Танилц: Монголын гадаад өр 35 тэрбум ам.доллар болж өсөв

d1cec2e9bd598e2b833dd4ace91b02bcУлсын нийт гадаад өр 2023 оны эцэст 34.6 тэрбум ам.доллар болж, өмнөх оноос 1.2 (3.7%) тэрбум ам.доллар , өмнөх улирлаас 579.2 (1.7%) сая ам.доллароор тус тус өссөн болохыг ҮСХ мэдээлжээ.

Нийт гадаад өр 2023 онд өмнөх оноос өсөхөд шууд хөрөнгө оруулалт, компани хоорондын зээллэг 1.6 (12.4%) тэрбум ам.доллар, Төв банкнаас бусад хадгаламжийн байгууллагынх 203.4 (13.3%) сая ам.доллароор өссөн нь нөлөөлсөн байна.

зураг

 

Харин Төв банкны гадаад өр 394.2 (18.1%) сая ам.доллароор, бусад салбарынх 138.5 (1.6%) сая ам. доллар, Засгийн газрын өр 87.2 (1.1%) сая ам.доллароор тус тус буурчээ.

Нийт гадаад өрийн 14.8 тэрбум ам.доллар нь шууд хөрөнгө оруулалт, компани хоорондын зээллэг, 7.9 тэрбум ам.доллар нь Засгийн газрынх, 1.8 (5.2%) тэрбум ам.доллар нь Төв банкных бол 1.7 тэрбум ам.доллар нь Төв банкнаас бусад хадгаламжийн байгууллагынх, 8.3 тэрбум ам.доллар нь бусад салбарынх байна.

Засгийн газрын нийт өр 2023 онд 30.8 их наяд төгрөг болж, өмнөх оноос 1.2 (3.7%) их наяд төгрөгөөр, өмнөх улирлаас 83.3 (0.3%)тэрбум төгрөгөөр тус тус буурчээ. Гадаад өр нь 2023 онд өмнөх оноос 700.4 (2.4%) тэрбум төгрөгөөр өссөн бол дотоод өр 801.4 (77.4%) тэрбум, өрийн баталгаа 747.8 (96.0%) тэрбум, барих-шилжүүлэх төрлийн концесс 331.3 (64.7%) тэрбум төгрөгөөр буурчээ.

зураг

 

Засгийн газрын нийт өрийн 30.3 (98.6%) их наяд төгрөг нь гадаад өр, 234.1 (0.8%) тэрбум төгрөг нь дотоод өр, 180.5 тэрбум төгрөг нь барих-шилжүүлэх төрлийн концесс, 30.9 (0.1%) тэрбум төгрөг нь Засгийн газрын өрийн баталгаа.

Нийт өрөөс 2023 онд үндсэн төлбөрт 5.1 их наяд төгрөг, хүүгийн төлбөрт 1.1 их наяд төгрөг төлөгджээ. Үндсэн төлбөрийн төлөлт өмнөх оноос 3.7 (3.6 дахин) их наяд, хүүгийн төлбөр 323.3 (42.7%) тэрбум төгрөгөөр өссөн байна.

зураг


URL: