ТАМХИ ТАТАХЫГ ХОРИГЛОСОН АНХААРУУЛАХ ТЭМДГИЙН ЗАГВАР

ха586988554554Тамхины хяналтын тухай хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт 3 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжихтэй холбоотойгоор Тамхины хайрцаг, сав, баглаа боодол дээрх хэвлэх анхааруулга, тайлбар, Тамхи татахыг хориглосон анхааруулах тэмдгийн загварыг Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 2 дугаар сарын 4-ний өдрийн 36 дугаар тушаалаар баталсан байна.

Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд ажлын байрны дотоод орчиндоо анхааруулга тэмдгийг баталсан загварын дагуу байршуулахыг хүсье!!!

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЗУРАГТ АНХААРУУЛГА БАТЛАХ ТУХАЙ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2013 оны 02 сарын 04-ний өдөр                                                                       Дугаар 36                                                               Улаанбаатар хот

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЗУРАГТ АНХААРУУЛГА БАТЛАХ

ТУХАЙ

      Монгол Улсын Тамхины хяналтын тухай хуулийн 6.4-6.7, 9.4.дэх заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ нь:

1. Тамхины хайрцаг, сав, баглаа боодол дээр хэвлэх, тамхины хэрэглээнээс хүний эрүүл мэндэд учрах хор хөнөөлийг харуулсан тайлбар бүхий эрүүл мэндийн зурагт анхааруулга, тайлбарын хамт нэгдүгээр, эрүүл мэндийн зурагт анхааруулга, түүний тайлбарт тавигдах шаардлагыг хоёрдугаар, тамхи татахыг хориглосон анхааруулах тэмдгийн загварыг гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

 

2. Эрүүл мэндийн зурагт анхааруулгыг тамхин бүтээгдэхүүний техникийн ерөнхий шаардлагад тусгах ажлыг холбогдох байгууллагатай хамтран зохион байгуулахыг Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтэс (С.Эвлэгсүрэн)-т, эрүүл  мэндийн зурагт болон тамхи татахыг хориглосон анхааруулгыг сурталчилах, хэвлүүлэхэд шаардагдах зардлыг санхүүжүүлэх асуудлыг зохицуулахыг Санхүү, эдийн засгийн хэлтэс  (Д.Дамдиндорж)-т тус тус үүрэг болгосугай.

 

3.  Уг тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн нарийн бичгийн дарга (Ж.Хатанбаатар)-д даалгасугай.

 

4. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан Эрүүл мэндийн сайдын 2006 оны 368 тоот тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

                                                           САЙД                                                                        Н.УДВАЛ

 

 

 

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2013 оны 02 сарын 25-ны өдрийн 3369 дугаарт бүртгэв.

 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЗУРАГТ АНХААРУУЛГА,  ТҮҮНИЙ ТАЙЛБАР 

Зурагт анхууруулга №1

Зурагт анхууруулга №2

Зурагт анхууруулга № 3

 

 

Зурагт анхааруулга №4

 

 

Зурагт анхааруулга №5

 

 

 

Зурагт анхааруулга № 6