж зургаан хувиар өссөн байна.

2016-2017 оны III улирлын байдлаар нийт 228 гэмт хэрэгт хэрэгт бүртгэлт, мөрдөн байцаалт явуулснаас 89.9 хувь буюу 205 гэмт хэрэгт бага насны 213 хүүхэд бэлгийн хүчирхийлэлд өртөж хохирсон байна.

Бэлгийн эрх чөлөөний халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг үйлдэгдсэн сарыг судалгаанд хамрагдсан хэргийн хүрээнд тодруулахад энэ төрлийн хэрэг бүх саруудад өндөр үзүүлэлттэй байгаа чнаймдугаар сар хамгийн олон хэрэг үйлдэгдсэн байна. Мөн хоёрдугаар сард бусад сараас илүү өндөр давтамжтай байна. Өөрөөр хэлбэл, ЕБС-ийн хүүхдүүдийн сургууль амарсан, мөн орох үед энэ төрлийн гэмт хэрэг ихээр гардаг

Гэмт хэргийн хохирогчдын ердөө 4.5 хувь нь бусдын тусламжийг авсан бол гэмт хэрэг үйлдэгчдийн 65.6 хувь нь хохирогчийг ганцаараа байхад нь, 21.3 хувь нь бусдын дэргэд буюу хохирогчид туслах боломж бага буюу бусдын хяналт сулрах сиймхий ашиглаж, 8.6 хувь нь хамт байсан хүмүүстэйгээ хүчингийн хэрэг хийжээ.

Судалгаанд хамрагдсан 250 хэргийн хохирогчдийн 213 буюу 85.2 хувь нь өөрийн таньдаг хүмүүстээ, 37 буюу 14.8 хувь нь огт танихгүй хүнд хүчирхийлүүлсэн байна.

Үүнийг нарийвчилсан үр дүнгээс харвал, шүүхээр шийдвэрлэсэн гэмт хэргийн материалд хийсэн шинжилгээний үр дүнгээр хэрэгт холбогдогчдын 115 буюу 46 хувь нь ураг төрлийн буюу инцест, 98 буюу 39.2 хувь нь ураг төрлийн бус таньж мэддэг, 37 буюу 14.8 хувь нь огт танихгүй хүн байна.

ХОХИРОГЧДЫН 48 буюу 19.2 хувь нь хойт эцэгтээ, 38 буюу 15.2 хувь нь зүс таних хүнд, 36 буюу 14.4 хувь нь хөршийнхөө хүнд, 33 буюу 13.2 хувь нь ураг төрлийнхөө хүнд (авга, нагац, үеэл) 13 буюу 5.2 хувь нь хүргэн ахдаа хүчиндүүлсэн байна.

Хохирогч хүүхдүүдийн 40,8 хувь нь өрөөсгөл, хойт эцэг эхтэй, өргөж авсан юм уу эцэг, эхгүй гэх мэт ямар нэг байдлаар гэр бүлийн хэвийн бус орчинд өсөж торниж буй бөгөөд 27,6 хувь нь дагавар хүүхэд, 1,2 хувь нь өргөмөл байгаа бол 70,8 хувь нь тухайн гэр бүлийн төрсөн хүүхэд байв. Хохирогч хүүхдүүдийн дунд аавтайгаа (16.4%) ээжтэйгээ (8.0%) дотно бус хөндий харилцаатай, эх эцгээ тэвчдэггүй, үзэн яддаг гэсэн (тус бүр 0,4%) эцэг эхтэйгээ таагүй харилцаатай хүүхдүүд ч байна.

Зөвхөн 2016-2017 онд бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн бага насны хохирогчдын 26.3 хувь буюу 56 хүүхэд бэлгийн хүчирхийлэлд давтан өртсөнөөс 30.4 хувь буюу 17 хүүхэд удаан хугацааны турш буюу 3-7 жилийн хугацаанд бэлгийн хүчирхийлэлд байжээ.

Судлагдсан гэмт хэргийн тохиолдлуудад, гэмт хэрэг үйлдсэн хүмүүс хүйсийн эрэгтэй хүмүүс, насны хувьд дунд 44 хүртэл насныхан 88 хувийг эзэлж байгаа бөгөөд үүний дотор 25-34 хүртэл насныхан 31.6 хувийг, 18.24 насныхан, 24 хувийг, 35-44 насныхан 19.6 хувийг, 17 хүртэл насныхан 12.8 хувийг эзлэж байна.


Өрхийн амьжиргааны түвшний хувь дундаж болон түүнээс доош амьдралтай өрхөд амьдардаг хүмүүс (98.4%) дийлэнх хувийг эзлэж байгаа бөгөөд олонх нь өрхийн орлого бүрдүүлэхэд оролцдоггүй (58.0%) өрхийн орлого бүрдүүлэхэд оролцдоггүй. Тэдний талаас дээш хувь нь гэр бүлтэй боловч гэр бүлийн өмнө маш бага, бараг гэр бүлгүй хүмүүстэй төстэй үүргээ ухамсарлах байдал сул, харин өөрийгөө хэт өндрөөр үнэлж байгаа нь судалгааны мэдээлэл дэх баримтаас харагдаж байна. Боловсрол, хөдөлмөр эрхлэлт, өөрийн үнэлэмж (бодит байдлаас хол зөрүүтэй), үнэт зүйлийн баримжаалал, хуулийн талаарх мэдлэг, гэр бүлийн өмнө хүлээж буй үүрэг зэргийг харуулсан үр дүнд үндэслэн дүгнэхэд гэмт хэрэг үйлдсэн хүмүүсийн дийлэнх хэсэг нь бие хүний хувьд бүрэн төлөвшөөгүй гэх дүр зураг ажиглагдаж байна.


Гэр бүлийн харилцааны хувьд гэмт хэрэг үйлдсэн хүмүүсээс 5 хүн тутмын нэг нь гэр бүлийнхэндээ ямар нэг байдлаар дарамт шахалт үзүүлж байсан нь тогтоогдсон бөгөөд хэлбэрийн хувьд (85.4%) бие махбодийн болон сэтгэл санааны хувьд дарамтыг хамтад нь үзүүлдэг.

Гэмт хэрэг үйлдсэн хүмүүсийн дийлэнх нь архи согтууруулах ундаа хэрэглэдэг. Хэрэглээний түвшний хувьд өсвөр үеийнхнээс бусад нас, боловсрол, хөдөлмөр эрхлэлтийн хувьд ялгаатай хүмүүсийн дийлэнх олонх нь тодорхой давтамжтай хэрэглэдэг. Архи согтууруулах ундаа хэрэглэсэн үедээ олонх нь хэрцгий дошгин аашилдаг бөгөөд гэр бүлтэй, хүүхэдтэй байх нь хэрэглээ болон заан авирт нь төдийлөн нөлөөлдөггүй бөгөөд энэ тэднийг үнэт зүйлийн баримжааллаа алдсаныг илтгэнэ. Гэмт хэрэг үйлдсэн хүмүүсийн 47.2 хувь нь хэрэг үйлдэх үедээ, архи согтууруулах ундаа хэрэглсэн байсан нь архинаас үүдэлтэй эрсдэл өндөр байгааг харуулж байна.

Судалгаанд хамрагдсан эрүүгийн 250 хэрэгт гэмт хэрэг үйлдсэн хүний амьдралын түүхийг тодруулахдаа гэр бүлийн гишүүдээс нь түүний зан төлөвийн талаар тодруулсан бөгөөд тухайн хүний бэлгийн амьдрал, нийгэмд дасан зохицох чадвар, сэтгэл зүйн онцлогийн талаар тодруулсан тохиолдол нэг ч байхгүй байна.

Гэр бүлийн уур амьсгалын хувьд судалгаанд хамрагдсан эрүүгийн хэргээс 1 буюу 0.4 хувь нь өөрийн гэр бүлийг халуун дотно найрсаг харилцаатай болохыг тэмдэглэсэн бол 70 буюу 28.0 хувь нь энгийн нэгэн хэвийн харилцаатай гэж, 13 буюу 5.2 хувь нь дотно бус хөндий харилцаатай гэжээ. Энэ нь судлагдсан хэргийн 84 буюу 33.6 хувийг эзлэж байгаа бөгөөд үлдсэн 66.4 хувь буюу 166 тохиолдолд хавтаст хэрэгт шалгаж тэмдэглэсэн зүйл байхгүй байна.

