Төрийн өмчит компаниуд БҮГД шилэн данс хөтлөх үүрэгтэй!!!

shilen-dans
ШДТХ-ийн 3.1.3-т та нар бүгд хамаарна
Компанийн тухай хуулийн Хяналтын багцыг тайлбарлах 56.1 -т заасанаар 33,3% иас дээш Төрийн мэдэлд байгаа л бол та нар бүгд 5 саяас дээш гүйлгээгээ хөтлөх ҮҮРЭГТЭЙ

URL: