Эрүүгийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр хөөн хэлэлцэх хугацаатай холбоотой зохицуулалтыг шинэчилсэн. Засгийн газраас хөөн хэлэлцэх хугацааг шинээр тоолох журмыг боловсруулсан. Түүгээр гэмт хэрэг үйлдсэн өдрөөс яллагдагчаар татах хүртэл хугацааг тоолох аргачлал юм. Үүнтэй уялдан 2017 оны долдугаар сарын 1-нээс өнөөг  хүртэлх хөөн хэлэлцэх хугацаа нь дууссан гэх үндэслэлээр  прокурор болон шүүх дээр хэрэгсэхгүй болсон хэргүүдийг сэргээж