“Макс Ойл” компани улсын хил дээр үйлдвэр барихыг ҮАБЗ зөвшөөрсөн үү?