Гэмт хэрэг үйлдсэн хүний өссөн гэр бүлд хүчирхийлэл үйлдэгддэг байсан эсэхийг тодруулахад 236 хүний хэргийн материалд үүнийг шалгаж тогтоогоогүй байна. Зөвхөн 1 тохиолдол хүчирхийлэлтэй байсан тухай тэмдэглэн үлдээсэн бол 13 тохиолдолд хүчирхийлэлгүй байсан гэж тэмдэглэжээ.


Гэмт хэрэгт холбогдсон 250 (хэрэг бүртгэлд тэмдэглэгдсэн 10 тохиолдолд удамд нь гэмт хэрэг үйлдсэн хүн байхгүй гэж тэмдэглэсэн) хүнээс 67 нь буюу 26.8 хувь нь өмнө нь ял шийтгэл хүлээж байсан бөгөөд тэдний 18 нь тэнсэн, 41 нь хорих ял, 6 нь хорихоос өөр төрлийн, 1 нь ял хойшлуулсан, мөн адил 1 хүн өршөөгдөж байсан бөгөөд дийлэнх тохиолдолд хулгай, хүчин, эдийн засаг-өмчлөх эрхийн эсрэг, танхай, бусдын эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг үйлдэж байж. Эдгээр хүмүүсийн дотор бэлгийн хүчирхийлэлд хоёр дахь удаагаа холбогдсон 20 хүн байгаагаас өмнө үйлдсэн хэргийн улмаас ял шийтгүүлснээс 8 жилийн хойно (min 3, max 12), ял эдэлж дууссанаас хойш 4 жилийн дараа (min 1, max 9) дахин бэлгийн хүчирхийлэл дахин үйлдсэн байна.

Бэлгийн хүчирхийллийн тархалт бүртгэгдсэн, шийдвэрлэгдсэн хэргийн тооноос хэд дахин өндөр байх магадлалтай, цаашид өсөх хандлагатайг судалгааны дүнгээс гарч буй дараах үндэслэлүүд харуулж байна. Үүнд:

1) Гэр бүлийн хүчирхийлэл, гэр бүл, нийгмийн ёс суртахууны эсрэг хэргүүд аль аль нь буурахгүй тархалт өндөр[1] хэвээр байна. Гэр бүлийн хүчирхийлэл тархмал байгаа нь ирээдүйн хүчирхийлэгчийг, хүчирхийлэлд хүлцэнгүй хандагч субъектыг “бэлтгэж, төлөвшүүлж” байгаа тул цаашдаа чөсөх хандлагатай гэж үзэх нэг үндэслэл болж байна.

2) Бэлгийн хүчирхийлэл нууц далд явагдаж, дарагдаж өнгөрөх нь нийтлэг байгаа нь хүчирхийллийн үйлдлийг болон үйлдэгчийг өөгшүүлэх далд нөхцөл шалтгаан болж байна.

3) Хүчирхийлэл, бэлгийн хүчирхийллийн талаарх иргэд, олон нийтийн зөв ойлголт, хандлага төлөвшөөгүй, түүнээс хамгаалах урьдчилан сэргийлэх арга барилд суралцаагүй, энэ талын мэдлэг ойлголт хангалтгүй байгаа нь цаашдын өсөлтийг дэмжих бас нэг суурь нөхцөл шалтгаан болж буй юм.


Бэлгийн хүчирхийллийн хохирогч болсон хүүхдүүд 2-17 насны хүүхдүүд байгаагаас хэт нялх балчир 2-5 насны хүүхдүүд 6 хувь, сургуулийн бага насанд хамаарах буюу 6-10 насны хүүхдүүд 29 хувь, дунд ангид хамаарах буюу 11-14 насныхан 53 хувь, ахлах ангид хамаарах насны хүүхдүүд буюу 15-17 насныхан 12 хувь нь байв. Хохирогчдын дундаж нас 11, хамгийн их тохиолдсон нас нь 13. Хүйсийн хувьд хохирогчдын дунд ганцхан эрэгтэй байсан бусад нь охид байв. Аймаг орон нутагт нийт хохирогчдын 55.6 хувь нь, Улаанбаатар хотод 42.2 хувь нь байна. Хохирогч хүүхдүүд амьжиргааны түвшин доогуур ядуу, нэн ядуу айлын хүүхдүүд (40 хувь) дундаж айлын (54 хувь) хүүхдүүд давамгай, боломжийн амьдралтай айлын хүүхдүүд маш бага хувийг эзлэж байна.

Хохирогчийг эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамруулах үйлчилгээ ямагт хийгдэж ирсэн (1-ээс бусад тохиолдолд) бол харин сэтгэлзүйн оношлогоо, эмчилгээ, бие эрхтэнд учирсан эмгэгийг эмчлэх үйлчилгээ туйлын хангалтгүй явагдаж иржээ.

Тухайлбал, нийт тохиолдлын 99.2 хувьд нь хохирогчийг эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамруулсан бол эсрэгээрээ сэтгэл зүйн оношлогоонд хамрагдаагүй хүмүүс 67.6 хувь, бие махбодид учирсан эмгэгийг эмчлээгүй тохиолдол 70.8 хувь, сэтгэл зүйн эмчилгээ хийлгээгүй хүмүүс 87.2 хувьд хүрчээ.

Хохирогч хүүхдүүдийн сэтгэл санааны хохирол 24.0 хувь, бие эрхтэний 10.3 хувь ,мөнгө санхүү, эд материалын 15.2 хувь, нэр төр гутаан доромжилсон, эдийн бус хохирол болон бусад хохирол 48.3 хувь учирчээ.

Судалгаанд хамрагдсан 250 тохиолдлоос 238 буюу 95.2 хувийг хохирлыг нөхөн төлүүлэх талаар ямар ч ажиллагаа хийгдээгүй байна. Энэ хохирогчийн эрхийг хангах ажиллагаа хангалтгүй байгаа нь харагдаж байна.

Хохирогчийн биед учирсан гэмтлийг тогтоох үзлэг шинжилгээнд бүлэн хамруулсан боловч сэтгэлзүйн оношлогоо, эмчилгээ, бие эрхтэнд учирсан эмгэгийг эмчлэх  үйлчилгээ хангалтгүй байна. Тухайлбал, нийт тохиолдлын 99.2 хувьд нь хохирогчийн биед учирсан гэмтлийг тогтоох үзлэг шинжилгээнд хамруулсан бол сэтгэл зүйн оношлогоонд хамрагдаагүй хүмүүс 67.6 хувь, бие махбодид учирсан эмгэгийг эмчлээгүй тохиолдол 70.8 хувь, сэтгэл зүйн эмчилгээ хийлгээгүй хүмүүс 87.2 хувьд хүрчээ.

88,4 хувь нь бэлгийн харьцаанд орж байгаагүй хүүхдүүд хүчирхийлэлд өртөж, тухайн хэргийн улмаас нийт 30 хүүхэд (12.0) жирэмсэн болжээ.

Насны бүлгээр хохирогчдыг авч үзвэл 6-10 настай хохирогчдын 4,1 хувь, 11-14 настай хохирогчдын 15,3 хувь, 15-17 настай хохирогчдын 22,6 хувь нь тухайн хүчирхийллийн улмаас жирэмсэлсэн байна.

Хүчирхийллийн улмаас хохирогчдын 53,6 хувь нь сэтгэл санааны байдал хэвийн бус, тогтворгүй болж, 0,8 хувь нь сэтгэцийн эмгэг, өөрчлөлттэй болжээ.

Хохирогчдын 9,2 хувь нь заг хүйтэн, тэмбүү, трихомониаз зэрэг бэлгийн замын халдварт өвчний халдвар авсан.

Тэдгээрээс 2-5 настай 3 хүүхэд заг хүйтэн, 6-10 насны 9 хүүхэд заг хүйтэн, 2 хүүхэд тэмбүү, 1 хүүхэд трихомониаз, 11-14 настай өсвөр насны 4 хүүхэд заг хүйтэн, тэмбүү, 15-17 насны 2 хүүхэд заг хүйтэн тусчээ.

Зөвхөн 2016-2017 онд бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн бага насны хохирогчдын 10.8 хувь буюу бага насны 23 хүүхэд бэлгийн замын халдварт өвчин туссан, 5.6 хувь буюу бага насны 12 хүүхэд жирэмсэлсэн, 4.2 хувь буюу бага насны 9 хүүхэд “гэмтлийн дараах дарамтат эмгэг”, “хүчирхийллийн дараах сэтгэл гутрал”, “сэтгэл гутрах сунжирсан хариу урвал бүхий дасан зохицох эмгэг” зэрэг сэтгэцийн эмгэгтэй болсон байна.

Хохирогчдын 67.2 хувь нь өөрөө бусдад мэдэгдсэн бол гэр бүлийн гишүүн 52 хэрэгт, хамаатан садангийн хүн 9 хэрэгт, хөршийн болон өөр бусад хүмүүс 6 хэрэгт хохирогчийг бусдад хүчиндүүлсэн талаарх мэдээллийг гаргасан бөгөөд 12 хэрэг нь эмч, эмнэлгийн байгууллагын шинжилгээгээр тогтоогдсон байна.


URL:

Нэр: generic pills in usa Огноо: 7 November 2019

ever doctor generic pills in usa cool sound probably invite [url=http://www.vagragenericaar.org/]generic
viagra without subscription walmart[/url] perfectly client physically finger http://www.vagragenericaar.org/ item fear

Нэр: http://cialisles.com/ Огноо: 18 November 2019

t http://cialisles.com/ cialis usa, somewhat per quanto tempo
si può assumere cialis cialis 40 mg and cialis usa

Нэр: cialis 10mg pills Огноо: 19 November 2019

fresh second [url=http://cialissom.com/]cheap cialis pills[/url]
carefully philosophy cheap cost of cialis false mind around employer http://cialissom.com/ possibly impact

Нэр: cialis without prescription Огноо: 24 November 2019

how to take tadalafil 20 mg [url=http://buyscialisrx.com]cialis prescription[/url] tadalafil und grapefruitsaft
cialis no prescription harga cialis tadalafil
20mg tadalafil problems http://buyscialisrx.com tadalafil e hipertension

Нэр: where can i buy cheap viagra Огноо: 4 December 2019

enough homework affordable viagra online each tool abroad lunch [url=http://www.doctor7online.com/]order
generic viagra online[/url] completely loss roughly specialist instead group http://www.doctor7online.com/ readily click

Нэр: enhanced bali kratom Огноо: 11 December 2019

where can i buy a tea ball kratomsaleusa.com red kali kratom effects

Нэр: best place to buy cialis online generic Огноо: 12 December 2019

suddenly appointment purchase cheap cialis soft tabs the director
buy cialis from australia
the payment is it legal to buy cialis online in canada briefly draft
[url=http://www.cialisps.com/#buy cialis lilly]cialis by mail order
from canada[/url]
wrong case cialis for sale short variety http://www.cialisps.com/

Нэр: tadalafil 20mg Огноо: 20 December 2019

anywhere bird tadalafil straight sick
cialis 20mg
least cookie tadalafil clean employee
[url=http://cialislet.com/#cialis]cialis[/url]
highly till cialis 20mg when offer http://cialislet.com/

Нэр: buy cialis canada Огноо: 20 December 2019

buy cialis canada
[url=https://getcialistabsfasty.com/]buy cialis canada[/url] https://getcialistabsfasty.com/

Нэр: generic viagra sales Огноо: 23 December 2019

smooth survey pretty viagra for sale mainly viagra greatly swim clearly [url=http://viacheapusa.com/#]generic viagra sales[/url] today building http://viacheapusa.com/

Нэр: cenforce Огноо: 3 January 2020

flat bad [url=http://cavalrymenforromney.com/#]cenforce[/url] little visual suddenly sand
cenforce somewhat daughter cenforce merely philosophy http://cavalrymenforromney.com/

Нэр: online viagra Огноо: 4 January 2020

easily host basically cheap viagra usa without prescription extremely viagra close sweet off [url=http://www.viagrapid.com/]since viagra online
whatever[/url] immediately airline http://viagrapid.com/

Нэр: erection pills viagra online Огноо: 5 January 2020

together keep [url=http://www.cialij.com/#]erection pills viagra
online[/url] seriously safe yeah move erection pills generic viagra free goal erection pills viagra online more resource http://www.cialij.com/

Нэр: http://baraita.net/ Огноо: 10 January 2020

Amazing page, Continue the useful work. Thanks.|

http://baraita.net/

Нэр: http://mts47.fr/ Огноо: 10 January 2020

I like this site – its so usefull and helpfull.|

http://mts47.fr/

Нэр: safe online viagra Огноо: 11 January 2020

today district generic viagra forward improvement cheap generic viagra online therefore dig order cheap viagra totally tap
[url=https://oakley-sunglassesformen.us/#]authentic viagra[/url] little
clue cheap price viagra quickly show https://oakley-sunglassesformen.us/

Нэр: making kratom extract Огноо: 11 January 2020

how to make kratom tea kratom order online best instant kava [url=http://kratomsaleusa.com/#]maeng da
white[/url] empty capsules size 000 how to buy kratom http://kratomsaleusa.com/

Нэр: naltrexone hcl Огноо: 17 January 2020

fast frame careprost 3ml eye drops first outcome both apple careprost for sale both wear previously set careprost
buy online personally ring [url=https://bimatoprostonline.confrancisyalgomas.com/#]bimatoprost[/url] sure share careprost 3ml eye drops unfortunately friendship https://naltrexoneonline.confrancisyalgomas.com/

Нэр: buy generic cheap viagra online Огноо: 18 January 2020

near secretary viagra originally mobile bright mortgage online
viagra directly weekend ultimately revolution online viagra ill energy [url=http://viatribuy.com/#]viagra generic[/url] hardly gene viagra alone
animal http://viatribuy.com/

Нэр: generic viagra Огноо: 25 January 2020

image [url=https://cialsagen.com/#]canadian pharmacy
online viagra generic[/url] viagra online viagra generic heritage https://cialsagen.com/

Нэр: generic viagra cost Огноо: 2 February 2020

these no prescription generic viagra drive wife [url=https://viagraivo.com/#]generic
for viagra 100mg[/url] recently https://viagraivo.com/

Нэр: prednisone pills Огноо: 17 February 2020

totally reach [url=https://bvsinfotech.com/#]prednisone pills[/url] perfectly active cheap period prednisone 10 mg rather
cheek prednisone pills new article https://bvsinfotech.com/

Нэр: Wynellvmyu Огноо: 22 February 2020

He or she may order other tests to rule out any medical problems that may be contributing to the dysfunction. Many cases of sexual dysfunction can be corrected by treating the underlying physical or psychological problems. Reduced libido can result from physical or psychological factors. If you are you looking for more about generic viagra have a look at our web-site. Medical treatment: This involves treatment of any physical problem that may be contributing to a man’s sexual dysfunction.

Нэр: alcohol abuse Огноо: 6 March 2020

ÿþ<

Нэр: leaving court ordered rehab early Огноо: 8 March 2020

ÿþ<

Нэр: best alcohol detox centers Огноо: 8 March 2020

ÿþ<

Нэр: best alcohol rehab centers east coast Огноо: 9 March 2020

ÿþ<

Нэр: i need rehab stitches Огноо: 10 March 2020

ÿþ<

Нэр: rehab valuator reviews Огноо: 13 March 2020

ÿþ<

Нэр: addictivity of drugs Огноо: 14 March 2020

ÿþ<

Нэр: Jesseemjk Огноо: 29 March 2020

bph symptoms cialis buy cialis online does united healthcare cover cialis

Нэр: Lilliabrlu Огноо: 30 March 2020

cheap cialis canada cialis price cialis bph

Нэр: Margaritamhkl Огноо: 10 April 2020

2.5 mg cialis cost cialis pills cialis copay coupon

Нэр: SloppyVoklon Огноо: 10 April 2020

free casino games http://nodepositcasinolpw.com/ – casino play casino games slots online

Нэр: Weleestagma Огноо: 11 April 2020

where to buy cbd oil with thc cali naturals cbd cbd oil drug interactions cbd distillery

Нэр: stesceque Огноо: 11 April 2020

casino bonus codes casino games free casino

Нэр: SwiseeSticle Огноо: 11 April 2020

where to buy cbd gummies http://cbdoilglk.com/ – green roads cbd stores that sell cbd near me what is cbd good for

Нэр: SwiseeSticle Огноо: 11 April 2020

cbd marijuana oregon cbd cbd honey cbd oil vs hemp oil

Нэр: Fluttyqueeta Огноо: 11 April 2020

online gambling casino games best online casino online casino games

Нэр: NOXBYMNEMOGYGEW Огноо: 11 April 2020

cbd oil without thc cbd college amazon cbd oil

Нэр: Preprurcebra Огноо: 11 April 2020

no deposit casino http://nodepositcasinolpw.com/ – casino online slots casino online casino game

Нэр: SloppyVoklon Огноо: 11 April 2020

online casino real money online gambling casino games play slots online

Нэр: stesceque Огноо: 11 April 2020

casino play online casinos free slots games

Нэр: SwiseeSticle Огноо: 11 April 2020

side effects of hemp oil cali naturals cbd cbd cream for pain relief walgreens cbd medical

Нэр: NOXBYMNEMOGYGEW Огноо: 11 April 2020

charlotte web cbd oil cbd isolate for sale hemp vs cbd cbd pain cream

Нэр: Weleestagma Огноо: 12 April 2020

lazarus cbd oil pure kana cbd oil pure kana

Нэр: Fluttyqueeta Огноо: 12 April 2020

play online casino play casino casino games

Нэр: SwiseeSticle Огноо: 12 April 2020

cbd oil best cbd oil http://cbdoilwshop.com/ – cbd for pain how to take cbd oil vaping cbd oil

Нэр: SwiseeSticle Огноо: 12 April 2020

what is hemp cannativa cbd cbd stores near me

Нэр: Fluttyqueeta Огноо: 12 April 2020

online casino gambling http://nodepositcasinolpw.com/ – casino real money online casino games casino real money

Нэр: SwiseeSticle Огноо: 12 April 2020

cbd oil dogs cbd medical what is hemp seed

Нэр: Weleestagma Огноо: 12 April 2020

thc oil http://onlinecbdoilfda.com/ – what is cbd plus cbd oil side effects of cbd oil

Нэр: stesceque Огноо: 12 April 2020

online casino games online slot games vegas slots online cashman casino slots

Нэр: SwiseeSticle Огноо: 12 April 2020

cbd for anxiety cbd for pain relief cbd gummy cbd distillery

Нэр: Weleestagma Огноо: 13 April 2020

hemp seed oil benefits http://cbdoilyeu.com/ – cbd spray benefits of hemp cbd biocare

Нэр: stesceque Огноо: 13 April 2020

online casino slots http://casinorealmoneysoe.com/ – online slot games free online slots online slots

Нэр: SwiseeSticle Огноо: 13 April 2020

cbd vs thc benefits of hemp seed oil what is hemp oil good for what is hemp used for

Нэр: SwiseeSticle Огноо: 13 April 2020

what does cbd stand for cbd dosage cbd oil brands nutiva hemp oil

Нэр: Weleestagma Огноо: 13 April 2020

hemp cigarettes medical cannabis cbdpure

Нэр: SwiseeSticle Огноо: 13 April 2020

cbd facts cbd sleep aid cbd gummies dosage

Нэр: SloppyVoklon Огноо: 14 April 2020

best online casino online slots play online casino real money casino

Нэр: SwiseeSticle Огноо: 14 April 2020

hemp oil for dogs cbd lotion for pain buy cbd online hemp bombs cbd

Нэр: SwiseeSticle Огноо: 14 April 2020

pure kana http://cbdoilusds.com/ – canna green cbd oil pure cannabis oil for sale new leaf cbd oil

Нэр: stesceque Огноо: 14 April 2020

online casino gambling http://casinorealmoneysoe.com/ – casino game free online slots casino online

Нэр: Fluttyqueeta Огноо: 14 April 2020

slots online online casino gambling online casino bonus

Нэр: NOXBYMNEMOGYGEW Огноо: 15 April 2020

cbd hemp oil tru bliss cbd gummies cbd cartridges

Нэр: NOXBYMNEMOGYGEW Огноо: 15 April 2020

amazon cbd oil for pain hemp oil capsules how to use cbd oil

Нэр: Angilaaqym Огноо: 15 April 2020

why do i get spam for viagra best generic viagra what foods should you not eat before taking viagra

Нэр: SwiseeSticle Огноо: 15 April 2020

top cbd companies http://cbdoilsls.com/ – cbd gel caps best cbd gummies on amazon topical cbd oil

Нэр: Weleestagma Огноо: 15 April 2020

cbd oil vs hemp oil medical cannabis cannapro cbd oil

Нэр: saurburlwrorrow Огноо: 15 April 2020

free casino games online free casino games online online casino bonus

Нэр: Preprurcebra Огноо: 15 April 2020

slots free http://casinorealmoneysoe.com/ – casino game play casino free casino

Нэр: Fluttyqueeta Огноо: 16 April 2020

free online slots gold fish casino slots online casino gambling online casino bonus

Нэр: SwiseeSticle Огноо: 16 April 2020

just cbd http://cbdoilwshop.com/ – sunsoil cbd oil hemp seed oil vs cbd oil cbd with thc for sale

Нэр: saurburlwrorrow Огноо: 17 April 2020

casino games slots online free slots games

Нэр: SwiseeSticle Огноо: 17 April 2020

what does cbd do hemp cbd cbd hemp oil walmart best cbd gummies on amazon

Нэр: SloppyVoklon Огноо: 17 April 2020

play casino casino blackjack slots online

Нэр: SwiseeSticle Огноо: 17 April 2020

koi cbd how to take cbd oil cbd gummies for sleep

Нэр: Weleestagma Огноо: 17 April 2020

thc and cbd buy cbd oil with thc how does cbd oil work

Нэр: SwiseeSticle Огноо: 17 April 2020

cannativa cbd cbd oil amazon best cbd oil for anxiety bluebird cbd

Нэр: SloppyVoklon Огноо: 17 April 2020

free casino games online online slot games slots free casino blackjack

Нэр: saurburlwrorrow Огноо: 17 April 2020

online gambling slots free casino play

Нэр: SwiseeSticle Огноо: 17 April 2020

cbd cream for pain amazon cbd online cbd online

Нэр: Preprurcebra Огноо: 17 April 2020

slots online http://casinorealmoneysoe.com/ – online slots best online casinos gold fish casino slots

Нэр: SwiseeSticle Огноо: 18 April 2020

cbd pens http://cbdoilwshop.com/ – reddit cbd cbd vs hemp charlotte’s web cbd oil

Нэр: SwiseeSticle Огноо: 18 April 2020

cbd gummies near me hemp seed oil benefits where to buy cannabis oil

Нэр: NOXBYMNEMOGYGEW Огноо: 19 April 2020

cbd gummies walmart best cbd oil cbd drops

Нэр: SwiseeSticle Огноо: 20 April 2020

cbd oil for pain cbd store cbd oil for dogs cbd oil for sale

Нэр: SwiseeSticle Огноо: 21 April 2020

cbd pills cbd oil online cdb oils

Нэр: SwiseeSticle Огноо: 22 April 2020

hemp cbd cbd cream cbd oil for sale cbd oil benefits

Нэр: SwiseeSticle Огноо: 22 April 2020

cbd gummies walmart http://cbdoilusds.com/ – cbd products hemp oil cbd capsules

Нэр: SwiseeSticle Огноо: 22 April 2020

cbd capsules http://cbdoilyeu.com/ – cbd oil store buy hemp oil cbd oil for dogs

Нэр: NOXBYMNEMOGYGEW Огноо: 24 April 2020

cbd oil for dogs buy cbd oil cbd products

Нэр: viagra alternative Огноо: 8 May 2020

viagra alternative

Бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн 23 хүүхэд БЗХӨ тусаж, 12 хүүхэд жирэмсэлжээ | Чухлыг онцлов

Нэр: viagra or cialis Огноо: 11 July 2020

viagra or cialis

Бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн 23 хүүхэд БЗХӨ тусаж, 12 хүүхэд жирэмсэлжээ | Чухлыг онцлов

Нэр: buy chloroquine phosphate Огноо: 8 August 2020

buy chloroquine phosphate

Бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн 23 хүүхэд БЗХӨ тусаж, 12 хүүхэд жирэмсэлжээ | Чухлыг онцлов

Сэтгэгдэл бичих